Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016"Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по три обособени позиции
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската и републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево", по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Автобусни линии: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Крушево – Младен – Добромирка; Обособена позиция...
виж още»
„Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”)
Предназначението на проектната техническа инфраструктура, системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води, е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите 4 /четири/ броя шахтови кладенци (ШК) и Бункерните помпени  станции (БПС) към тях (за добив на води с питейно – битови качества от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAI022 и наименование: „Порови води в Кватернера – р. Росица в Севлиевската котловина”).  Спецификата...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода – част от етап”
            Видът на процедурата е "публично състезание" съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП.  Предмет на настоящия проект е реконструкция на съществуващият  довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на  ВЕЦ „Видима” над гр. Априлци  до ПСПВ „Стоките’’.  Водопроводът в този участък  е с изтекъл експлоатационен срок, амортизиран е и дава чести аварии.  Отстраняването...
виж още»
„Извършване на строително-ремонтни работи на сгради – собственост на Община Севлиево, по шест обособени позиции
Настоящата обществена поръчка е с предмет "Строителство", което обхваща следните основни дейности:    1. Подмяна на вътрешна  дограма, вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Строително...
виж още»
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”
„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”. Обект на настоящата обществена поръчка по смисил на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е „предоставянето на услуга“. Поръчката е публикувана под уникален номер на преписката 00189-2016-0026 в РОП Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка е да осигури безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места...
виж още»
Покана на пряко договаряне с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на сграда и дворно място, предоставени на Основно училище „Стефан Пешев“, с местонахождение гр.Севлиево, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ № 6
Община Севлиево  е провела процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП която е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. и поради предоставената от законодателя правна възможност, Възложителя обявява нова Обществена поръчка със същият предмет, без съществени изменения. В обществената поръчка пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 се включват следните дейности:                                      ...
виж още»
„Строително ремонтни работи за „Спортна зала „Дан Колов“ гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Предмет на обществената поръчка е извършване на СРР на обект Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 2. Дейностите предмена на настояшата обществена поръчка с финансирани по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.  Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация.   Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена...
виж още»
"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево” и за част: „Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево"
Настоящата обществена поръчка е с предмет „СТРОИТЕЛСТВО“.  Общата прогнозна стойност на поръчката е  1 892 749,38 лв.  без ДДС  или 2 271 299,26 лв. с ДДС.                 Обществената поръчка включва следните основни дейности:  1.      Реконструкция на част от главните канализационни клонове на гр.Севлиево - отделни участъци от главни канализационни клонове IV, X и кв.Балабанца...
виж още»
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Севлиево по две обособени позиции: ОП-1 ж.к. Митко Палаузов бл. 2 ; ОП-2 ж.к. Митко Палаузов бл. 8
Възложителят финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като максималният финансов ресурс по поръчката е в размер на 2 333 067,56 лв. (два милиона триста тридесет и три хиляди шестдесет и седем и петдесет и шест стотинки) без включен ДДС. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции и включва следните основни дейности: 1. топлинно изолиране на външните стени...
виж още»
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр. Севлиево“
В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на РСПБЗН – гр. Севлиево“, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020. Предметът на поръчката обхваща реализацията на всички...
виж още»

[1] 2 3Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево