Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Общинска собственост

 УСЛУГА ОБА2-1- Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация на правоимащи по ЗУПГМЖСВ Дата на качване: 01.10.2018

 УСЛУГА ОБА2-2 - Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижим имот Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-3- Включване в списъка за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-4- Справка по актовите книги Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-9- Издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-10 - Изплащане на средно годишно рентно плащане Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБA2-11- Продажба на общинско жилище Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-12- Обработка на искане за разпоредителни сделки с общинска собственост Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-13- Продажба на земя на собственици на законно построена върху нея сграда Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-14- Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-15- Издаване на заверено копие от документ Дата на качване: 23.09.2015

  УСЛУГА ОБА2-16- Прехвърляне право на собственост по реда на ЗУТ Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-17- Право на пристрояване и надстрояване върху съществуващи сгради Дата на качване: 23.09.2015

 УСЛУГА ОБА2-18-Участие в търг Дата на качване: 25.07.2018

 УСЛУГА ОБА8-3- Регистрация и идентификация на пчелни семейства Дата на качване: 23.09.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево