Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№1 от 26.01.2018г. "Ежедневно и комплексно почистване на административната сграда на Община Севлиево, находяща се на адрес: гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1"
№1 от 26.01.2018г. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки. С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на предвидената услуга. В обхвата на обществената потъчка се включва ежедневно, периодично и извънредно почистване.    Поръчката е регистрирана под №9072509 в АОП
виж още»
№ 10 от 20.12.2017г. „Изработване на Технически проект за обект: Велосипедна алея в зона за крайградски отдих“
Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя. Проектирането ще се осъществи в две Фази, подробно...
виж още»
№8 от 21.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№ 6 от 10.07.2017г.„Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
  Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно косене на тревна...
виж още»
№4 от 15.06.2017г. "Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
В рамките на настоящата обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да извърши: 1.                    Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции - обекти на културното наследство; 2.                    Разработване на финансов анализ; 3.                  ...
виж още»
№ 7 от 18.07.2017г. „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“
Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“  вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс;  монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури; Обявата е публикувана...
виж още»
№5 от 06.07.2017г. „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г.“
        Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: Машинно косене на тревна растителност Ръчно...
виж още»
№3 от 19.04.2017г. „Изработване на концепция за дейностите по ревитализация на обект: археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” – идейно обемно-пространствено решение за визуализация на археологически обекти и идеен проект за информационен център с интерактивен музей на открито и закрито”
Целта е да се ревитализира съществуващият археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич”. Предвижда се с дейностите да се надгради постигнатата цел по предходен проект без намеса в археологическите структури, без да се извършват нови дейности по консервация, реставрация, експониране и социализация на съществуващите археологически структури. Обявата е публикувана под № 9063491 в АОП
виж още»

1 2 [3] 4Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево