Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Устройство на територията, кадастър





 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54 а, ал.3 от ЗКИР във връзка с чл. 175 от ЗУТ Дата на качване: 24.08.2020

 Учредяване на еднократно право на прокарване иили преминаване на съоръжения на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост Дата на качване: 19.07.2019

 Регистрация и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта категория Дата на качване: 19.07.2019

 Регистрация и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от пета категория Дата на качване: 19.07.2019

 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Дата на качване: 19.07.2019

 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж Дата на качване: 19.07.2019

 Разглеждане и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект Дата на качване: 19.07.2019

 Процедиране на изменения на ОУП на Община Севлиево Дата на качване: 19.07.2019

 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици Дата на качване: 19.07.2019

 Проверка за установяване съответствието на строеж със строителните книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването Дата на качване: 19.07.2019

 Презаверяване или допълване на разрешение за строеж Дата на качване: 19.07.2019

 Предоставяне на копие от кадастрален и регулационен план и документите към тях в графичен или цифров вид Дата на качване: 19.07.2019

 Попълване поправка на кадастрален план Дата на качване: 19.07.2019

 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Дата на качване: 19.07.2019

 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Дата на качване: 19.07.2019

 Одобряване на подробен устройствен план Дата на качване: 19.07.2019

 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци ПУСО иили План за безопасност и здраве ПБЗ на основание чл. 156б от Закона за устройство на територията ЗУТ Дата на качване: 19.07.2019

 Изменение на план на новообразувани имоти Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизирана територия Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за търпимост Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за ОУП на Община Севлиево и скица – извадка от него Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за описание на имот Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за идентичност Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на скици за недвижими имоти Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на скица – виза за проучване и проектиране Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на разрешение за строеж Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрените за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Дата на качване: 19.07.2019

 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот Дата на качване: 19.07.2019

 Допускане на изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево ОУП Дата на качване: 19.07.2019

 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Дата на качване: 19.07.2019





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево