Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№8 от 10.07.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основна цел на поръчката е да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приeмна зона и организиране на зона за туристически атракции - възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич" - идейно обемно - пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура".
виж още»
№ 7 от 15.06.2018г. Изработване на „Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за организация на дейностите и свързаната техническа инфраструктура”
Основната цел на поръчката е: Да бъде разработена "Концепция за дейности за създаване на приемна зона и организиране зона за туристически атракции-възстановки и игри на открито за обект: археологически парк "Антична и средновековна крепост "Хоталич", прилежащо на охранителната зона, извън граници съгласно одобрен от Министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 02.10.2008 г., назначена със заповед № РД-09-589/11.09.2008г. на Министъра на културата /писмо №3253/16.10.2008г....
виж още»
№2 от 29.01.2018г. „Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции
Предмет на поръчката: „ Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и  с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции   Обособена позиция № 1 „Актуализиранe на Програма свързана с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево“;  Обособена...
виж още»
№6 от 05.04.2018г. Консултански услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB 1169/III-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз. Александър Стамболийски - 18.8 км.
Предмет на поръчката: Предмета на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км" Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски...
виж още»
№4 от 29.03.2018г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“
Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2018/2019г.“ .         Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на...
виж още»
№1 от 26.01.2018г. "Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"
№1 от 26.01.2018г. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №9072509 в АОП
виж още»
№ 10 от 20.12.2017г. „Изработване на Технически проект за обект: Велосипедна алея в зона за крайградски отдих“
Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя. Проектирането ще се осъществи в две Фази, подробно...
виж още»

1 2 [3] 4 5


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi