Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 1, което ще се проведе на 29.01.2013 г.ПОКАНА № 1

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВАМ

 

общинските съветници на заседание на 29 януари 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

 

1.1 Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево

1.2 Отчет за изпълнението на Мерките по Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево

1.3 Приемане на Годишен календарен план за културните изяви в община Севлиево за 2013 година

1.4 Приемане на Годишен календарен план на спортно-туристическата дейност в Община Севлиево за 2013 година

1.5 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2013 година

1.6 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от 01.09.2012 г. към дата 01.01.2013 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен  период

1.7 Отчет за извършените дейности на звено „Управление и стопанисване на общински гори” за 2012 година

1.8 Приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

1.9 Изменение на  Учредителния акт на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

1.10 Допълнение и изменение на решение № 059 от 28.04.2010 г. на Общински съвет - Севлиево

1.11 Изменение на решение № 217 от 27.11.2012 г. на Общински съвет – Севлиево

1.12 Разпределяне на набраните средства от внесени режийни вноски по Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

1.13 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти –земеделски земи.

1.14 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

1.15 Даване съгласие за допускане процедура за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ за кв.61Б по плана на гр.Севлиево

1.16 Даване съгласие за допускане процедура за частично изменение на застроителния и регулационен план  /ЗРП/ на с.Дамяново за осигуряване на достъп до УПИ ІХ-263 от кв.14

1.17 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по договор № DIR-51011116-С060от 14.12.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , референтен номер BG 161РО005/10//1.11/02/16, Приоритетна ос 1 „Предоставяне и развитие на инфраструктурата  за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” за проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”, сключен между община Севлиево и Министерството на околната среда и водите.

1.18 Даване на предварително съгласие за преминаване на трасето на главен разпределителен газопровод  на обект:”Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план.

1.19 Даване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на главен разпределителен газопровод  на обект:”Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план.

Докладва:  д-р  Иван Иванов

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

2.1Отменяне т.1 на решение № 236 от 19.12.2012 г. на Общински съвет

 

Докладват:  Невена Тодорова, Данаил Лалев,

                               Ердоан Узунов, Петьо Петков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

                                                                                                                                             / д-р Я.Памукчиев / 1.3 Приемане на Годишен календарен план за културните изяви в община Севлиево за 2013 г.

 Приложение към т.1.3

 1.4 Приемане на Годишен календарен план на спортно – туристическата дейност в Община Севлиево за 2013 година

 Приложение към т.1.4

 1.5 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2013 година

 Приложение към т.1.5

 1.6 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет

 Приложение към т.1.6

 1.7 Отчет за извършените дейности на звено „Управление и стопанисване на общинските гори” за 2012 г.

 1.8 Приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

 1.9 Изменение на Учредителния акт на „Общински пазари-Севлиево“ ЕООД гр.Севлиево

 1.11 Изменение на Решение № 211/27.11.2012г.

 1.12 Разпределяне на набраните средства от внесени режийни вноски по Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 1.13 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти-земеделски земи

 1.14 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.15 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ за кв. 61Б по плана на гр. Севлиево

 1.16 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ на с. Дамяново за осигуряване на достъп до УПИ ІХ-263 от кв. 14

 1.17 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по договор № DIR-51011116 – C060 от 14.12.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1 “Предоставяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за

 1.18 Даване на предварително съгласие за преминаването на трасето на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план

 1.19 Даване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план

 2.2 Отменяне т.1 на решение № 236 от 19.12.2012г. на Общински съвет

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево