Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.08.2018

Община Севлиево отчете изпълнението на водните проектиОбщина Севлиево отчете изпълнението на водните проекти
Община Севлиево отчете изпълнението на водните проекти
Община Севлиево отчете изпълнението на водните проекти
Община Севлиево отчете изпълнението на водните проекти

 

До края на годината довършват най-проблемната част от водопровода

До края на 2018 г. ще бъдат подменени 10 172 м от най-проблемния участък на довеждащия водопровод в землищата на селата Кръвеник и Стоките - 50% от цялата дължина на съществуващия довеждащ водопровод – от ВЕЦ Видима” в община Априлци до пречиствателната станция за питейни води в село Стоките, сочи анализът на изпълнението на приоритетните инвестиционни намерения на Община Севлиево за решаване на проблема с водоснабдяването на общината, представен на пресконференция от кмета д-р Иван Иванов.

“В резултат от направените в предходните години и в началото на 2018 г. постъпки на Общинската администрация пред правителството и поетите ангажименти от негова страна за осигуряване на необходимото финансиране, стартирането (макар и частично) на най-приоритетните инвестиционни проекти, стана възможно с отпуснатите от МРРБ 640 000 лв. и предвидените в бюджета на Общината 120 000 лв., да се облекчи и подобри водоснабдяването в засегнатите от сезонния воден режим населени места”, припомни началото на предприетите мерки кметът.

Това са проектите за “Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ – с. Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода” – част от етап” и “Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС «Видима» (ГНК „Видима” и яз. „Ряховски ливади”), за които Община Севлиево вече е имала необходимата проектна готовност във фаза работен проект. Всички изследвания и предпроектни проучвания са били финансирани от Общината и ВиК ”Бяла”.

След решението на ОбС – Севлиево за присъединяване към АВиК – Габрово, Община Севлиево вече получи необходимия достъп до всички възможни бюджетни източници за финансиране на такива обекти във ВиК – сектора. Това направи възможно през 2017 г. да бъдат подменени близо 700 м от довеждащия водопровод (от ВЕЦ „Видима” до ПСПВ – с. Стоките) и бе завършен изцяло първият етап от подобекта “Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (ГНК „Видима” и яз. „Ряховски ливади”/, предвиждащ изграждането на довеждащия водопровод и съоръженията към него.

В края на 2017 г. с Постановление на министерския съвет целево бяха предоставени на Община Севлиево още 3 000 000 лева – за частично реализиране на инвестиционния проект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ – с. Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода“ 

През месец април 2018 г., след подписано споразумение с МРРБ бяха осигурени изцяло и необходимите 350 000 лева за изпълнение на втория етап от инвестиционния проект „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС «Видима» (ГНК „Видима” и яз. „Ряховски ливади”)” в частта му за изграждане на Системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води и пояс I на санитарно охранителната зона около тях и съществуващите четири шахтови кладенеца.

След последното решение на Министерски съвет от 1 август 2018 г. да бъдат отпуснати още 4 223 720 лв. е обезпечена напълно и останалата част от необходимото финансиране за договорената част от проекта за „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ – с. Стоките“ и източен водопроводен клон“.

След проведените процедури по Закона за обществените поръчки вече са избрани фирмите за изпълнение на проекта през 2018 г., в резултат на което се очаква да бъдат реконструирани 9382,75 м. от най-проблемния участък на довеждащия водопровод в землищата на с. Кръвеник и с. Стоките, както и 2 353,31 м. от най-проблемния участък на източния водопроводен клон в землищата на с. Стоките и с. Батошево.

В момента се работи само по участъка от Довеждащия  водопровод от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ – с. Стоките, трасето на който попада изцяло в землищата на с. Кръвеник и с. Стоките на Община Севлиево. Към днешна дата вече са подменени малко под 5км‘ (53 %), независимо от това, че в този период изпълнението на строително монтажните работи се е налагало да бъде временно спирано заради влошените климатични условия.

По отношение на втория проект „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС «Видима» (ГНК „Видима” и яз. „Ряховски ливади”)” в частта му за изграждане на Системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води и пояс I на санитарно охранителната зона около тях и съществуващите четири шахтови кладенеца, е предвидено той да се изпълни в края на месец септември и октомври, когато статичното водно ниво на подземните води е най-ниско. В процес на приключване са процедурите за изброн на изпълнител на СМР и строителен надзор.

Заедно с всичко това, което се реализира като изпълнение по приоритетните инвестиционни проекти в Община Севлиево, в анализа се отделя достойно място за инвестиционния принос на Община Габрово, която чрез целево финансиране  от МРРБ през 2017 г. стартира реализацията на проект за алтернативно водоснабдяване на 14 габровски села, които до момента се водоснабдяваха от ВиК”Бяла”.

След изпълнението на първия етап от този проект, който е планиран да приключи до края на тази година вече част от тези села – Враниловци и Гъбене ще могат да се водоснабдяват с питейна вода от яз. „Христо Смирненски“. След завършване и на втория проектен етап през 2019 год. и останалите габровски села – Камещица, Музга, Яворец, Драгановци и Драгиевци ще бъдат водоснабдени по същия начин. В резултат ва това ще се осводобят водни количества за севлиевските села: Богатово, Ловнидол, Идилево, Крушево, Търхово, Добромирка и Буря, както и с. Янтра от община Дряново.

В анализа за изпълнение на проектите за намаляване на загубите на питейната вода и решаването на водния проблем на общината, се отчита  приносът и на ВиК”Бяла” – Севлиево. Дружеството още през миналата година е започнало и процеса продължава за подмяна на преносните водопроводи по улиците “Никола Петков” и Марин Попов”.

“След като се има предвид, че след 1 януари 2019 г. на територията на Община Севлиево вече ще оперира Консолидирания ВиК Оператор „ВиК“ ООД – гр. Габрово, очакванията са след изработването на съответните Регионални прединвестиционни проучвания, останалият значим финансов ресурс, необходим за цялостното доизграждане на проектната реконструкция на двата преносни водопровода, да бъде обезпечен със средства от ОПОС 2017-2020.

При последното посещение в Севлиево министърът на регионалното развитие Николай Нанков увери, че през тази есен ще стартират предпроектните проучвания за кандидатстване за финансиране по ОП ”Околна среда” за цялата Габровска област. На това разчитаме за подмяна на останалите дължини от водопроводите” – завърши анализа за изпълнение на проектите за решаване на водния проблем на община Севлиево кметът д-р Иван Иванов.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево