Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

  • Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж;
  • Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСЛ) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт);
  • Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът;
  • Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;
  • Да изготви и представи на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти.

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на участък от път - обект, втора група, четвърта категория.

Поръчката е публикувана под уникален № в ПОП 

 
00189-2018-0010

Създадена на дата 02.04.2018г. Обявление за приключил договор ОП-17 от 19.06.2018г. Дата на качване: 15.12.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 03.07.2018

 ОП-17 Дата на качване: 03.07.2018

 Решение №0461 от 28.05.2018г. Дата на качване: 28.05.2018

 Протокол №4 от 28.05.2018г. Дата на качване: 28.05.2018

 Протокол №3 от 17.05.2018г. Дата на качване: 28.05.2018

 Протокол №2 от 11.05.2018г. Дата на качване: 28.05.2018

 Съобщение Дата на качване: 14.05.2018

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 26.04.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 20.04.2018

 Образци Дата на качване: 02.04.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 02.04.2018

 Документация за участие Дата на качване: 02.04.2018

 Обявление Дата на качване: 02.04.2018

 Решение Дата на качване: 02.04.2018

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево