Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детски комплекс - СевлиевоДетски комплекс - Севлиево
Детски комплекс - Севлиево

ЦПЛР-ДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна възраст в община Севлиево,като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и екологията и опазването на околната среда.Специално внимание се обръща на работата с деца със специални образователни потребности и деца в неравностойно социално положение, като за целта се търси подкрепата на неправителствени организации, на родителите, на местната власт.

Образователната дейност в ЦПЛР-ДК-Севлиево се осъществява съгласно План за обучение, като се спазва типовия план за обучение, регламентиран в ДОС за приобщаващото образование.

През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в постоянните групи, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР-ДК.

Записването на децата и учениците за обучение  в педагогическите форми в ЦПЛР-ДК се извършва чрез подаване на Заявления от страна на родителите на децата до директора.

Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с общински,регионален, национален или международен характер.

Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР-ДК е домакин на Национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”,който е включен в Националния календар на МОН за извънучилищните дейности.ЦПЛР-ДК е организатор и на Общински празник на художествената самодейност „Децата-творци на красота”,както и на различни инициативи и общински мероприятия.   Художественотворческите състави присъстват в културния афиш на Общината.

ЦПЛР-ДК работи в тясно партньорство с детските градини и училищата на територията на община Севлиево, с културните институции и с неправителствени организации, имащи отношение към работата с деца – Център по превенция към МКБППМН;Училищно настоятелство-Севлиево;Младежки център;НЧ „Развитие-1870”Дом на културата и др.

В ЦПЛР-ДК работят 6 учители от тях 1-нещатен преподавател и 2 души непедагогически персонал. Освен изпълнението на задължителната си преподавателска норма от 720 часа, учителите изпълняват  организационни и методически  задачи, свързани с работа по комисии – постоянни и временни за изпълнение на Интегрираната система по Финансово управление и контрол, за организиране на национални и общински конкурси, чийто домакин е ДК, за организиране на събития и творчески изяви на школите, които са включени в Годишния календарен план. 

За  учебната 2017/2018 г.  в ЦПЛР-ДК са подали заявления 408 деца и  ученици, като повечето деца са записани в две педагогически форми, разпределени в групи по класове, интереси и равнища на подготовка.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

В ЦПЛР-ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „Й.Йовков”-СЕВЛИЕВО

 

І. ОБЛАСТ „НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 

 • Профил „Екология и опазване на околната среда”

            - клуб „Екознайко”- ръководител Камелия Тодорова - ІІ етаж

            - клуб „Еко-ателие”- ръководител Камелия Тодорова - ІІ етаж

          

 • Профил „Хуманитарно- обществен“

            -  клуб „Художествено-творческа академия” - ръководител Камелия Тодорова          - ІІ етаж

            -  Педагогическа школа „Туити” – ръководител Венета Петкова                                     - Клуб „Туити”

 

ІІ. ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА“

 

 • Профил „Музикално изкуство“

            - школа „Народни музикални инструменти” – ръководител Пламен Пенчев                - клуб „Туити”

            - школа „Автентичен фолклор” – ръководител Пламен Пенчев                                       - клуб „Туити”

            - Вокална група „Звънче” – ръководител Пламен Пенчев                                                  - клуб „Туити”

            - Фолклорна група – ръководител Пламен Пенчев                                                              - с.Градница

            - Музикална певческа школа – ръководител Цветан Цонев                                                          - ІІ етаж

            - школа „Електронни музикални инструменти”–ръководител Цветан Цонев               - ІІ етаж

            - школа „Аранжименти” – ръководител Цветан Цонев                                                                  - ІІ етаж

            - школа „На сцената” – ръководител Цветан Цонев                                                            - ІІ етаж

 

 • Профил „Танцово изкуство“

            - Танцова формация „Стил”- ръководител Камелия Тодорова                                        - ІІІ етаж

            - клуб „Забавни танци” - ръководител Камелия Тодорова                                                 - ІІІ етаж

 

 • Профил „Театрално изкуство“

            - Драматично куклен театър – ръководител Калинка Иванова                                        – ІІ етаж

            - Драматичен театър – ръководител Калинка Иванова                                                                  – ІІ етаж

            - Детска театрална школа „Здравословно” – ръководител Калинка Иванова               – ІІ етаж

 

 • Профил „Изобразително и приложно изкуство“

            - Школа „ВВ Арт” – ръководител Васко Василев                                                                            - ІІ етаж  

 

 • Профил „Литературно творчество“

            - клуб „Приказен свят” – ръководител Калинка Иванова                                                  – ІІ етаж

           

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ:

 

 • Детска школа по английски език „АВС” – ръководител Йохана Десева                         - ІІІ етаж
 • СКМ „ИКАР-2010” – ръководител Стефан Василев            - ІІІ етаж
 • Школа „ИНГЛИШТАЙМ” – ръководител Ива Ганева - І етаж   
 • Клуб по спортни и жизнени умения – Севлиево – управител Мария Бенева                 - І етаж
 • Шахматен клуб „Европа” – ръководител Николай Майданов - І етаж
 • Логопедичен кабинет – ръководител Валя Василева - І етаж
 • Център по превенция - І етаж    
 • Школа „Цигулка” – ръководител Валентина Друмева – клуб „Туити”                         

 

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево