Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 6, което ще се проведе на 25.06.2013 г.



ПОКАНА № 6

 

На основание чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 25  юни 2013 г. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Севлиево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:



 Дневен ред

 1.1. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 1.2. Приемане на Наредба за рекламната дейност на територията на община Севлиево

 1.3. Изменение на „Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища”

 1.4. Обявяване на имот за публична общинска собственост

 1.5. Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 1.6. Продажба на имоти – частна общинска собственост

 1.7. Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 1.8. Предложение до Министъра на образованието и науката за даване статут на защитено училище на общински училища за 2014 година

 1.9. Приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013 – 2016 година

 1.10. Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма в община Севлиево в периода 2013 – 2016 година

 1.11. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод от гр. Севлиево до с. Горна Росица – ІІ етап

 1.12. Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура – електропровод НН за захранване на производствен обект „ Цех за производство на здравословни храни” в ПИ 125058 в землището на с. Горна Росица.

 1.13. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен кабел за външно електрозахранване и на водопровод до ПИ 069020 в землището на с. Млечево

 1.14. Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробния устройствен план на гр. Севлиево за УПИ ХІХ-„За озеленяване и обществено обслужване” от кв. 81

 1.15. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

 1.16. Избиране управител на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево





« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево