Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Социални услуги за пълнолетни лицаСОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПРЕДЛАГАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

Общодостъпни социални услуги са услугите за:

1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;

2. мобилна превантивна общностна работа.

Специализирани социални услуги са услугите, които се предоставят при:

1. настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето;

2. необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица.

Ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в домашна среда и в общността.

 

*Социални услуги в общността:

1. Клубове на пенсионера;

2. Клуб на хората с увреждания;

3. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Севлиево с капацитет 20 места;

 

*Социални услуги в домашна среда:

1. Домашен социален патронаж;

2. Асистентска подкрепа;

3. Лична помощ;

 

*Социални услуги в специализирана среда:

1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания - 1 и 2, с.Столът с капацитет всеки по 15 места;

2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 1 и 2, с.Батошево с капацитет всеки по 15 места;

1. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост– с. Батошево с капацитет 40 места

2. Дом за стари хора -с. Добромирка с капацитет 55 места

3. Дом за стари хора -с. Стоките с капацитет 40 места.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

 

Какво представлява услугата?

 • Услуга, в която са създадени оптимални условия за пълноценно ангажиране и осмисляне свободното време на хората в надтрудоспособна възраст. Клубовете имат за цел да поддържат социалните контакти, социалната интеграция и подобряването на качеството на живот на хората в пенсионна възраст. В тях те организират различни видове събития и чествания на национални празници, религиозни празници, рождени дни, редовно участват в културния живот и годишните празници на града. Организират посещения в исторически обекти, част от културното наследство на родината ни, екскурзии в различни краища на страната и в чужбина. В град Севлиево функционират два клуба на пенсионера, като единият от тях има 5 салона в града.
 • На територията на Общината функционират и клубове на пенсионера съгласно Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в 24 населени места (Агатово, Батошево, Бериево, Боазът, Богатово, Буря, Горна Росица, Градница, Градище, Дамяново, Добромирка, Душево, Идилево, Крамолин, Крушево, Ловнидол, Младен, П. Славейков, Ряховците, Сенник, Стоките, Столът, Хирево, Шумата)

 

Кой може да ползва услугата?

Всички лица в пенсионна възраст при спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга е безплатна.

В клубовете на пенсионерите и хората с увреждания не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на Общото събрание и/или Клубния съвет на Клубовете на пенсионерите и хората с трайни увреждания е възможно да се предоставят единствено стоки за консумация на място в съответния клуб.

 

За контакти:

Клуб на пенсионера „Васил Левски” – гр.Севлиево Клуб на пенсионера „Юг” – гр.Севлиево

гр. Севлиево                                                                        гр. Севлиево

ул. „Опълченска” №32                                                       ж.к „Митко Палаузов” №27

тел. 0675 3 50 94

 

КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Какво представлява услугата?

Клубът на хората с увреждания е място за социални контакти, консултации по различни въпроси, касаещи социалната интеграция на хората с увреждания, провеждане на събрания, изложби, честване на лични, национални и християнски празници. Основните насоки за работа на Клуба на хората с увреждания са: укрепване здравето и жизнения статус на хората с увреждания, премахване на транспортни, архитектурни и комуникативни бариери, информационно-консултантски услуги, решаване на проблеми със заетостта и трудовата реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на документи и най-вече социализация на хората с увреждания. В клуба членуват около 70 души с увреждания.

 

Кой може да ползва услугата?

Всички лица в с определена група инвалидност без ограничение на възраст при спазване на Правилника за вътрешния ред.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Социалната услуга е безплатна.

В клубовете на пенсионерите и хората с увреждания не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на Общото събрание и/или Клубния съвет на Клубовете на пенсионерите и хората с трайни увреждания е възможно да се предоставят единствено стоки за консумация на място в съответния клуб.

 

За контакти:

гр. Севлиево

ул. „Кирил и Методий” №16

тел. 0675 33503

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ С КАПАЦИТЕТ 20 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Центърът е социална услуга в общността, която благоприятства процеса на преодоляване на социалната изолираност, гарантира равноправното положение на потребителите, създава възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения, навици за по-добро справяне с ежедневието. Услугата насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културното развитие на всеки потребител на услугата като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.

Психологическа подкрепа и консултиране, трудотерапия, която включва различни по вид ателиета и групи, образователно обучение и кариерно ориентиране, здравно консултиране и медицинско обслужване, както и рехабилитация са една част от услугите, които се предоставят в Центъра. Услугите в дневния център се предоставят полудневно или целодневно.

Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево след подадено заявление от страна на лицето с увреждане.

 

Кой може да ползва услугата?

Пълнолетни лица с увреждания, освидетелствани по съответния ред.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

30 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на дохода от месечните добавки и помощи за хората с увреждания, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” №17

Ръководител: Мария Бенева

тел. 0897 068 708

e-mail: centar_dobrina@abv.bg

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

 • Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/

 

Какво представлява услугата?

Домашният социален патронаж предоставя социалната услуга „Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/“, предоставяне на услуги свързани със закупуване на лекарства или др. необходими продукти, съдействие при изготвяне на документи обслужва града и 14 населени места на територията на общината. Услугата се изпълнява ежедневно в рамките на работните дни.

 

Кой може да ползва услугата?

Капацитетът на услугата е до 350 души и потребители могат да бъдат:

 • хора в надтрудоспособна възраст;
 • хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Таксата на услугата се определя от това какво включва избрания порцион.

 

 • Осигуряване на топъл обяд в община Севлиево

 

Какво представлява услугата?

От януари 2023 г. услугата се финансира по проект №BG05SFPR003-001-0214-C01 по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс за предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се лица от общината. Операцията е продължение на идентични такива в рамките на предишния програмен период 2014-2020. Конкретната цел на проекта е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване, като е увеличен броя на лицата, които могат да бъдат включени. От 23.01.2023 г. 100 лица от цялата община получават супа, основно ястие, хляб и най-малко един път седмично десерт. Продължителността на проекта е до 30.09.2025г.

 

Кой може да ползва услугата?

Целевите групи са определени в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и могат да бъдат:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

 • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • скитащи и бездомни лица;
 • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

Услугата е безплатна.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев” №12

Управител: Станка Дадийска

тел. 0675/33 866; 0888874343

e-mail: dsp_sevlievo@abv.bg

 

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

 

Какво представлява услугата?

Специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: - самообслужване;

- движение и придвижване; - промяна и поддържане на позицията на тялото; - изпълнение на ежедневни и домакински дейности;- комуникация.

Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно в работни дни, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите. Оценката се изготвя от служителите на услугата „Асистентска подкрепа” (в Домашен социален патронаж), след заявяване на услугата в Община Севлиево и получаване на писмо за насочване.

 

Кой може да ползва услугата?

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

До 31 декември 2024 г. такси от потребителите на услугата не се заплащат.

 

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” заявяват желанието си за ползване на социалната услуга – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице по един от следните възможни начини:

- на място в сградата на Община Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа при служителите от отдел „Здравеопазване и социални дейности“;

- на тел.: 0675 396 216; 0675 396 145;

- по електронна поща на адрес: m_baldzhieva@sevlievo.bg, n.mehmed@sevlievo.bg, r.vankova@sevlievo.bg

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев” №12

Ръководител на услугата: Станка Дадийска

тел. 0675/33 866; 0888 874343

e-mail: su_apodkrepa@abv.bg

 

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“

 

Какво представлява?

„Лична помощ“ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Механизмът подпомага ползвателите на лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.

 

Кой може да ползва подкрепа по Закона за лична помощ?

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

Има ли такса за ползване на подкрепата?

Такса не се заплаща, но когато детето/лицето получават добавка за чужда помощ, същата се удържа. Когато ползвател на лична помощ е дете с 90% и над 90% степен на увреждане, заявителят дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на общината, която е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява според определения брой часове помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на Oбщината.

 

Необходимите документи за включване в Механизма „Лична помощ“ са:

 1. Заявление - декларация по образец (може да получите в общинска администрация Севлиево, стая 103 или да изтеглите от сайта на Община Севлиево, раздел „Социални дейности“, подраздел Механизъм „Лична помощ“);
 2. Направление за ползване на лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Севлиево (препоръката към кандидат-ползвателите, които все още нямат такъв документ, е да посетят първо Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Севлиево, за да бъдат определени необходимите часове. Броят на часовете за лична помощ се определя въз основа на четири степени на зависимост и варира до 168 часа месечно, според нуждите и състоянието);
 3. Документ за самоличност (за справка), както и други документи по необходимост.

 

За контакти:

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1

Община Севлиево, Звено „Лична помощ“

тел. 0675/396 165

„Човешки ресурси“ към звеното: 0675/396 176

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА

 

*Ползването на социални услуги за резидентна грижа се допуска само в случай че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в домашна среда и в общността

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. СТОКИТЕ С КАПАЦИТЕТ 40 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Услугата обслужва възрастни хора, навършили пенсионна възраст при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи. За домуващите полагат грижи медицински лица, социални работници, трудотерапевт и помощен персонал.

Целта на социалната услуга е опазване на физическото и психическото здраве на потребителите, предоставяне на възможности за осмисляне на ежедневието, емпатия и съпричастност към потребностите на старите хора.

 

Кой може да ползва услугата?

Лица в надтрудоспособна възраст. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево след подадено заявление от страна на лицето.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

70 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на дохода от месечните добавки и помощи за хората с увреждания и извънредни пенсии, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5462 с. Стоките, общ. Севлиево

Директор: Стефан Дочев

тел.: 067 305/481, 0885 373077

e-mail: dsh_stokite@abv.bg

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ДОБРОМИРКА С КАПАЦИТЕТ 55 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Персоналът в услугата работи за подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

Кой може да ползва услугата?

Лица в надтрудоспособна възраст. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево след подадено заявление от страна на лицето.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

70 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на дохода от месечни добавки и помощи за хората с увреждания и извънредни пенсии, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5430 с. Добромирка, общ. Севлиево

Директор: Галина Рачева

тел.: 067 38/ 2484, 0884 888709

e-mail: dsh_dobromirka@abv.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ – 1 И 2

С.СТОЛЪТ С КАПАЦИТЕТ ПО 15 МЕСТА ВСЕКИ ЦЕНТЪР

 

Какво представлява услугата?

Форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с физически увреждания, които имат нужда от 24-часова грижа в среда близка до семейната. Социалната услуга от резидентен тип осигурява качествена грижа за потребителите на услугата, като не допуска социална изолация и изключване на потребителите. Настанените разполагат с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, социални контакти и живот в общността.

 

Кой може да ползва услугата?

В центровете се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с физически увреждания. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево след подадено заявление от страна на лицето.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

50 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на месечните добавки и помощи за хората с увреждания, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5452 с.Столът, общ. Севлиево

Управител: Георги Марков

тел.: 067 391/218, тел. 0885 373188

e-mail: cnst1.2_stolat@abv.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – 1 И 2, С.БАТОШЕВО С КАПАЦИТЕТ ПО 15 ВСЕКИ ЦЕНТЪР

 

Какво представлява услугата?

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства е форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с психични разстройства, които имат нужда от 24-часова грижа. Центровете осигуряват подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което да даде възможност на хората с психични проблеми да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот. Услугите осигуряват качество на живот, което не допуска социално изключване на потребителите и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

 

Кой може да ползва услугата?

В центровете се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с психични разстройства.

Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево след подадено заявление от страна на лицето.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

50 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на месечните добавки и помощи за хората с увреждания, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5470 с.Батошево, общ. Севлиево

Управител: Даниела Данева

тел. 0885 373044

e-mail: cnst_batoshevo@abv.bg

 

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ– С. БАТОШЕВО

С КАПАЦИТЕТ 40 МЕСТА

 

Какво представлява услугата?

Специализираната институция предоставя социална услуга на лица с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за ползване на услуги в общността.

ДПЛУИ осигурява денонощно наблюдение и медицински грижи, трудотерапия и психотерапия. Основна цел е опазване здравето и живота на потребителите, правейки го по-лек и пълноценен. Персоналът работи по посока на развитие, обогатяване и подобряване на здравните, стоматологичните, психологическите, психиатричните и не на последно място – образователните и обучителни мероприятия, насочени към потребителите на социалната услуга.

 

Кой може да ползва услугата?

Лица с водеща диагноза „Умствена изостаналост“. Насочването се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Севлиево след подадено заявление.

 

Има ли такса за ползване на услугата?

80 на сто от дохода на лицата, които ползват социалната услуга, с изключение на месечните добавки и помощи за хората с увреждания, като таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

 

За контакти:

5470 с. Батошево, общ. Севлиево

Директор: Елица Николаева

тел./факс: 067 303/ 580, 0889 453044

e-mail: dvui_batoshevo.62@abv.bg

 

КОНТАКТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ВЪВ ВРЪЗКА

С ПРЕДЛАГАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Маргарита Балджиева – главен експерт „Социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 216, 0882 617743, e-mail: m_baldzhieva@sevlievo.bg;

Нериман Мехмед – младши експертХуманитарни и социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 145, 0889 165 566, e-mail: n.mehmed@sevlievo.bg;

Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности“ - тел.: 0675/ 396 216, 0876 608489, e-mail: r.vankova@sevlievo.bg

Звено „Лична помощ“ - тел.: 0675/ 396 165, 0884 658611  – Нил Джалилова – младши експерт „Лична помощ“ - e-mail: nil_djalilova@sevlievo.bg, Симона Христова – младши експертЛична помощ“- e-mail: s_hristova@sevlievo.bg

Силвия Ангелова – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ – тел. 0675/ 396 184, 0878 621353, e-mail: s_angelova@sevlievo.bg

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на  жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi