Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Общинска собственост

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Дата на качване: 21.12.2018

 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове Дата на качване: 21.12.2018

 Право на пристрояване и надстрояване върху съществуващи сгради Дата на качване: 21.12.2018

 Разрешение за ползване на обособен паркинг при паркиране на МПС Дата на качване: 21.12.2018

  Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижим имот Дата на качване: 21.12.2018

 Продажба на общинско жилище Дата на качване: 21.12.2018

 Продажба на земя на собственици на законно построена върху нея сграда Дата на качване: 21.12.2018

 Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица Дата на качване: 21.12.2018

  Обработка на искане за разпоредителни сделки с общинска собственост Дата на качване: 21.12.2018

 Прехвърляне право на собственост по реда на ЗУТ Дата на качване: 20.12.2018

 Изплащане на средно годишно рентно плащане Дата на качване: 20.12.2018

 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства Дата на качване: 20.12.2018

 Участие в търг Дата на качване: 20.12.2018

 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение Дата на качване: 20.12.2018

  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Дата на качване: 20.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево