Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона.”Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 ”Завършване на проект ”Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

 

  Уникален номер в РОП 00189-2019-0003 

Създадена на дата 08.02.2019г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.08.2019

 Договор ОП-37 Дата на качване: 27.08.2019

 Решение Дата на качване: 23.07.2019

 Протокол № 5 Дата на качване: 23.07.2019

 Протокол № 4 Дата на качване: 23.07.2019

 Решение Дата на качване: 15.04.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 15.04.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 15.04.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 02.04.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 15.03.2019

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 14.02.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 08.02.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 08.02.2019

 Документация Дата на качване: 08.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 08.02.2019

 Методика за оценка Дата на качване: 08.02.2019

 Образци Дата на качване: 08.02.2019

 Приложение №2 към Техническа спецификация Дата на качване: 08.02.2019

 Приложение №1 към Техническа спецификация Дата на качване: 08.02.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево