Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на община Севлиево"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на община Севлиево. Изборът на процедура е договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 /шестдесет хиляди/ лв. без ДДС. Договорът ще се сключи за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като дейностите по доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води в границите на една обособена територия /в случая територията на община Севлиево/ по силата на нормативен акт могат да бъдат осъществявани само от един ВиК оператор. Договорът ще се сключи с ВиК оператор"Бяла" ЕООД, гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 6 с ЕИК 817022393  тъй като притежава изключително право да предоставя услугите по водоснабдяване и канализационни услуги за територията, попадаща в настоящото договаряне.

публикувана под № 00189-2017-0018 в РОП

Създадена на дата 18.12.2017г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 19.01.2018

 Договор № ОП-2/11.01.2018 г. Дата на качване: 19.01.2018

 Решение № 1218 от 18.12.2017 г. Дата на качване: 18.12.2017

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево