Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”)
Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци (ШК) и Бункерните помпени  станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно – битови качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022 и наименование: „Порови води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина”).  Спецификата...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода – част от етап”
            Видът на процедурата е "публично състезание" съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП.  Предмет на настоящия проект е реконструкция на съществуващият  довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на  ВЕЦ „Видима” над гр. Априлци  до ПСПВ „Стоките’’.  Водопроводът в този участък  е с изтекъл експлоатационен срок, амортизиран е и дава чести аварии.  Отстраняването...
виж още»
Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, и по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове...
виж още»
"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по три обособени позиции
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Автобусни линии: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Крушево – Младен – Добромирка; Обособена позиция...
виж още»
Обява за организиране и провеждане по Проект "Красива България " на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г.  с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни довършителни работи, код по СППОО 5820801, за придобиване на Първа квалификационна степен - Помощник в строителствотo ”. Всички...
виж още»
„Строително ремонтни работи за „Спортна зала „Дан Колов“ гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Предмет на обществената поръчка е извършване на СРР на обект Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2. Дейностите предмена на настояшата обществена поръчка с финансирани по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.  Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация.   Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Общата прогнозна стойност на поръчката е  1 892 749,38 лв.  без ДДС  или 2 271 299,26 лв. с ДДС.                 Обществената поръчка включва следните основни дейности:  1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево - отделни участъци от главни канализационни клонове IV, X и кв.Балабанца...
виж още»
Извършване на оценка за съответствие на раб.проекти и упражняване на строит.надзор върху СМР във връзка с изп. на проект„Прилагане на мерки за енерг. ефективност в МЖС в гр.Севлиево по ОПРР 2014-2020
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Обществената поръчка е финансирана по Оперативна програма "Региони в растеж" "2014-2020", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, с предметен обхват, сходен на...
виж още»
„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по шест обособени позиции
Настоящата обществена поръчка е с предмет "Строителство", което обхваща следните основни дейности:    1. Подмяна на вътрешна  дограма, вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Строително...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Публикувана под уникален № на поръчката в РОП 00189-2016-0027 Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 892 749,38 лв.  лева без ДДС или  2 271 299,26 лв. (два милиона двеста седемдесет и една хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) с ДДС и вкл. следните основни дейности: 1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево...
виж още»

[1] 2 3Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево