Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетниДЕЦАТА СА НАШИ!

ДАЙТЕ ИМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ!
Кражба, побой, опит за изнасилване, разпространение на наркотици.

Това са част от деянията, които определяме като  неприемливи за обществото и затова наричаме противообществена проява.

Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители, юристи, психолози, общественици и други, част от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)-Севлиево, работят за установяване и превенция на тези деяния у малолетните и непълнолетните.

Децата престъпили общоприетите граници не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

МКБППМН изпълнява следните дейности:

• организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината;
• търси и установява малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
• разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали на прокуратура, съд, полиция, граждани и налага законосъобразни възпитателни мерки;

• привежда в изпълнение наложените мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
• оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват, срещащи затруднения при възпитанието на децата си;
• уведомява компетентните органи за взимане на съответните мерки спрямо пълнолетни граждани, когато:
            - поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето;
            - малолетните и непълнолетните са подбудени към извършването на противообществени прояви или престъпление от пълнолетно лице;
            - при склоняване на малолетни и непълнолетни към проституция, употреба на алкохол, наркотици, просия и др.
• съдейства на лицата, излезли от СПИ и ВУИ, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
• МКБППМН налага мерки на родителите или лицата които ги заместват, когато при разглеждането на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитание на децата си;
• анализира състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и организира мероприятия с цел предотвратяване на такива.


За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с инспектори Детска педагогическа стая  при Районно управление „Полиция ” – Севлиево, отдел „ Закрила на детето” – Севлиево, органите на образованието, Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, Централна комисия за БППМН, Районна прокуратура – Севлиево, Районен съд – Севлиево, "Център за обществена подкрепа" – Севлиево, като част от „Комплекс за предоставяне на социални услуги” и съдействието на обществеността.

Към МКБППМН  функционират:
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ В ДЕТСКИ КОМПЛЕКС  „ЙОВКО ЙОВКОВ” И В КВ. „БАЛАБАНЦА” :
• подпомагат реализирането на общинска политика за борба с агресията сред младите хора;

• извършват консултации и обучения на малолетни и непълнолетни правонарушители и техните родители ;

• подпомагат родителите по въпросите за възпитанието на децата им;

• работят по превенция и противодействие на асоциалното поведение на децата и предотвратяване отпадането им от училище;

• повишават ангажираността на гражданското общество по проблемите на агресията и наркоманиите и тяхната превенция чрез информационни кампании;

• услугите на центъра са насочени към:
            - деца и родители, нуждаещи се от подкрепа;
            - ученици от всички училища на територията на общината;
            - деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
            - деца, излизащи от институции /СПИ, ВУИ/;
            - настоящи и бъдещи родители.

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ:
• в него работи екип от специалисти – обществени възпитатели и психолози;
• извършва корекционно-възпитателна дейност

• провежда индивидуална консултативна дейност, в изпълнение на наложени възпитателни мерки на правонарушители.

КЛУБ НА РОДИТЕЛЯ:

• консултира индивидуално или групово родители по въпроси поставени от тях;
• провежда тренинги, обучения и семинари за родители;

• член на клуба може да е всеки, който иска да усъвършенства уменията си за общуване със своето дете, да получи отговор на въпроси относно възпитанието му и всеки, който смята, че има проблеми с детето си и търси решения за тях.

ПРИЕМНИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ В ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „ЙОВКО ЙОВКОВ” И В КВ. „БАЛАБАНЦА”:

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ:

• имат право да посещават малолетния или непълнолетния в дома му, в училището или на местоработата му;
• те са специалисти, които имат за задача да оказват помощ на родителите или лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните правонарушители;
• съдействат за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетния или непълнолетния;
• сигнализират компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на подрастващите.
 

 

НЕКА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА НИ!

 

 

За контакти:
Община Севлиево, пл. Свобода № 1
тел.: 0675/ 396-184, стая №314


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi