Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

Община Севлиево

 

Наименование

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Севлиево“

Източник на финансиране

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Бюджетна линия

 № BG05FMOP001-5.001-0123-C02

Статус

В изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

9 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

18.01.2021 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

30.09.2021 г.

Цел на проекта

Целта на проекта е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

-          Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

-          Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Основни дейности

1.    Определяне на целевите групи.

2.    Приготвяне на топъл обяд.

3.    Предоставяне на топъл обяд.

4.    Реализиране на съпътстващи мерки.

 Описание на целевата група

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Очаквани резултати

С настоящата процедура се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Топъл обяд е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020", финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

Обща стойност на проекта

36 590,40 лв.

Сума на исканата БФП

36 590,40 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Равен шанс за всички“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Наименование

„Равен шанс за всички“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.004

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.08.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 30.09.2023 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и да се създаде устойчивост на създадените вече по "Проекта за социално включване" интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Основни дейности

1.Организация и управление на проекта

2.Управление и организация на дейността в Общностен център за функциониране на интегрираните услуги

3.Организация и предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданиятa”

4.Организация и предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

5.Организация и предоставяне на услугите "Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"

6.Организация и предоставяне на услугата "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”

7.Организация и предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

8.Осигуряване на информация и публичност“

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от:

 - родители на деца на възраст от 0 до 7 години;

- бъдещи родители на деца

- деца на възраст от 0 до 3 години в риск/забавяне в развитието и др./ и родители

- деца, чиито родители са безработни

- деца, чиито родители получават социални помощи

 - деца, които нямат личен лекар или той не е педиатър

- деца, чиито родители не са здравно осигурени

- здравно неосигурени родители

- деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца

- деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа

- родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си

- деца с увреждания или здравни проблеми

- родители на деца с увреждания или със здравни проблеми

 - родители на 3 и повече деца

- самотни родители

- родители /най-вече майки/ в рискова възраст

- родители без или с ниско образование

- родители, живеещи в лоши жилищни условия

Очаквани резултати

Повече от 600 деца, получили подкрепа чрез услугите.

Обща стойност на проекта

1 297 412,22 лв. 

Сума на исканата БФП

1 297 412,22 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

  

 

 

Наименование

 

Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци

 

Източник на финансиране

Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

Управление на отпадъците

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево, Община Дряново и Община Сухиндол

Продължителност

17 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.08.2018 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2020 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е подпомагане на общините от РСУО – Севлиево, при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени /биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране - оползотворяване, съгласно Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

Основни дейности

1. Внедряване на система за разделно събиране на биоотпадъци в гр. Севлиево и гр. Дряново   Системата за община Севлиево, която ще обхваща град Севлиево и 10 населени места с население над 500 души, а за община Дряново ще обхваща град Дряново и 1 населено място.

2. Изграждане на две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Проектът финансира и дейностите по строителен и авторски надзор по изпълнението на обектите.

3. Обособяване на три площадки за компостиране на място на територията на общините Сухиндол, Дряново и Севлиево.

4. Доставка на оборудване за площадките за компостиране, съдове и техника за разделно събиране на биоотпадъци.

5. Провеждане на информационни кампании за гражданите и обучения на обслужващия системите персонал и заинтересованите страни.

6. Управление на проекта и задължителни мерки за информация и комуникация

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от:

Жителите от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол

Очаквани резултати

Изградени и въведени в експлоатация две инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, които ще осигурят обработката на 3900 тона отпадъци годишно.

 

Намаляване на  общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места

 

Намаляване на  общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място населени места

 

Информираност на обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране и площадките за компостиране на място

Обща стойност на проекта

2 230 595.39 лв.

Сума на исканата БФП

1 832 720.53 лв.

Размер на собствено участие

397 874.86 лв.

 

Наименование

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево"

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.002

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево

Продължителност

12 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 18.03.2019 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 18.03.2020 г.

Цел на проекта

Целта на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Община Севлиево, с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Основни дейности

1. Организация и управление;      

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност;           

3. Строителен надзор;        

4. СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;          

5. Авторски надзор.

Описание на целевата група

Служителите в администрацията - 140 човека и жители на община Севлиево по настоящ адрес – 38 698 човека.

Очаквани резултати

1. Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в публичната инфраструктура – сгради на държавната администрация;

2. Намаляване на разходите за енергия на обществените сгради;

3. По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.

4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;

7. Запазване на традиционните функции на община Севлиево, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

8. Повишаване на комфорта на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там.

 

Обща стойност на проекта

 

1 138 213.31 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

 

Наименование

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул."Стефан Пешев" №18 и ул."Ален Мак" №4“.

Източник на финансиране

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.003

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево          

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

14.09.2020 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

14.03.2022 г.

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.

Проектното предложение има и следните конкретни цели:

1. Да се постигне минимален енергиен клас "С" в сградите - обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на три многофамилни жилищни сгради в град Севлиево;

2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 139 домакинства в сградите;

3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево;

Основни дейности

1. Организация и управление;     

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност;          

3. Строителен надзор;       

4. СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;         

5. Авторски надзор.

Описание на целевата група

Целеви групи на проектното предложение са дефинирани собствениците на самостоятелни обекти, извършващи стопанска дейност и обитателите на жилища в многофамилните жилищни сгради.

Очаквани резултати

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на жизнената среда на 139 домакинства и ще подобри експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проектът ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

1 480 117.05 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

Наименование

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. "Стара планина" №129, ул."Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3“.

Източник на финансиране

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.003

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево          

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

15.09.2020 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

15.03.2022 г.

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.

Проектното предложение има и следните конкретни цели:

1. Да се постигне минимален енергиен клас "С" в сградите - обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на три многофамилни жилищни сгради в град Севлиево;

2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 147 домакинства в сградите;

3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево;

Основни дейности

1. Организация и управление;     

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност;          

3. Строителен надзор;       

4. СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;         

5. Авторски надзор.

Описание на целевата група

Целеви групи на проектното предложение са дефинирани собствениците на самостоятелни обекти, извършващи стопанска дейност и обитателите на жилища в многофамилните жилищни сгради.

Очаквани резултати

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на жизнената среда на 147 домакинства и ще подобри експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проектът ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

1 482 259.06 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

"Патронажна грижа + в oбщина Севлиево“


 

 

Наименование

„Патронажна грижа + в oбщина Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-6.002-0158

Статус

В изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

13 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.06.2021 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

21.07.2021 г.

Цел на проекта

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектните дейности предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Основни дейности

Направление „Предоставяне на услугата „Патронажна грижа“:

 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта);
 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата

Направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

 1. Осигуряване на лични предпазни средства;
 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
 4. Плащания на персонала за положен извънреден труд.

 Описание на целевата група

Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Очаквани резултати

Надграждане на съществуващи социални услуги, увеличаване броя на лицата, които ползват социални услуги и подобряване качеството на живот на 137 възрастни хора, лица с различни увреждания, лица под карантина или от рискови групи, чрез създадената мрежа от услуги в домашна среда, постигане на устойчивост на въведения модел на патронажна грижа; Подкрепа на услугите, държавно делегирана дейност, във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и продължаваща подкрепа в извънредна обстановка във връзка с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Обща стойност на проекта

844 321,01 лв., от които Европейско финансиране в размер на: 844 321,01 лв. (100%)

Сума на исканата БФП

844 321,01 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

             

Наименование

„Основен ремонт , реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Бюджетна линия

 

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

30.05.2019 година

Планиран край на изпълнение на проекта

30.05.2022 година

Цел на проекта

Обща цел на проекта е привличане и задържане на деца в детските градини в малките населени места.

        

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2.Извършване на строително-монтажни работи.

3.Упражняване на строителен и авторски надзор.

4.Упражняване на инвеститорски контрол  и въвеждане на обекта в експлоатация.

Описание на целевата група

Детска градина „Мечо Пух“ – с. П. Славейков, община Севлиево и нейните филиали са насочени към децата в общината.

Очаквани резултати

Задоволяване на образователните потребности на децата в малките населени места чрез подобряване на детска градина „Мечо Пух“ с. П. Славейков с бази за изнесено обучение в с. Душево и с. Градница.

Обща стойност на проекта

758 805.94 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

758 805.94 лв.

Размер на собствено участие

няма

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“.

Наименование

„Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

14.06.2019 година

Планиран край на изпълнение на проекта

14.06.2022 година

Цел на проекта

Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация на улични

и тротоарни настилки в град Севлиево чрез подобряване

на техническото състояние на следните обекти:

улица "Цар Симеон", улица "Росица" и улица "Стара Планина" в гр. Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Извършване на строително-монтажни работи.

3. Упражняване на строителен и авторски надзор.

4. Упражняване на инвеститорски контрол

и въвеждане на обекта в експлоатация.

Описание на целевата група

Целевата група включва всички жители на община Севлиево,

използващи общинския път – обект на проекта.

Очаквани резултати

Организирано и регулирано движение по едни от най – натоварените

улични трасета от транспортната схема на града,

в съответствие със съвременните изисквания.

Проектът ще доведе и до осигуряване на безопасно и

безпроблемно движение на хора и ППС.

Обща стойност на проекта

1 139 261,19 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

1 139 261,19 лв.

Размер на собствено участие

няма

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“.

 

Наименование

„Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

15.05.2019 година

Планиран край на изпълнение на проекта

15.05.2022 година

Цел на проекта

Обща цел на проекта е подобряване условията на живот и достъп до качествена спортна инфраструктура на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, град Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Извършване на строително-монтажни работи.

3. Упражняване на строителен и авторски надзор.

4. Упражняване на инвеститорски контрол  и въвеждане на обекта в експлоатация.

Описание на целевата група

Целевата група включва цялото население на община Севлиево, без разлика от пол, възраст и етническа принадлежност, използващо спортното игрище – обект на проекта.

Очаквани резултати

Подобряване на спортната база на I ОУ "Христо Ботев" в град Севлиево чрез изграждане на спортно игрище, позволяващо тренирането на няколко вида спорт.

Обща стойност на проекта

97 541.62 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

97 541.62 лв.

Размер на собствено участие

няма

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“.

 

Наименование

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9ОP001-2.101

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Планирано начало на изпълнение на проекта

22.04.2020 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

15.06.2021 г.

Цел на проекта

Целта на процедурата по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита

Основни дейности

 1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
 3. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Описание на целевата група

 1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 2. Хора с увреждания;
 3. Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами).

Очаквани резултати

Разширяване на съществуващи социални услуги, превенция разпространение на COVID – 19 сред най-уязвимите групи от населението и подпомагане на 100 възрастни хора и лица с различни увреждания или лица под карантина.

Обща стойност на проекта

160 500,00 лв.

Сума на исканата БФП

160 500,00 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 

Наименование

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

№ВG05М9OР001-2.040-0114-С01

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

15 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.10.2019 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2021 г.

Цел на проекта

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Основни дейности

1. Подбор за предоставяне на интегрираните услуги и подбор на потребители;

2. Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги на потребителите от община Севлиево;

3. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;

4. Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугата „Патронажна грижа”;

5. Закупуване на транспортно средство за извършване на мобилна работа.

Описание на целевата група

Лица над 18 години с хронични заболявания и трайни увреждания и лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

Очаквани резултати

Надграждане на съществуващи и разкриване на нови социални услуги, увеличаване броя на лицата, които ползват социални услуги и подобряване качеството на живот на 137 възрастни хора и лица с различни увреждания, чрез създадената  мрежа от услуги в домашна среда и въведения модел на патронажна грижа.

Обща стойност на проекта

339 199,28 лв. от които Европейско финансиране в размер на: 288 319.39 лв. (85%) и Национално съфинансиране в размер на: 50 879.89 лв. (15%)

Сума на исканата БФП

309 205.33 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

 


 

 

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево

 

Наименование

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево.

Източник на финансиране

Процедура „Активни“,  Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и

качеството на работните места”, Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Бюджетна линия

BG05M9OP001-1.002-0136-C01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.04.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.10.2017 г.

Цел на проекта

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи до 
29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование 
или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани 
като безработни лица в дирекция „Бюро по труда”

Основни дейности

Дейности по проекта :
1) Идентифициране на икономически неактивни младежи 
до 29 г. възраст включително, които не са в 
образование или обучение, 
и активиране за включването им на пазара на труда;
2) Провеждане на мотивационни обучения за активно 
търсене на работа;
3) Провеждане на квалификационно обучение придобиване 
на част от професия „Еколог”, трета квалификационна 
степен;
4) Осигуряване на субсидирана заетост на лица 
от целевата група в администрацията на община Севлиево;
5) Информация и публичност на проекта;
6) Организация и управление на проекта

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от  60 икономически 
неактивни младежи от 15 до 29 г. на територията на 
община Севлиево, които не са в образование или обучение 
и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.

Очаквани резултати

1.Осъществено психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда на минимум 70 младежи;

Повишена мотивацията за започване на работа на 60 безработни лица;

2.60 младежи усвоили нови техники и начини за ефективна комуникация на работното място и подобрили своите умения за бизнес етика

3.60 младежи от целевата група по проекта, включени в обучение

за придобиване на нови знания и практически умения по

професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на

околната среда”;

4.Осигурена субсидирана заетост на 45 младежи от целевата

група от община Севлиево за период от 6 месеца;

5.Постигане на положителен социален ефект в областта на

пазара на труда в община Севлиево.

Обща стойност на проекта

350 600,00 лева

Сума на исканата БФП

350 600,00 лева

Размер на собствено участие

Н.П.

 


"Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево"

 

Наименование

"Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево"

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-2.002

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

19 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 01.06.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 01.01.2018 г.

Цел на проекта

Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните хора и хората с увреждания в община Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Информиране и публичност.

3.Осигуряване на достъп до интегрирани услуги.

4.Организиране и провеждане на въвеждащо обучение и предоставяне на супервизия на персонала, предоставящ услугите.

5. Психологическа подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

Описание на целевата група

Хора с увреждания и техните семейства; 

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Очаквани резултати

90 потребители на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент”

Обща стойност на проекта

499 970,21 лв.

Сума на исканата БФП

499 970,21 лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

"Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти"

                     

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

 

Бенефициент: Община Севлиево

Стартира изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP001-8.003-0015 "Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията"

Основната цел на бюджетната линия е насочена към повишаване административния капацитет на служителите, ангажирани с разработването и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията”, чрез участие в специализирани обучения, семинари, работни групи, осъществяване на работни посещения с цел обмяна на опит и добри практики, участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Република България.

Продължителност на проекта: 40 месеца.

Обща стойност на проекта: 50 109,95  лв.

Проекта се финансира безвъзмездно на 100%.

Начална дата: 03.10.2016 г.                                                     Крайна дата: 03.02.2020 г.


www.eufunds.bg

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево

 

 

Наименование

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Бюджетна линия

BG05M9OP001-1.002-0136-C01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.04.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.10.2017 г.

Цел на проекта

Активизиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в дирекция „Бюро по труда”

Основни дейности

1) Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда;
2) Провеждане на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
3) Провеждане на квалификационно обучение придобиване на част от професия „Еколог”, трета квалификационна степен;
4) Осигуряване на субсидирана заетост на лица от целевата група в администрацията на община Севлиево;
5) Информация и публичност на проекта;

6) Организация и управление на проекта

Описание на целевата група

Целевата група на проекта се състои от  60 икономически неактивни младежи от 15 до 29 г. на територията на община Севлиево, които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”

Очаквани резултати

1.Осъществено психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда на минимум 70 младежи;

Повишена мотивацията за започване на работа на 60 безработни лица;

2.60 младежи усвоили нови техники и начини за ефективна комуникация на работното място и подобрили своите умения за бизнес етика

3.60 младежи от целевата група по проекта, включени в обучение за придобиване на нови знания и практически умения по професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на околната среда”;

4.Осигурена субсидирана заетост на 45 младежи от целевата група от община Севлиево за период от 6 месеца;

5.Постигане на положителен социален ефект в областта на пазара на труда в община Севлиево

Обща стойност на проекта

350 600,00 лева

Сума на исканата БФП

350 600,00 лева

Размер на собствено участие

Н.П.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево

 

 

Наименование

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево”

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.001

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

30 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 24.11.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 24.05.2019 г.

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.

Проектното предложение има и следните конкретни цели:

1. Да се постигне минимален енергиен клас "С" в сградите - обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на двадесет и три многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.

2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 318 домакинства в сградите.

3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност

3. Осъществяване на дейности по одит

4. Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ

5. Проектиране, строителство и авторски надзор

6. Въвеждане на обекта в експлоатация

Описание на целевата група

Целеви групи на проектното предложение са дефинирани собствениците на самостоятелни обекти извършващи стопанска дейност и обитателите на жилища в многофамилните жилищни сгради. Обитателите на жилища - 701 човека, собствениците на самостоятелни обекти извършващи стопанска дейности - 14 човека

Очаквани резултати

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на жизнената среда на 294 домакинства и ще подобри експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда

Обща стойност на проекта

4 660 845.57 лв.

Сума на исканата БФП

4 660 845.57   лв.

Размер на собствено участие

Н.П.

Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево

Наименование

Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.001

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 15.09.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 15.09.2018 г.

Цел на проекта

Общата цел на проекта  е да допринесе за повишаването на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево. Проекта има и следните конкретни цели: 1. Да се постигне намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на девет сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево. 2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения. 3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност

3. Осъществяване на дейности по одит

4. Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ

5. Проектиране, строителство и авторски надзор

6. Въвеждане на обекта в експлоатация

 

Описание на целевата група

1. Персонала в детските градини – 145 учители и помощен персонал; 2. Деца от 1 до 7 г.в. – 831; 3. Персонал в училищата – 184 учители и помощен персонал; 4. Ученици от 1 до 12 клас – 1806;

Очаквани резултати

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на образователната и работна среда на 2 637 - деца и ученици и 329 - учители помощен персонал, ще осигури по устойчиво управление на средствата за издръжка на образователните институции. В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

4 625 041.38 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

4 365 041 лв.

Размер на собствено участие

260 000 лв.

  Начална пресконференция по проект "Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево" Дата на качване: 01.06.2017

Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево

Наименование

Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.001

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

10 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 15.09.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 15.07.2017 г.

Цел на проекта

Целта на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на сградта на Районна служба "ПБЗН" гр. Севлиево с което да се постигне намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта

2.  Осъществяване на дейности по информация и публичност .

3.  Осъществяване на дейности по одит

4.  Строителен надзор, оценка на съответствието и въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно ЗУТ

5.Проектиране, строителство и авторски надзор

Описание на целевата група

Държавна администрация – 30 бр. и жители на община Севлиево по настоящ адрес – 38 698 човека.

Очаквани резултати

Повишена енергийната ефективност на сградата на Районна служба ПБЗН гр. Севлиево и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата, осигуряване на условия на работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Обща стойност на проекта

325 004 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

295 004.19 лв.

Размер на собствено участие

30 000 лв.

 

 

 

Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020

  

Наименование

Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията

Източник на финансиране

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

40 месеца

Начало на изпълнение на проекта

 03.10.2016 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

 03.02.2020 г.

Цел на проекта

Повишаване административния капацитет на служителите, ангажирани с разработването и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020, с оглед пълноценното прилагане на политиките за подобряване на енергийната ефективност и разумното използване на енергията.

Основни дейности

1. Участие в програми за обмен на опит и добри практики

2. Публичност и визуализация

3. Организация и управление

 

Описание на целевата група

Екипите, ангажирани с изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020

Очаквани резултати

Обучени 50 служители на община Севлиево, включени в екипите за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта

 50 109.95 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

 50 109.95 лв.

Размер на собствено участие

 няма

Наименование

 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ “ХОТАЛИЧ” ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Източник на финансиране

 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

Бюджетна линия

BG161PO001/3.1- 02/2009

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

20.02.2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

20.02.2014 г.

Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се създаде интегриран туристически продукт и запазена марка „Община Севлиево – приключения, мистика и реалност в сърцето на България” , кoето ще доведе до увеличаване броя на  туристите и ще превърне Община Севлиево в атрактивна туристическа дестинация. Ще се развие туристическата инфраструктура, която ще създаде възможност за лесен и удобен достъп до археологичен обект с национално културно - историческо значение - Средновековен град и крепост Хоталич.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта;

2. Изготвяне на тръжна документация от изпълнителя за строителство, строителен надзор и лицензиран експерт счетоводител за одит на проекта;

3. Строителен и авторски надзор на проекта;

4.Консервация, реставрация и експониране на археологически обекти;

5. Изграждане на експозиционни пътеки и места за отдих;

6.  Рехабилитация на пътен участък;

7. Изграждане на електрическа мрежа;

8. Изграждане на паркинг и подпорна стена;

9. Маркетинг;

10. Публичност;

11.Одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма;

Описание на целевите групи

 • Жителите на град Севлиево: 26 302;
 • Български и чуждестранни туристи посещаващи град Севлиево;
 • Жителите на Община Севлиево – 42 516 човека;
 • Тур операторите на територията на страната и чужбина;

Очаквани резултати

С реализирането на предвидените дейности по маркетинг и реклама археологическия обект с национално културно значение „Средновековен град и крепост „Хоталич” ще се превърне в желана туристическа дестинация за българи и чужденци. Гостите на града с цел туризъм ще се увеличт, а оттук ще се увеличат приходите в общината, поради по-голямата ангажираност на хотелите и ресторантите на териториянта на град Севлиево. Реконструираната отсечка от 3 км. ще подобри достъпа до Средновековен град и крепост “Хоталич”, че бъде изграден паркинг, тоалетни и обслужващи помещения за охраната и контролера за осветлението, с което ще се предотвратят вандалските прояви на територията на обекта.

Обща стойност на проекта

4 153 601,66 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

3 982 057,91 лв.

Размер на собствено участие

171 543,75 лв.

 

"Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево"

 

 

Наименование

„Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево“

Източник на финансиране

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Бюджетна линия

“Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2:

Разкриване на социални услуги в общността; Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

14 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

02.12.2013 година

Планиран край на изпълнение на проекта

30.04.2015 година

Цел на проекта

        Обща цел: Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на социални услуги от резидентен тип в община Севлиево - Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище.

        Специфични цели:

1.         Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и младеж с увреждания;

2.         Насърчаване на равните възможности, разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги от резидентен тип;

3.         Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа;

4.         Повишаване на професионалните умения и мотивация на персонала, ангажиран в предоставянето на услуги за деца и младежи с увреждания.

Основни дейности

1.         Организация и управление на проекта;

2.         Информация и публичност на проекта;

3.         Подбор и назначаване на персонала;

4.         Усвояване на добри практики, свързани с предоставяне на услугите ЦНСТ, ЗЖ и прилагането им в изготвяне на задължителната документация в услугите.

5.         Адаптация и подготовка на децата и младежите за преместване в ЦНСТ и ЗЖ;

6.         Преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ;

7.         Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

8.         Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище;

9.         Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност;

Описание на целевата група

Целевата група по настоящото проектно предложение включва:

-           Деца с увреждания, които са настанени в специализирани институции и следва да бъдат изведени и насочени към социалната услуга от резидентен тип – ЦНСТ в резултат на оценките, извършени по проект „Детство за всички” на ДАЗД;

-           Деца с увреждания от общността, за които родителите не могат да полагат адекватни грижи и имат нужда от подкрепа, насочени от ДСП-Севлиево;

-           Младежи с увреждания, които са в специализирани институции и ще бъдат настанени в ЗЖ;

-           Младежи с увреждания от общността, които имат нужда от услугата ЗЖ;

-           Семейства и/или близки на децата и младежите с увреждания;

-           Персонал, предоставящ услугите ЦНСТ и ЗЖ.

Очаквани резултати

 1. Качествено изпълнени (оперативно и административно) проектни дейности.
 2. Организирани и проведени пресконференции и „Дни на отворени врати“ и изработени рекламни и информационни материали за запознаване на обществеността с проекта.
 3. Проведен конкурс и назначени 17 човека персонал.
 4. Усвоен практически опит от служителите за функционирането и предоставянето на социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ, както и познания за водене на задължителната документация.
 5. Извършени по 2 посещения на персонала в специализираните институции, в които са настанени децата/младежите, запознаване със спецификата и потребностите на всяко дете/младеж, което ще бъде преместено в ЦНСТ и ЗЖ, и създаване на доверителна връзка между новия екип и децата/ младежите.
 6. Преместени и настанени в ЦНСТ и ЗЖ деца и младежи, изведени от социални институции.
 7. Предоставена услуга ЦНСТ на децата, изведени от институции или деца от общността, настанени от ДСП – Севлиево и грижа за настанените деца с увреждания в среда близка до семейната.
 8. Предоставена услуга ЗЖ на младежи с увреждания, изведени от институции или от общността, настанени от ДСП – Севлиево и  грижа за настанените младежи с увреждания в среда близка до семейната, подпомагаща тяхната самостоятелност и независим живот.
 9.    Изпратено предложение до АСП за включване на услугите ЦНСТ и ЗЖ като делегирана държавна дейност и издадена Заповед на изпълнителния директор на АСП за разкриване на услугите.

Обща стойност на проекта

326 302,52 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

326 302,52 лв.

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

"

"ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” 

 

Новини по проекта

Агенция за социално подпомагане Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Наименование

 

„ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

 

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Бюджетна линия

BG051РО001-5.2.09  -  „АЛТЕРНАТИВИ”

 

Статус

Приключил

Териториален обхват

Проектът ще се изпълнява на територията на община Севлиево

Продължителност

42 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

08.11.2010 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

30.09.2014 г.

Цел на проекта

Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Специфични цели:

 • Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.

 • Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

 • Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства, да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

 • Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.

3. Кандидатстване, оценка и класиране на  кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.

4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.

5. Информиране и публичност.

Описание на целевата група

 • Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които ще бъдат подбирани в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”;

 • Лица в трудоспособна възраст, които са: безработни, заети – наети и самонаети, неактивни лица;

Очаквани резултати

 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;

 • Осигурена качествена грижа в домашна среда.

 • Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността;

 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;

 • Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на всички населени места, в които има идентифицирани нужди от тази услуга;

 • Повишаване на трудовата активност и създаване възможност за започване на работа, вследствие осигуряване грижа в семейна среда за техни близки;

 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;

 • Създаване банка от лични асистенти  – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата Личен асистент;

Обща стойност на проекта

           851 004,91 лв.

 

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

 

 

 

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. СЕВЛИЕВО"


 

Новини по проекта

Наименование

“ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. СЕВЛИЕВО”

Източник на финансиране

Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013 г.”

Бюджетна линия

 

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

 

Процедура с №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

14/12/2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

Цел на проекта

Общата цел на „Инвестиционен проект зарехабилитация и разширение на водопроводна иканализационна мрежа на град Севлиево" е да сенамали несъответствието по отношение на дела от населението, включено към канализационнатасистема, както и да се постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО относно екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчни води на град Севлиево.

Конкретната цел на проекта е подобряване на ВиК инфраструктурата на град Севлиево и оптимизиране работата на ГПСОВ.

Основни дейности

Дължини на ВиК мрежата, която ще се реконструира и изгради по настоящото инвестиционно предложение (първи приоритетен етап)  е както следва:

- дължина на новоизградена второстепенна канализация –  2 528м

- дължина на реконструирани главни колектори  –

8 371м

-   дължина на второстепенна смесена канализационна мрежа – 3 721 м

- новоизградени КПС – 3бр.

- новоизградени тласкатели – 3бр.

- новоизградени дъждопреливници – 2 бр.

- реконструкция на водопроводна мрежа – 4 581 м, от които 120 м са за сметка на Община Севлиево

Описание на целевите групи

Жителите на гр.Севлиево

Очаквани резултати

Изградената инфраструктура ще допринесе за постигане на следните социално-икономически цели:

- повишаване дела на населението спрямо цялото населението на град Севлиево, включено към канализационна система;

- подобряване на инвестиционния климат, както в град Севлиево, така и в цялата община;

- понижаване риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на местното население;

- намаляване загубите на питейна вода, чрез което се повишава ефективността на използване на ограничен природен ресурс;

- проектът реализира ползи в дългосрочен аспект, не само по отношение на опазване на околната среда, но и върху подобряване на жизнения стандарт на населението;

- реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Севлиево с цел намаляване на моментните загуби на вода и честите аварии.

Обща стойност на проекта

18 890 193, 03 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

18 258 227, 55 лв.

Размер на собствено участие

631 965, 48 лв.

 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО, СЕЛО КАРАМИЧЕВЦИ И СЕЛО ГОРНА РОСИЦА”Наименование “Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010-2013) ”
Източник на финансиране Международен фонд Козлодуй
Бюджетна линия Мярка 5 – Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление
Статус Приключил
Териториален обхват Община Севлиево
Продължителност 12 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта 01.09.2012
Планиран край на изпълнение на проекта 01.09.2013
Цел на проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

- Подобряване на качеството на уличното осветление в град Севлиево в съответствие с българския стандарт за улично осветление БДС 5504-82 и новите Европейски норми за улично осветление EN 13201;

- Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на консумацията на електрическа енергия;

- Намаляване на преките разходи на Община Севлиево за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението чрез повишаване на неговата енергийна ефективност;

- Намаляване емисията на парникови газове в резултат на намалената консумация на електроенергия;

- Осигуряване възвръщаемост на капиталовложенията за реализация на проекта за реконструкция и модернизация на системата за улично осветление;

- Обезпечаване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна и естетична нощна атмосфера в града;

 
Основни дейности

1. Замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със светодиодни източници и инсталиране на система за автоматично управление в съответствие с астрономическия календар.

 
2.   Подмяна със светлодиодно (LED) осветители общо 1411 броя между 35 и 70 W, като в това число 234 паркови осветители.
Описание на целевата група Жителите на Община Севлиево
Очаквани резултати

Модернизирането на уличната осветителна уредба в обследвания регион ще допринесе за решаването на поставените пред идейния проект цели и задачи:

 • Подобряване качеството на уличното осветление и създаване на комфортна среда за жителите и естетична нощна атмосфера.
 • Повишаване комфорта и качеството на живот в региона.
 • Реализиране на количествените и качествени показатели на уличната осветителна уредба.
 • Рационално и ефективно използване на ел.енергията за осветление, а оттам и снижаване на текущите и експлоатационните разходи на общината за улично осветление.
 • Ограничаване на пътно транспортните произшествия и криминалните прояви.
 • Повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време.
 • Осигуряване възвращаемост на капиталовложенията за реализация на проекта
 • Намаляване вредните емисии на парникови газове в околната среда - СОг, SO2, NO2 и отделянето на прах, вследствие икономията на ел.енергия.
 
С въвеждане на  мерките за енергийно ефективно улично осветление ще се реализира обща икономия на електрическа енергия от 673 693 kWh на година или икономия на 101 054 лв. на година за разходи за  електрическа енергия. Общата годишна икономия се очаква да бъде в размер на 131 391 лв.
Обща стойност на проекта 297 397,00 €

Наименование

Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево

Източник на финансиране

Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос  І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия

BG051PO002/12/1.1-04

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево и Община Троян

Продължителност

15 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

На 10.10.2012г. е подписан договор с рег. № 12-11-4/10.10.2012 г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” и Община Троян

Планиран край на изпълнение на проекта

10.01.2014 г.

Цел на проекта

 

Основна цел: Създаване на ефективна общинска администрация на/в Община Троян и Община Севлиево.

Специфични цели:

 • Оптимизиране на структурата на Община Троян и Община Севлиево за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

 • Оценка на релевантността на функциите, подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността на дейността в Община Троян и Община Севлиево;

 

 

Внедряване на препоръките, резултат от проведения функционален анализ – гарант за повишаване на административния капацитет на Община Троян и Община Севлиево.

Основни дейности

 1. Сформиране на екип по управление на проекта;

 2. Изготвяне на документация и провеждане на процедури по ЗОП ;

 3. Работни срещи на екипите по функционалните анализи;

 4. Планиране и подготовка на функционалните анализи на общински администрации на Община Троян и Община Севлиево чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация ;

 5. Провеждане на функционалните анализи на общински администрации на Община Троян и Община Севлиево чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;

 6. Провеждане на изнесен двудневен семинар със специалистите и длъжностите лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалните анализи, съобразно плановете за действие ;

 7. Изготвяне на окончателни доклади на функционалните анализи на общинските администрации на Община Троян и Община Севлиево и планове за действие;

 8. Внедряване на препоръките от функционалните анализи: изготвяне на проекти на документи във връзка с изпълнението на плановете за действие

 9. Изпълнение на плановете за действие и мониторинг на изпълнението ;

 10. Пресконференция за заинтересованите страни във връзка с проведения функционален анализ в Община Троян;

 11. Пресконференция за заинтересованите страни във връзка с проведения функционален анализ в Община Севлиево;

 12. Дейности, свързани с информация и публичност (публикация в местен вестник, брошури, табели).

Описание на целевата група

Общинските администрации на Община Троян и Община Севлиево

Очаквани резултати

В резултат на комплексното изпълнение на всички проектни дейности ще бъде повишена ефективността и ефикасността в работата на две общински администрации. Подобряването на управлението и предоставянето на по-качествени услуги от органите на местното самоуправление е стимул за гражданите и бизнеса и е предпоставка за отбелязване на икономически растеж. В същото време ефикасността акцентира върху отношението вложен ресурс – краен резултат, поставяйки по този начин основите на устойчивото развитие на общността в дългосрочен план.

Ще бъдат разработени проекти на документи, регулиращи начина на функциониране на администрацията в областите за подобрение. При последваща промяна в законодателството въпросните актове ще могат да бъдат адаптирани при минимален разход на времеви и човешки ресурс.

 

 

Обща стойност на проекта

160 804 лева

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

160 804 лева

Размер на собствено участие

 

 

Наименование

Грижа в дома

Източник на финансиране

Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Бюджетна линия

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04   „ПОМОЩ  В  ДОМА”

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

16 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

29.11.2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

28.02.2014 г.

Цел на проекта

Обща цел:

Разширяване на социалните услуги, предоставяни от Община Севлиево, чрез иновативно и комплексно обслужване на деца, лица в риск и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

Специфични цели:

- Доразвиване на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж и създаване на административен, организационен и професионален капацитет чрез разкриване на Звено за услуги в домашна среда;

- Създаване на условия за наемане на безработни лица за предоставяне на услуги в домашна среда;

- Предоставяне на почасови социални услуги, съобразно индивидуалните нужди на всеки потребител от община Севлиево;

- Оказване на индивидуална подкрепа на деца /лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта;

2. Подбор, оценка и назначаване на кандидати за социални работници и социални асистенти към Звеното за услуги в домашна среда;

3. Въвеждащо обучение на социалните асистенти;

4.Кандидатстване, оценка и класиране на потребители на социалната услуга. Сключване на договори и изготвяне на индивидуални планове;

5. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови, административни, културни и др. дейности в домашна среда. 

6. Супервизия и поддържащо обучение;

7. Информиране и публичност.

Описание на целевата група

В създаденото звено ще продължи предоставяне на социални услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот. Бенефициентите по проекта ще получат помощ при общуването и поддържането на социални контакти, както и преодоляване на социалната изолация. Целевата група ще бъде подпомогната в сферата на организирането на бита и хигиената в дома. Реализираните дейности по проекта ще окажат траен ефект върху представителите на целевите групи:

- Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики;

- Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;

- Осигурена качествена грижа в домашна среда;

- Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността;

- Подобряване грижите за хората неравностойно положение;

- Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на повече населени места от община Севлиево, в които има идентифицирани нужди от тази услуга;

- Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда;

- Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;

- Създаване на регистър от социални асистенти, обучени и мотивирани за изпълнение на социалната услуга

Обща стойност на проекта

191 911.22 лв.

 

Новини по проекта

 

Наименование

„Ефективна общинска администрация“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG051PO002/12/2.2-07

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

12 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.05.2013

Планиран край на изпълнение на проекта

21.05.2014

Цел на проекта

Основна цел: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация гр. Севлиево, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

Специфични цели:

1. Да се организират и проведат квалификационни и мотивационни обучения на служителите в общинска администрация.

2. Да се подобри координацията между отделните звена в общинската администрацията и уменията им за работа в екип.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта;

2. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Организационни и комуникативни умения“;

3. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Екипна и лична ефективност“;

4. Организиране и провеждане на компютърни обучения;

5. Организиране и провеждане на обучение на тема „Управление на промяната, времето и стреса“;

6. Информация и публичност;

Описание на целевата група

Общинската администрация на Община Севлиево

Очаквани резултати

1. Подобрените лични организационни и комуникационни умения, компетенции, знания и опит за управление на промяната времето и стреса, както и личностна и екипна отговорност създават условия за пълноценно и компетентно изпълняване на служебните задължения на служителите в администрация, кметствата и наместничествата в села на територията на Община Севлиево.

2. Лица, заемащи ключови позиции в общините, ще имат възможност да задълбочат познанията, приложими относно функционирането и ефективно управление на собствените им ресори, както и за принципите на комуникация между отделните звена в общините. Повишеният експертен потенциал на членовете на отделните звена ще подпомогнат постигането на по-добро управление на цялата администрация.

3. Занижаване нивата на напрежение в общуването с хората, и повишените компетенции по отношение на услуги на администрацията ще повишените удовлетвореност и доверие от страна на потребителите на услугите- граждани, бизнес и неправителствен сектор. В дългосрочен план гражданите и бизнеса ще се ползват от една по-ефективна и по-ефикасна администрация, осигуряваща по-качествено обслужване.

 

Обща стойност на проекта

68 847,78 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

68 847,78 лв.

Размер на собствено участие

няма

 

 

Наименование

„Адаптиране на санитарно помещение за хора с увреждания в Дом на културата „Мара Белчева“ гр. Севлиево“

Източник на финансиране

АХУ/Агенция за хора с увреждания/

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

3 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

23.06.2014 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

23.09.2014 г.

Цел на проекта

Активно социално включване на хората с увреждания, имащи специфични потребности, и повишаване на тяхната обществена значимост и личностно самочувствие чрез осигуряване на достъпна среда чрез адаптиране на санитарно помещение в Дом на културата „Мара Белчева“ гр. Севлиево.

 

Основни дейности

1. Провеждане на процедура за избор на фирма – изпълнител и сключване на договор;

2. Строително монтажни дейности;

3. Публичност;

4. Отчитане на проекта;

Описание на целевата група

Броят на лицата със специфични увреждания, които ще могат да се възползват от резултата от проектното предложение е 500 човека.

Очаквани резултати

1. Избрана фирма – изпълнител и сключен на договор;

2. Обособено санитарно помещение

3. Изграждена на ВиК инсталация

4. Изграждане на Ел инсталация

5. Доставено и монтирано оборудване:

6. Информирана обществеността за реализирането на проекта чрез публикации в местните медии.

 

Обща стойност на проекта

10 540,16 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

8 783,47 лв.

Размер на собствено участие

1 756,69 лв.

 

 

Наименование

„Изграждане на хидрофорни системи, захранващи с питейна вода заведения за социални услуги в община Севлиево”

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила”

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

4 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.03.2013 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

30.06.2013 г.

Цел на проекта

С проектното предложение се цели превенция на негативните последствия от въвеждане на режим на намалено водоподаване за потребителите на социални услуги и персонала в социалните заведения в община Севлиево, както и подобряване качеството на живот на ползвателите на социални услуги при кризисни и извънредни ситуации, свързани с липсата на вода за питейни и битови нужди.

Основни дейности

1. Подготовка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на хидрофорни системи;

2. Избор на изпълнител за доставка и монтаж на хидрофорни системи;

3. Съгласувателни процедури с компетентните институции за връзка на хидрофорните системи към ВиК инсталацията и ел.мрежата;

4. Доставка и монтаж на хидрофорни системи;

5. Отчитане на дейностите по проекта;

Описание на целевата група

- 37 деца, настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” гр.Севлиево;

- 30 възрастни хора с увреждания, настанени в Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Столът;

- 40 възрастни хора, настанени в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с.Стоките;

- 350 потребители на Домашен социален патронаж гр.Севлиево.

Очаквани резултати

Подобрено качество на живот на ползвателите на социални услуги чрез:

1. Спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

2. Осигурено 24 часово захранване с вода за питейни и битови нужди на потребителите на социални услуги при въведен режим на намалено водоподаване;

3. Реализирани финансови икономии в частта издръжка от бюджетите на ДДЛРГ, ДВФУ, ДСХ с ОЛБ и ДСП;

Обща стойност на проекта

23 271,34 лв

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

20 944,21 лв

Размер на собствено участие

2 327,13 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

"Обособяване на спортна площадка в гр. Севлиево"

Източник на финансиране

МОСВ, ПУДООС

Бюджетна линия

Приоритет 6.4.3. от Програмата за опазване на околната среда на Община Севлиево 2010-2013

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

6 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

29.04.2013

Планиран край на изпълнение на проекта

31.10.2013

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаване на условия за спорт и отдих в свободното време на деца и младежи, живеещи в жилищния район на ж.к.“Димитър Благоев“, чрез обособяване на спортна площадка.

Основни дейности

1. Подготвителни дейности.

2. Закупуване и поставяне на ударопоглъщаща настилка.

3. Доставка на стоманени тръби и греди за монтаж на спортните уреди.

4. Изработване и боядисване на спортните уреди.

5. Закупуване, доставка и монтаж на градински пейки и кошчета и информационна табела.

6. Закупуване, доставка и засаждане на дървета, храсти и цветя.

7. Доставка и поставяне на дървена ограда.

Описание на целевата група

Живущите в района на ж.к.“Димитър Благоев“.

Очаквани резултати

Очакваните резултати са:

1. Изградена спортна площадка – 35 м2;

2. Монтирани градински пейки- 2 бр.;

3. Монтирани кошчета за смет – 2 бр.;

4. Монтирани информационни табели – 1 бр.;

5. Залесяване с дървета - 6 бр. дървета;

6. Засадени цветя – 20 бр.;

7. Засадени храсти – 25 бр.;

8. Изградена дървена ограда – 24 м.;

9. Общо затревена площ – 1 дка;

10. Почистени площи - 10 дка;

Обща стойност на проекта

7832,25 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

7832,25 лв.

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

Наименование

"Обособяване на две зони за отдих и детски игри в гр. Севлиево"

Източник на финансиране

МОСВ, ПУДООС

Бюджетна линия

Приоритет 6.4.3. от Програмата за опазване на околната среда на Община Севлиево 2010-2013

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

6 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

29.04.2013

Планиран край на изпълнение на проекта

31.10.2013

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаване на условия за игра и отдих в свободното време на деца и младежи живеещи в района, чрез ремонт, възстановяване и оборудване на съществуващата детска площадка и обособяване на кът за отдих.

Основни дейности

За площадка на ул.“Христо Ботев“:

1. Подготвителни дейности.

2. Закупуване и поставяне на ударопоглъщаща настилка.

3. Закупуване, доставка и монтаж на детско съоръжение.

4. Закупуване, доставка и монтаж на градински пейки и кошчета и информационна табела.

5. Закупуване, доставка и засаждане на дървета, храсти и цветя.

6. Доставка и поставяне на дървена ограда.

За площадка на ул.“Воденичарска“:

1. Подготвителни дейности.

2. Обособяване/ оформяне на алеи.

3. Закупуване и поставяне на ударопоглъщаща каучукува настилка.

4. Закупуване, доставка и монтаж на детско съоръжение.

5. Закупуване, доставка и монтаж на градински пейки и кошчета и информационна табела.

6. Закупуване, доставка и засаждане на дървета, храсти и цветя.

7. Затревяване.

8. Доставка и поставяне на дървена ограда.

Описание на целевата група

Живущите в района.

Очаквани резултати

1. Ремонтирани две детски площадки – 40 м2;

2. Oбособен кът за обособени два къта за отдих;

3. Монтирани градински пейки-5 бр.

4. Монтирани кошчета за смет – 4 бр.;

5. Монтирани информационни табели – 2 бр.;

6. Залесяване с дървета - 6 бр. дървета;

7. Засадени цветя – 100 бр.;

8. Засадени храсти – 20 бр.;

9. Изградена дървена ограда – 36 м.;

10. Общо затревена площ – 1 дка;

11. Почистени площи - 4 дка;

Обща стойност на проекта

18 593,60 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

10 000 лв.

Размер на собствено участие

8 593,60 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ „КАЗАРМИТЕ” ГР. СЕВЛИЕВО

Източник на финансиранеОперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

Териториален обхват - Община Севлиево

Цел на проекта - Общата цел на проектното предложение е да се изгради градски парк „Казармите”, да се осигури комплексно подобряване жизнените условия в града, посредством засилването на действащите урбанистични, екологични и рекреационни функции. Да се обособи като основна зона за отдих, спорт и социални контакти на гражданите и гостите на гр. Севлиево, като се промени изцяло облика на централната градска част и се превърне в едно по-добро място за живот.

Реализирането на проекта се отрази благоприятно върху централната градска част, като промени изцяло облика на града. Погледнато от друг аспект значително се подбори екологичната обстановка в града, тъй като при изпълнението на проекта се предвижда засаждането на значителен брой дървета и храсти, както и поддържането на големи тревни площи. С реализацията на проекта града се доближава до европейските норми и изисквания - на едни жител да има по 40 кв.м. зелени площи. Друг положителен момент  е превръщането на парка в средище за социални контакти. Чрез предвидените различни кътове за игра на деца от различни възрасти, възможности за спорт, активна и пасивна почивка, места за пикник и др. той става един притегателен център, който събира всички слоеве от населението на града, независимо от тяхната възраст, етнос и социално положение. От една страна се създава място в град, където родителите могат спокойно да доведат децата си за игри и забавления, а от друга страна възрастните хора могат да се разходят спокойно. В резултат на проекта се създават нови работни места в града. Освен заетите при изграждането на парка, което продължи две години, след построяването му се откриват 32 постоянни работни места за поддръжката на парка, което може да се приравни с едно малко предприятие. Не на последно място следва да се отбележи, че се увеличава туристическата атрактивност на града, като парка се превръща в място за посещение от туристи и гости.

Обща стойност на проекта - 3 800 797.00 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ - 3 609 616.91 лв.

Размер на собствено участие - 191 180.09 лв.

 

Наименование

„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево”

Източник на финансиране

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Бюджетна линия

BG161PO001/3.2-02//2011 г.

Статус

Приключил

Териториален обхват

Общините Габрово, Севлиево и Трявна

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

Месец септември 2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

Месец август 2014 г.

Цел на проекта

Да се подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Габрово – Севлиево - Трявна, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Основни дейности

 1. “Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите”;
 2. “Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт”;
 3. “Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири.”;
 4. “Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности”;
 5. „Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги -комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Описание на целевата група

Жителите на трите общини, представители на туристически агенции и туристически оператори, представители на туристическия бизнес – хотели, ресторанти и други заведения, представители на музеи и туристически организации, специализирани групи с научни и хоби цели, неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, еко – организациии и др.

Очаквани резултати

1.Развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой български и чуждестранни посетители и туристи;

2. Подкрепени по-слабо развитите туристически локализации като Община Севлиево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал;

3. Оказване на пряк положителен ефект върху туристическия бизнес в района Габрово – Севлиево – Трявна и върху настоящите и бъдещи туристи.

Обща стойност на проекта

500 000 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

475 000 лв.

Размер на собствено участие

25 000 лв.

 

 

 

Наименование

„Ремонт на улици „Люляк“, „Шипка“ и „Синчец“ в село Градница, община Севлиево“

Източник на финансиране

Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

3 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.03.2014 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.06.2014 г.

Цел на проекта

Понастоящем част от уличната мрежа, която се използва ежедневно, има неотложна нужда от основен ремонт с цел качествено подобряване на условията за предвижване на жителите. Същевременно ремонтираната улична мрежа ще подобри транспортните връзки и дейността на бизнеса, който се развива на тяхната територия.

Основни дейности

1. Изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна и неплътна асфалтова смеси - ръчно;

2. Машинно полагане на асфалтови смеси;

3. Изкърпване на асфалтови настилки по технология „Печматик“;

4. Направа на основа от НТК при средна дебелина на пласт от 10 см.;

5. Фрезоване на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина;

6. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти;

7. Полагане и валиране на фрезован асфалтов материал;

8. Почистване на земни маси от пътното платно;

9. Почистване на уличното платно и района около него от строителни отпадъци получени в резултат от ремонта.

 

Описание на целевата група

Всички жители на село Градница – 996 души.

Очаквани резултати

Подобрени условия за придвижване на жителите, като ползите от реализацията на проектното предложение няма да бъдат инцидентни, а ще дадат своето отражение върху целевите групи през следващите години.

 

Обща стойност на проекта

50 000 лева

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

Наименование

„Ремонт на улицa „9-ти септември“ в село Ряховците, община Севлиево“

Източник на финансиране

Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

3 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.03.2014 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.06.2014 г.

Цел на проекта

Понастоящем част от уличната мрежа, която се използва ежедневно, има неотложна нужда от основен ремонт с цел качествено подобряване на условията за предвижване на жителите. Същевременно ремонтираната улична мрежа ще подобри транспортните връзки и дейността на бизнеса, който се развива на тяхната територия.

Основни дейности

1. Изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна и неплътна асфалтова смеси - ръчно;

2. Машинно полагане на асфалтови смеси;

3. Изкърпване на асфалтови настилки по технология „Печматик“;

4. Направа на основа от НТК при средна дебелина на пласт от 10 см.;

5. Фрезоване на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина;

6. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти;

7. Полагане и валиране на фрезован асфалтов материал;

8. Почистване на земни маси от пътното платно;

9. Почистване на уличното платно и района около него от строителни отпадъци получени в резултат от ремонта.

 

Описание на целевата група

Всички жители на село Ряховците – 1365 души.

Очаквани резултати

Подобрени условия за придвижване на жителите, като ползите от реализацията на проектното предложение няма да бъдат инцидентни, а ще дадат своето отражение върху целевите групи през следващите години.

 

Обща стойност на проекта

50 000 лева

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

„Ремонт на улици „Хр. Иванов“ и „Крайбрежна“ в село П.Славейков, община Севлиево“

Източник на финансиране

Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

3 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

01.03.2014 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

01.06.2014 г.

Цел на проекта

Понастоящем част от уличната мрежа, която се използва ежедневно, има неотложна нужда от основен ремонт с цел качествено подобряване на условията за предвижване на жителите. Същевременно ремонтираната улична мрежа ще подобри транспортните връзки и дейността на бизнеса, който се развива на тяхната територия.

Основни дейности

1. Изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна и неплътна асфалтова смеси - ръчно;

2. Машинно полагане на асфалтови смеси;

3. Изкърпване на асфалтови настилки по технология „Печматик“;

4. Направа на основа от НТК при средна дебелина на пласт от 10 см.;

5. Фрезоване на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина;

6. Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти;

7. Полагане и валиране на фрезован асфалтов материал;

8. Почистване на земни маси от пътното платно;

9. Почистване на уличното платно и района около него от строителни отпадъци получени в резултат от ремонта.

 

Описание на целевата група

Всички жители на село Петко Славейков – 1070 души.

Очаквани резултати

Подобрени условия за придвижване на жителите, като ползите от реализацията на проектното предложение няма да бъдат инцидентни, а ще дадат своето отражение върху целевите групи през следващите години.

 

Обща стойност на проекта

50 000 лева

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

Наименование

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД СЕВЛИЕВО”

Източник на финансиране

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

Бюджетна линия

BG161PO001/1.1-12/2011

Статус

Приключил

Териториален обхват

град Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

Февруари 2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

Юли 2013 г.

 

 

Цел на проекта

Общата цел на проектно предложение “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево” е осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни социални услуги в общността.

1. Изграждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип в гр. Севлиево и благоустрояване на прилежащото му дворно пространство с капацитет 14 места, 2 от които за настаняване от общността по спешност, за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години;

2. Обособяване на две жилищни сгради в Защитено жилище в гр. Севлиево, ремонт, оборудване и благоустрояване на прилежащото дворно пространство, за 8 младежи, навършили 18 г. възраст, напускащи ДДУИ и ДДФУ, за децата над 3 г. и младежи с увреждания напускащи или изведени от социалните институциите - ДМСГД, ДДУИ и ДДФУ.

Целите на проектното предложение кореспондират пряко с основната цел на операцията 1.1: „Социална инфраструктура” и настоящата схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Предвижда се изграждането на социална инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания, съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи. Реализирането на проекта ще осигури инфраструктура, в която ще се предоставят нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Проектът ще осигури социално включване и равен достъп като по този начин ще се подобри благосъстоянието на децата и младежите с увреждания, които в момента са настанени в специализирани социални институции, като се гарантира правото им на живот в среда, близка до семейната, и достъп до качествени грижи и услуги, според индивидуалните им потребности.

 

Основни дейности

Организация и управление на проекта.

Подготовка и провеждане на тръжни процедури.

Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и реконструкция на сграда, предназначена за защитено жилище.

Авторски надзор.

Независим строителен надзор.

Доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане за ЦНСТ и защитеното жилище.

Информация и публичност на дейностите по проекта.

Одит на проекта.

 

Описание на целевата група

Целева група на настоящата схема са:

 • 14 деца и младежи на възраст от 3 до 18 години, напускащи специализираните институции, които ще бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип, 2 от които насочени за спешен прием;
 • 8 младежи с увреждания, навършили 18 годишна възраст, които ще бъдат настанени в Защитеното жилище.

Крайните бенифициенти на настоящото проектно предложение са:

 • Деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца и младежи с увреждания, които по данни на Дирекция „Социално подпомагане” Севлиево към 31.07.2011 г. общо 98 деца от общината в момента се отглеждат в специализирани институции (от тях 7 са в ДДЛРГ). В момента в ДМСГД са настанени общо 57 деца, от които 54 деца са в ДМСГД в гр. Габрово, 2 деца са в ДМСГД с.Дебелец, 1 дете в ДМСГД гр. Тетевен.. В ДДУИ са настанени 3 деца, от които 1 в ДДУИ в с. Сладък кладенец, 1 дете в с. Горски Синовец и 1 дете в с. Петрово. В ДДПРГ гр.Севлиево има 30 деца;
 • Младежи с увреждания от общината, които са навършили 18 г. и са настанени в специализирани институции за които предстои да бъдат изведени;
 • 86 деца и младежи, които са освидетелствани с експертни решения на ТЕЛК и са с намалена социална адаптация. От тях 10 деца с генерализирани разтройства на развитието, децата с епилепсия са 18, с детска церебрална парализа са 22, 12 са със загуба на слуха, децата със захарен диабет са 14, а с поведенчески отклонения са 7. Всички те живеят заедно със семействата си;
 • Временно наетите при строителството на сградите за двете услуги;
 • 17 човека персонала в ново разкритите социални услуги.

В дългосрочен план проектът ще подобри социалната инфраструктура и предлагането на нов тип социални услуги, ще създаде по-добри условия за живот на децата и младежите, и на техните семействата. Ще повиши привлекателността на града и общината. От друга страна реализирането на проекта ще допринесе за конкурентоспособността и привлекателността на региона като подчертава социалния аспект на устойчивото градско развитие. В общината са налични здравни, образователни и подкрепящи социални услуги за деца и младежи с увреждания, културни и спортни институции, които са в състояние да отговорят на потребностите на всяко дете от грижа и развитие. Затова реализирането на настоящия проект ще позволи да се създаде нов модел на качествена и ефективна резидентна грижа в общността за децата и младежите с увреждания, които напускат специализираните институции, като осигури дългосрочно настаняване в сигурна и подкрепяща среда, близка до семейната, и специализирана подкрепа, емоционална и психологическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

 

Очаквани резултати

Преки резултати от изпълнението на проекта:

 • Подобрено благосъстояние, деинституционализация и социално включване на децата и младежите с увреждания;
 • Осигурена нов тип резидентна грижа – социални услуги в общността, насочени към задоволяване нуждите на всяко отделно дете и младеж с увреждане, според индивидуалните му потребности;
 • Изградена социална инфраструктура за предоставяне на резидентни социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище, оборудвани и обзаведени според специфичните нужди на децата и младежите;
 • Създадени условия за живот в среда близка до семейната за 12 деца с увреждания на възраст от 3 до 18 г, изведени от специализираните институции ДМСГД, ДДИУ и ДДФУ и за 2 деца/младежи от общността по спешност, както и за 8 младежи с увреждания;
 • 20 временни работни места по време на изпълнение на проекта;
 • 17 постоянни работни места след приключването му;

Обща стойност на проекта

1 097 069,91 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

1 097 069,91 лв.

Размер на собствено участие

Н/А

 

 

Наименование

ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕВЛИЕВО – СТОЛИЦА НА ТИКВАТА

Източник на финансиране

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“

 

Бюджетна линия

BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

Август 2011 година

Планиран край на изпълнение на проекта

Юли 2013 година

Цел на проекта

Утвърждаване идентичността на община Севлиево чрез обновяване и обогатяване на културния живот, повишаване привлекателността на района и неговото популяризиране и устойчиво развитие.

Основни дейности

 1. Управление и изпълнение на проекта;
 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП;
 3. Организиране и провеждане на иновативно културно събитие «Добре дошли в Севлиево – столица на тиквата» с подготвителни и съпътстващи дейности;
 4. Осведомяване, промотиране и реклама на иновативното културно събитие;
 5. Изработване на изделия от стъколпласт (тиква павилион и тиква беседка);
 6. Обособяване на Парк на тиквата;
 7. Закупуване и доставка на технически съоръжения и оборудване за изпълнение на дейностите по проекта;
 8. Осигуряване на публичност и информираност;
 9. Одит на проекта

Описание на целевата група

 1. Самодейни групи (танцови, театрални, певчески, школи по изобразително изкуство);
 2. Деца и младежи на възраст до 18 год., ангажирани в различни творчески студия;
 3. НПО (Общинско сдружение за туризъм, Сдружение „Без стандарт”, Сдружение на жените „Надежда 2001”, Творческо сдружение „Възел”, читалища, сдружение „Деветашко плато”, сдружения на хора с увреждания;
 4. Духов оркестър, мажоретен състав, фотоклуб;
 5. Самодейни състави за турски песни и танци;
 6. Представители на местната творческа общност;
 7. Индивидуални доброволни участници в събитията от местната общност;

Очаквани резултати

 1. Създаден и утвърден в общността модерен културен продукт, съчетал идентичност, съвременни подходи и синтез на изкуствата в едно ново представяне на традиционния празник на тиквата в община Севлиево;
 2. Постигнато широко включване на всички социални и възрастови групи в събитието и привлечена разнородна аудитория за разнообразните прояви от града и селата в общината;
 3. Обмен на творчески идеи между професионалисти и аматьори в търсене на новото и атрактивно представяне на тиквата като символ на Севлиево;
 4. Придобита нова функционалност на градските пространства чрез създаването на Музей и Парк на Тиквата и на улични „сцени” за самоизява;
 5. Повишена популярност на община Севлиево като атрактивна културна дестинация в национален и международен план;

Обща стойност на проекта

515 878,44 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

515 878,44 лв.

Размер на собствено участие

25 793,92 лв.

 

 

Наименование

„РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ”- Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие

Източник на финансиране

Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

31 май 2011 година

Планиран край на изпълнение на проекта

май 2013 година

Цел на проекта

Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги за деца до 7 години и техните родители, принадлежащи към уязвимите групи в община Севлиево. Изграждане на сграда с подходящи помещения за предоставяне на пакет от интегрирани услуги на територията на община Севлиево. Реконструкция на съществуваща детска градина за предоставяне на част от образователните дейности по проекта и интеграция на деца от уязвимите групи. Повишаване на квалификацията на социалните работници и педагози за предоставяне на качествени интегрирани услуги. Улесняване на достъпа на уязвимите групи от община Севлиево до различни услуги и институции. Подкрепа за формиране на родителски умения за правилно отглеждане и възпитаване на децата от рисковите групи. Интегриране на децата от уязвимите групи в детските градини на общината и подобряване на готовността им за включване в образователната система.

Основни дейности

Изграждане на сграда с подходящи помещения за предоставяне на пакет от интегрирани услуги на територията на община Севлиево. Реконструкция на съществуваща детска градина

Описание на целевата група

Целевите групи са деца и семейства от рисковите групи, идентифицирани като такива на основата на извършен анализ на ситуацията в община Севлиево.

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца,които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми;

Обща стойност на проекта

815 686, 50 лв.

Размер на собствено участие

93 000,00 лв.

 

СЕВЛИЕВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, ОБОСОБЯВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ОФОРМЯНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В Ж.К "Д.БЛАГОЕВ" БЛ.1, БР.СЕВЛИЕВО

Източник на финансиране - МОСВ, ПУДООС

Цел на проекта - Основната цел на проекта е създаване на условия за спорт в свободното време на деца и младежи живеещи в ж.к. „Димитър Благоев” в град Севлиево, чрез ремонт, възстановяване и оборудване на съществуващо спортно съоръжение, детска площадка, както и обособяване на кът за отдих.

Обща стойност на проекта - 12 504, 65 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ - 10 000 лв.

Размер на собствено участие - 2 504,65 лв.

 

ИЗКУСТВО ЗА ВСИЧКИ – ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ГХГ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ” ГР. СЕВЛИЕВО

Осигуряване на достъпна среда в ГХГ Асен и Илия Пейкови гр. Севлиево чрез закупуване на мобилно повдигателно съоръжение

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания

Стойност на проекта: 9 200 с ДДС.

 

РЪКА ЗА РЪКА ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА ОТ ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Проектът предвижда дейности, в които ще бъдат включени всички 14 общински детски градини и 11 общински училища на територията на общината. За партньори на Общинската администрация в реализацията на проекта са привлечени Общинското училищно настоятелство, 2 детски градини и 3 училища с изявен опит в реализирането на инициативи, насочени към етническата, образователна и социална интеграция на представителите на етническите малцинства. Проектните дейности целят да гарантират на децата и учениците от етническите малцинства достъп до качествено образование, да въоръжат педагозите с по-ефективни средства за работа в мултикултурна среда, да създадат предпоставки за успешната социализация и по-нататъшна успешна професионална реализация на всички младежи и особено на тези от уязвимите социални и етнически групи, да подпомогнат за съхраняването и развиването на културната идентичност на децата и младежите от етническите малцинства, да съдействат за превръщане на културното многообразие във фактор за духовно развитие на подрастващите, а също и в източник за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Източник на финансиране: МОМН, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Период на изпълнение на проекта:  януари 2009 г. - юни 2010 г.

Стойност на проекта: 102 994 лв.

Собствен принос: 20 599 лв.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Чрез създаването на МИГ на територията на Община Севлиево ще се създадат предпоставки да се засили участието и организираността на местната общност в процеса на развитие на селската територия в общината като се създадат активни партньорства за реализиране на инициативи отдолу - нагоре. Инициативите ще обосноват създаването и прилагането на местна стратегия за конкурентоспособно развитие на територията в Община Севлиево. Реализирането на инициативи от своя страна пряко ще повлияе върху устойчивото развитие на селския район на община Севлиево, като ще доведе до разрешаването на икономически, социални и екологични проблеми. Със създаването на МИГ ще се  стимулира местното население да използват възможностите за местно развитие.

Източник на финансиране: ПРСР, ОС 4 „ЛИДЕР”, Под-мярка 431.2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”

Период на изпълнение на проекта: юни 2009 г. – януари 2011 г.

Стойност на проекта:  178 059 лв.

 

СПОРТНА ЗАЛА „ДАН КОЛОВ”

Подмяна на дограмата, хидро и топло изолация на покрива на спортна зала "Дан Колов" в град Севлиево.

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект “Красива България”.

Стойност на проекта: 216 996.20 лв.

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ДОБРОМИРКА

Подмяна на дограмата, външна топло изолация, мазилка и боядисване на фасада, вътрешен частичен ремонт - боядисване и подмяна на подови настилки в дома.

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект “Красива България”

Стойност на проекта: 214 273. 96 лв.

 

ПОДОБРЯВАНЕ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА  ЦДГ „МЕЧО ПУХ” - СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ

Цялостен ремонт на покрива, саниране на фасадата, цялостна подмяна на дограмата и вътрешен ремонт. Ремонтиран и вторият етаж и възстановяване на отоплителната инсталация и подмяна на радиаторите. Изцяло обновено кухненското помещение, и възстановяване на външния детски басейн.

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Социално инвестиционен фонд

Стойност на проекта: 258 916.24 лв.

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ – С. СТОЛЪТ

Ремонт на сграда, който включва следните дейности: ремонт покрив, топлоизолация, цялостна подмяна  на дограмата, вътрешен ремонт, подмяна на осветителни тела. Ремонт на отоплителната инсталация, подмяна котел, помпа и радиатори, ремонт водопроводна инсталация и санитарните помещения.

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект “Красива България”

Стойност на проекта:  414 244. 45 лв.

 

ПОЧИСТВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В КРАЙГАРДСКО ОБРАЗУВАНИЕ НА ГР. СЕВЛИЕВО-„КРУШЕВСКИ БАИР”

Почистване и рекултивация  на зелени площи в крайградското образование на град Севлиево - Крушевски баир

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите, ПУДООС

Стойност на проекта: 6 100 лв.

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВВМ НА ГРАД СЕВЛИЕВО

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в гр.Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на регионалното развитие и благоустройство, програма ФАР „Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”.

Стойност на проекта: 2 400 000 лв. 

 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Депото има три клетки за битови отпадъци, две от които са напълно завършени, а третата е оставена като възможност за разширение, пречиствателна станция за инфилтрат, 47 клетки за опасни отпадъци. Общият полезен обем на клетките е 850-900 хил.куб.м. Предвижда се то да бъде използвано17-20 години. За този период се гарантира надеждно опазване на околната среда.

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите, програма ИСПА

Стойност на проекта: 6 500 000 евро

 

ПРЕЧИСТВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ГРАД СЕВЛИЕВО

Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите, програма ИСПА

Стойност на проекта: 15 910 344,93 лв.

 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ МЕЖДУ о.т.470-о.т.474-о.т.465 И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СЕВЛИЕВО

Подобряване качеството на живот и работната среда на населението и създаване на предпоставки за устойчиво развитие на бизнеса, чрез изграждане и осигуряване на по-добра пътна инфраструктура на улица Росица , улица Бор и кръстовището на централна градска част в град Севлиево.

Източник на финансиране: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Стойност на проекта:  492 606 лв.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО СЕННИК

Проектът обхваща изграждане на нова канализация на село Сенник, с дължина  около 5 км. и рехабилитация на стари клонове – около 3 км. Строителните дейности започнаха през 2007 година.

Източник на финансиране: Програма САПАРД, мярка 07

Стойност на проекта:  958 573 лв.

Собствен принос: 107 000 лв.

 

КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО РЯХОВЦИТЕ , ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изграждане на ВИК инженерна инфраструктура  с. Ряховците

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите, ПУДООС  

Стойност на проекта: 1 167 533 лв.

 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ

Подмяна на съществуваща дограма с ПВЦ/алуминиева дограма. Поставяне на топлоизолация. Подобряване ефективността на топлинния източник и отоплителната инсталация. Енергийно-ефективно саниране на СОУ"Васил Левски", ОУ "Емилиян Станев"-с.Ряховците, ОУ"Св. Св. Кирил и Методий"- с. Градница

Източник на финансиране: МОН

Стойност на проекта:  95 700 лв.

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „МЛАДОСТ”, СЕЛО СЕННИК

Реконструкция на ул.„Младост” в село Сенник, община Севлиево с изграждане на канализация - клон № 45 и привързването му към съществуващата канализация, подравняване, уплътняване на пътната основа на улицата и полагане асфалтово-бетонни настилки. 

Източник на финансиране: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Стойност на проекта:  119 710, 47 лв.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТ ПРОСТИР В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СЕЛО БАТОШЕВО

Подобряване качеството на социалната услуга в институцията.Създаване на условия за функциониране на звеното за пране и гладене в Дом за възрастни с умствена изостаналост село Батошево, чрез изграждане закрит простир. 

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социално подпомагане

Стойност на проекта: 20 527, 01 лв.

Собствен принос: 2 795,76 лв.

 

ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ – ГР. СЕВЛИЕВО

Строително ремонтни и монтажни работи ДОВДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”-Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект “Красива България”

Стойност на проекта: 180 000 лв.

Собствен принос: 102 000 лв.

 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ №1

Реконструиране на материално-техническата база, оптимизиране на енергийната ефективност и създаване на комфортна среда, гарантираща здравословни и безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата в ЦДГ „Радост1” - гр.Севлиево

Източник на финансиране: Правителство на Япония

Стойност на проекта: 104 772,42 лв.

Собствен принос: 34 772,42 лв.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

Оптимизация на училищната мрежа в община Севлиево за постигане на качествен образователен процес, ефективно използване на човешкия и финансов ресурс с оглед осъществяване на реформите в образователната система.

Източник на финансиране: Министерство на образованието, младежта  и науката

Стойност на проекта: 250 000 лв.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА”

Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес в три средни, пет основни училища, едно начално  и един детски комплекс, находящи се на територията на Община Севлиево, засилване  интереса на учениците към образователния процес и превръщането на училището в желана територия чрез създаване на условия на пълноценно уплътняване на свободното време със занимания, подпомагащи интелектуалното, физическото и нравственото им израстване

Източник на финансиране: Министерство на образованието, младежта  и науката

Стойност на проекта: 47 246,53 лв.

 

І ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СЕВЛИЕВО

Строително монтажни дейности на сградата на І ОУ „ Христо Ботев” – гр. Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект “Красива България”

Стойност на проекта: 180 000 лв.

Собствен принос: 102 000 лв.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Разкриване на нова социална услуга, чрез създаването на "Дневен център за деца и младежи с увреждания" в гр. Севлиево

Източник на финансиране: Куантърпарт Итернешънъл

Стойност на проекта: 8000 лв.

 

РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ  НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Реконструкция и ремонт на предназначената за Дневен център за деца и младежи с увреждания сграда в Севлиево.

Източник на финансиране: Фондация „Мичелям” – Швейцария

Стойност на проекта: 100 000 лв.

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА  И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Създаване на условия за личностно развитие и интеграция на децата с увреждания на територията на община Севлиево, чрез предоставяне на социални и образователни услуги в общността

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социално подпомагане”

Стойност на проекта: 11 584,49 лв.

Собствен принос: 2 871.03 лв.

 

КЛУБ НА ИНВАЛИДА „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СЕВЛИЕВО

Строително монтажни дейности  на Клуб на инвалида – гр. Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта:  31 225 лв.

Собствен принос: 15 628 лв.

 

АВК  „ДАНДОЛОВИ КЪЩИ”

Строително монтажни дейности в АВК “Дандолови къщи”-гр.Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта: 18 563 лв.

Собствен принос: 9 281,50 лв.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ТЕРИТОРИИ И РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В СЕЛАТА ДОБРОМИРКА И ДАМЯНОВО

Превръщане на селата Добромирка и Дамяново  в приветливи места за живеене, отдих и спорт, чрез почистването им от отпадъците  и възпитание  на нова култура в сметосъбирането.

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите, ПУДООС

Стойност на проекта: 10 000 лв.

 

ВЪНШЕН АСАНСЬОР ЗА ИНВАЛИДИ В ДИТЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ГР. СЕВЛИЕВО

Изграждане на външен асансьор за инвалиди в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Севлиево

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта: 59 081 лв.

Собствен принос:  29 541 лв.

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В СЕЛО ДОБРОМИРКА

Строително монтажни дейности на сградата на Дом за стари хора с. Добромирка

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта: 54 895 лв.

Собствен принос:  27 448 лв.

 

СГРАДА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Ремонт на сградата на домашен социален патронаж

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта: 20 000 лв.

 

ТАБАХАНА

Ремонт на сградата на Възрожденска кожарска работилница „Табахана”

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Стойност на проекта:  20 000 лв.

 

ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ”

Ремонт на фасада и покрив на сградата на читалище „Развитие”

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, проект „Красива България”

Период на изпълнение на проекта: 2004 г.

Стойност на проекта:  56 000 лв.

 

ИНОВАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА, ЧИИТО МАЙЧИН ЕЗИК НЕ Е БЪЛГАРСКИ

Чрез предвидените по проекта дейности се подобри педагогическата подготовка на учителите, работещи в детските градини и началната степен в училищата на Община Севлиево като се организира обучение по иновативни педагогически подходи и подпомагащи практики за работа с деца, за които българският език не е майчин. Обхванати бяха представители на всички 15 детски градини и 11 училища в Общината като се даде предимство на учители, в чиито класове има най-голям брой деца, за които българският език не е майчин.

Източник на финансиране: ЦОИДЕУМ

Стойност на проекта: 23 500 лв.

 

МЛАДИ И НЕСИГУРНИ ДНЕС, РЕАЛИЗИРАЛИ СЕ И УСПЕЛИ УТРЕ

Източник на финансиране: Фондация „СЕГА”

Период на изпълнение на проекта: 2004 г.

Стойност на проекта:  4550 лв.

 

ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ ГРАД

Източник на финансиране: ООН

Период на изпълнение на проекта: 2004 г.

Стойност на проекта: 3283 лв.

 

БАЗАР НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Източник на финансиране: ООН

Период на изпълнение на проекта: 2004 г.

Стойност на проекта: 5130 лв.

Обособяване на фитнес площадка в парк „Черничките“ гр. Севлиево

 

 

Наименование

Обособяване на фитнес площадка в парк „Черничките“ гр. Севлиево“

Източник на финансиране

МОСВ, ПУДООС

Бюджетна линия

Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.” на тема: „Обичам природата и аз участвам” 

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

2 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 

Планиран край на изпълнение на проекта

 

Цел на проекта

Основната цел на проекта е създаване на условия за спорт и отдих в свободното време на деца и младежи, живеещи в гр. Севлиево, чрез обособяване на фитнес площадка.

Основни дейности

1. Подготвителни дейности.

2. Закупуване и поставяне на ударопоглъщаща настилка.

3. Доставка и монтаж на фитнес уреди.

4. Закупуване, доставка и монтаж на градински пейки и кошчета и информационна табела.

5. Закупуване, доставка и засаждане на храсти.

Описание на целевата група

Населението на град Севлиево.

Очаквани резултати

1. Изградена фитнес площадка – 100 м2.

2. Монтирани градински пейки - 2 бр.

3. Монтирани кошчета за смет – 2 бр.

4. Монтирани информационни табели – 1 бр.

5. Засадени храсти – 20 бр.

6. Почистени площи -  3,5 дка.

Обща стойност на проекта

9999,30 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

9999,30 лв.

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт на детска площадка и кът за отдих в с. Сенник, общ. Севлиево


Наименование

„Ремонт на детска площадка и кът за отдих

в с. Сенник, общ. Севлиево“

Източник на финансиране

МОСВ, ПУДООС

Бюджетна линия

Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.” на тема: „Обичам природата и аз участвам” 

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

2 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 

Планиран край на изпълнение на проекта

 

Цел на проекта

Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на хигиенни и културни навици на населението за опазването на околната среда в с. Сенник, община Севлиево  и възпитание на подрастващите в любов към природата.

Основни дейности

1. Подготовка и почистване на парка.

2. Озеленяване и залесяване - 1 бр. широколистно дърво и 50 бр. храсти за оформяне на жив плет.

3. Обособяване на детската площадка със съоръжения за игри.

4. Обособяване на кът за отдих - доставка и монтаж на беседка за отдих, 4 бр.пейки, 2 бр. кошчета и поставяне на 1 бр. информационна табела.

5. Доставка и монтаж на дървена ограда.

Описание на целевата група

Жителите на село Сенник.

Очаквани резултати

1. Почистени площи – 1, 400 дка.

2. Oбособена детска площадка.

3. Засадени  цветя и храсти – 50 бр. храсти и 1 бр. широколистно дърво.

4. Обособени   места  за отдих - монтирани  4 бр. пейки и 2 бр. кошчета и  беседка.

5. Монтирана декоративна дървена ограда.

6. Боядисани съществуващи съоръжения и входни врати.

Обща стойност на проекта

9993,65 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

9993,65 лв.

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови възможности за грижа

                                            Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

Наименование

„Нови възможности за грижа”

 

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бюджетна линия

2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

Статус

Приключил

Териториален обхват

Oбщина Севлиево

Продължителност

Продължителност на проекта - 13 месеца, срок за предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – 10 месеца.

Планирано начало на изпълнение на проекта

24.03.2015 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

24.04.2016 г.

Цел на проекта

Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Основни дейности

1. Подаване на заявления от потребителите.

2. Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата.

3. Подбор на личните асистенти.

4. Обучения на личните асистенти (въвеждащо обучение е допустимо само за новонаети лични асистенти, които не са преминали същото по процедура „Алтернативи“ по ОПРЧР 2007-2013).

5. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти.

6. Предоставяне на услугата, вкл. осигуряване на достъп до здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение.

7. Информиране и публичност.

8. Организация и управление на проекта.

Описание на целевата група

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

Очаквани резултати

 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги;
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда.
 • Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността;
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;
 • Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на всички населени места, в които има идентифицирани нужди от тази услуга;
 • Повишаване на трудовата активност и създаване възможност за започване на работа, вследствие осигуряване грижа в семейна среда за техни близки;
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа;
 • Създаване банка от лични асистенти  – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата „Личен асистент“.

Обща стойност на проекта

 

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

 

 

Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр. СевлиевоНаименование

„Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр. Севлиево“

Източник на финансиране

МОСВ, ПУДООС

Бюджетна линия

Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.” на тема: „Обичам природата и аз участвам” 

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

2 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

 

Планиран край на изпълнение на проекта

 

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е чрез възстановяване и ремонт  на градския парк, като основна съставна част на зелената система на градския ареал, да се осигури комплексно подобряване жизнените условия в града, посредством засилването на действащите урбанистични, екологични и рекреационни функции. Да се обособи като основна зона за отдих, спорт и социални контакти на гражданите и гостите на гр. Севлиево и се  превърне в едно по-добро място за живот.

Основни дейности

1. Подготовка и почистване на терена.

2. Направа на настилка под детските съоръжения.

3. Оборудване на детската площадка със съоръжения за детски игри.

4. Допълнително оборудване – доставка на 2 бр. пейки, 3 бр. кошчета за разделно събиране на отпадъци, информационна табела.

5. Озеленяване и залесяване.

Описание на целевата група

Населението на град Севлиево.

Очаквани резултати

1. Почистени площи – 8,500 дка.

2. Ремонтирана детска площадка - 320 м2.

3. Залесяване с  декоративна и паркова растителност  - 4 бр. дървета.

4. Засадени  цветя и храсти – 55 бр. цветя и 60 бр. храсти.

5. Обособени места  за отдих.

Обща стойност на проекта

17 120, 30 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

9 994,80 лв.

Размер на собствено участие

7 125,50 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ”- Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитиеНаименование

„РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ”- Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие

Източник на финансиране

Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

 

Планирано начало на изпълнение на проекта

31.05.2011 година

Планиран край на изпълнение на проекта

30.09.2015 година

Цел на проекта

Предоставяне на социални, здравни и образователни услуги за деца до 7 години и техните родители, принадлежащи към уязвимите групи в община Севлиево. Изграждане на сграда с подходящи помещения за предоставяне на пакет от интегрирани услуги на територията на община Севлиево. Реконструкция на съществуваща детска градина за предоставяне на част от образователните дейности по проекта и интеграция на деца от уязвимите групи. Повишаване на квалификацията на социалните работници и педагози за предоставяне на качествени интегрирани услуги. Улесняване на достъпа на уязвимите групи от община Севлиево до различни услуги и институции. Подкрепа за формиране на родителски умения за правилно отглеждане и възпитаване на децата от рисковите групи. Интегриране на децата от уязвимите групи в детските градини на общината и подобряване на готовността им за включване в образователната система.

Основни дейности

Изграждане на сграда с подходящи помещения за предоставяне на пакет от интегрирани услуги на територията на община Севлиево. Реконструкция на съществуваща детска градина. 

Подкрепа за формиране на родителски умения и правилно отглеждане и възпитание на деца от рискови групи. Интегриране на деца от уязвими групи в детските градини и подобряване на готовността им за включване в образователната система.

Повишаване на квалификацията на социални работници и педагози за предоставяне на качествени интегрирани услуги.

Описание на целевата група

Целевите групи са деца и семейства от рисковите групи, идентифицирани като такива на основата на извършен анализ на ситуацията в община Севлиево.

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца,които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми;

Обща стойност на проекта

700 788,24 лв.

Размер на собствено участие

93 000 лв.

 

Повишаване квалификацията на служителите в Община СевлиевоНовини по проект

Наименование

„Повишаване квалификацията на служителите в Община Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия

BG051PO002/12/2.2-14

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

12 месеца

Начало на изпълнение на проекта

07.08.2014 г.

Край на изпълнение на проекта

07.08.2015 г.

Цел на проекта

Основна цел:  Повишаване на компетентността  на служителите в общинска администрация чрез квалификационни и мотивационни обучения.

Специфични цели:

1. Подобряване на професионалните знания и умения на служителите от общинската администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.

2. Повишаване на мотивацията на служителите в Община Севлиево.

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Работа със специфични групи граждани“.

3. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Тълкуване и прилагане  на приложимото законодателството в местното самоуправление“.

4. Организиране и провеждане на обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“.

5. Организиране и провеждане на компютърни обучения в ИПА.

6. Информация и публичност.

Описание на целевата група

Общинската администрация на  Община Севлиево

Очаквани резултати

1. Резултати от Дейност 1: 

-  Сформиран екип за управление проекта.

- Сключени 2 договора с членовете на екипа.

- Проведени 12 срещи на екипа на проекта.

- Изготвени междинни, годишен и финален технически отчети.

- Проведени две процедури за избор на изпълнител.

- Сключени два договора с външен изпълнител.

2. Резултати от Дейност 2 :

- Организирано и проведено обучение на тема: „Работа със специфични групи граждани“.

- 40 служителя обучени и получили сертификати.

3. Резултати от Дейност 3:

- Организирано и проведено обучение на тема: „Тълкуване и прилагане  на законодателството в местното самоуправление“.

-  Обучени 44 служителя и получили сертификати.

4. Резултати от Дейност 4 :

- Организирано и проведено обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация “

- Обучени 80 служитиля и получили сертификати.

5. Резултати  от Дейност 5:

 - Организирано и проведено обучение с програмен продукт MS POWER POINT.

 - Обучени 3 служители и получили сертификати.

- Организирано и проведено обучение с MS ECXEL.

- Обучени 15 служителя и получили сертификати.

6. Резултати от Дейност 6:

- Проведени две пресконференции.

- 6 публикации на интернет страницата на община Севлиево за изпълнението на дейностите по проекта.

- изработени 150 бр. брошури.

Обща стойност на проекта

109 774,78 лева

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

109 774,78 лева

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево 

 

Наименование

 "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево"

Източник на финансиране

 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

Бюджетна линия

BG161PO001/5-03/2013

Статус

Приключил

Териториален обхват

Град Севлиево

Продължителност

24 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.12.2013 година

Планиран край на изпълнение на проекта

20.12.2015 година

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е създаване на инструмент за планиране с времеви хоризонт 2020 г., който да  осигури социална, икономическа и екологична устойчивост в рамките на града.  Специфични цели: 1. Анализиране проблемите в социално-икономическото развитие на град Севлиево, съществуващите политики, програми и стратегии и дефиниране на възможностите за дългосрочно развитие на града. 2. Изграждане на стратегия и визия за развитие, които да определят приоритети за развитие и подобряване качеството на живот. 3. Осигуряване на публичност, прозрачност и участие на местната общност при създаване на ИПГВР и последвалата  му реализация. 4. Създаване на основа за устойчиво развитие на град Севлиево, чрез постигане на синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за устойчиво регионално и местно развитие, програмни документи и устройствени схеми.

Основни дейности

1.    Организация и управление на проекта.

2. Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури по ЗОП.

3. Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево за периода 2014 - 2020 г.

4.   Одит на проекта.

5.   Разпространение на информация и публичност.

Описание на целевите групи

Жителите на град Севлиево.

Очаквани резултати

1. Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта и сключени договори с членовете на екипа; Разпределени функции и задачи между членовете на екипа;  Подготвени и подадени окончателни технически и финансови доклади; Изготвено и съхранено досие на проекта;

2. Подготвени документи за провеждане на процедури. Проведени процедури, избрани изпълнители и подписани 4 договори за обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта.

3. Изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево за периода 2014 - 2020 г.

4. Изготвени междинни и окончателни одиторски доклади , приложени към всяко искане за междинно и окончателно плащане по проекта.

5. Осъществени дейности за разпространение на информация и публичност.

Обща стойност на проекта

200 000,00 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

190 000,00 лв.

Размер на собствено участие

10 000,00 лв.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА КУЛА, С.КРУШЕВО , ОБЩ.СЕВЛИЕВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 126020

 

 

Наименование

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА КУЛА,  С.КРУШЕВО , ОБЩ.СЕВЛИЕВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 126020“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Бюджетна линия

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“

Статус

Приключил

Териториален обхват

Община Севлиево

Продължителност

 

Планирано начало на изпълнение на проекта

18.04.2013

Планиран край на изпълнение на проекта

15.08.2015 г.

Цел на проекта

Да се постигне устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система  за ранно и бързо откриване на горски пожари, както и предаване на информацията за пожара и прогнозиране на неговото развитие.

Основни дейности

Изграждане на наблюдателна кула в с. Крушево, на която ще бъдат монтирани локаторни станции, проектирани и изработени на базата на микропроцесорни и компютърни технологии.

 В сградата на общината ще бъде позициониран Център за управление и приемане на данните от локаторните станции, където информацията се визуализира върху цифровизирани топографски карти на района, който е под наблюдение, извършва се прогноза за възможното развитие на пожара, също така показва актуална информация от метеорологичната станция, местоположението на мобилните групи и взема решение за подаване на тревога за пожар.

Реализирането на дейността ще бъде съпроводено успоредно със строителен, инвестиционен и авторски надзор.

Описание на целевата група

Жителите на Община Севлиево

Очаквани резултати

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, ще бъде изградена система, състояща се от локални станции за наблюдение, разположени върху 25 метрова метална кула и оборудвани със съответната специализирана техника и контролен  център за наблюдение на определените зони. Тя ще осигури автоматизация на процеса за контролиране и установяване посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването на пожара, като това да доведе до минимизиране на свързаните с него загуби и жертви.

Обща стойност на проекта

500 808,33 лева без ДДС

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

500 808,33 лева без ДДС

Размер на собствено участие

няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в Община Севлиево“

 

Наименование

„Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в Община Севлиево“

Източник на финансиране

„Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013

Бюджетна линия

Приоритетна ос 3 “ Качество на живот в селските  и разнообразяване на селската икономика“  Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.

Статус

Приключил

Териториален обхват

с. Кръвеник и с. Петко Славейков, община Севлиево

 

Продължителност

 

Планирано начало на изпълнение на проекта

27.11.2012 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

15.07.2015 г.

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да спомогне за подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за населението в село Кръвеник и село Петко Славейково чрез:

- реконструкция на водопроводната мрежа с обща дължина 22 028 м.;

- повишаване на сигурността на водоснабдяването на с. Петко Славейково и село Кръвеник;

- намаляване на експлоатационните разходи и загубите на вода;

- подобряване качеството на ВиК услугите;

- повишаване на хигиенните и санитарни изисквания и преустановяване на замърсяването на околната среда;

- отговорно използване на водните ресурси;

- комплексно устройство, развитие и изграждане на територията и инфраструктурата.

 

Основни дейности

1.Реконструкция на водопроводната мрежа на село Кръвеник – подмяна на  водопроводна мрежа с дължина 5582 м.;

2.Реконструкция на водопроводната мрежа на село Петко Славейково – подмяна на  водопроводна мрежа с дължина 16 446 м..

 

Описание на целевата група

- местни жители на с. Кръвеник и с. Петко Славейков, община Севлиево;

- фирми, работещи на територията на селата и потенциални инвеститори;

- туристи, временно пребиваващи на територията на селата и приходящи.

 

Очаквани резултати

Очакваните резултати са:

- Подменени 22 028 метра водопроводна мрежа в с. Кръвеник и село Петко Славейков, община Севлиево;

-Подобрена проводимост на водопроводната мрежа в село Кръвеник и село Петко Славейков;

-Подобрено качество на живот на населението в селата и повишен жизнен стандарт;

-Намален риск от аварии в населените места;

-Осигуряване на питейна вода на жителите на с. Кръвеник и с.Петко Славейков с необходимите качествени показатели, съгласно Законодателството на Република България.

-Повишени  хигиенни и санитарни изисквания и преустановяване на замърсяването на околната среда;

-Създаване на условия за развитие на туризъм в с. Кръвеник.

 

Обща стойност на проекта

4 886 990.00 лв. без ДДС

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

4 886 990.00 лв. без ДДС

Размер на собствено участие

 

 

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на  жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi