Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
Изпълнението на поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307.24 лв. (четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата документация за участие в процедурата обхваща  Етап I - участък 1.1 от Инвестиционен  проект „Изграждането на трасе за техническа инфраструктура – велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)“, съгласно Разрешение за строеж...
виж още»
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007...
виж още»
"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.“
Обществената поръчка е с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинската пътна мрежа в община Севлиево през сезони: 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г. Процедурата  е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП -открита процедура. Място за изпълнение - територията на община Севлиево. Уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2018-0031
виж още»
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Дамяново и Севлиево – Енев рът"
Предмет на обществената поръчка е "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево-Дамяново и Севлиево-Енев рът, които са част от общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево". Място на изпълнение - на територията на община Севлиево, съгласно утвърденото маршрутно разписание. Правно основание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.
виж още»
”Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона”
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
Авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на ОУ "В.Левски" с.Шумата, общ.Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП
виж още»
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище "Васил Левски" с.Шумата, община Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ.  Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.182, ал.1, във връзка...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево