Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


СЪОБЩЕНИЯ

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 09.07.2024

 Уведомление ИП - Изграждане на фотоволтаична централа в ПИ 77253.72.2, с. Хирево Дата на качване: 04.07.2024

 Обявление по чл.62, ал.1 от ЗВ; яз Ряховски ливади Дата на качване: 26.06.2024

 Уведомление за ИП "Почистване на самозалесен имот" с местоположение ПИ 40275.376.11 по КККР на с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово с възложител Иван Драганов Дата на качване: 25.06.2024

 Обявление за инвестиционно предложение:"Аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор: 24178.57.48 по КККР в землището на с. Душево Дата на качване: 18.06.2024

 Обява за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на „Идеал Стандарт - Видима“ АД, завод за санитарна арматура, гр. Севл Дата на качване: 13.06.2024

 Документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС, за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на „Идеал Стандарт - Видима“ АД, завод за санитарна арматура, гр. Севлиево Дата на качване: 12.06.2024

 Уведомление за ИП "Почистване от храсти и дървета на самозалесени ПИ с идентификатори 40275.120.1 и 40275.121.10 по КККР на с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово" с възложител Ивайло Колев Дата на качване: 12.06.2024

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 11.06.2024

 Общински съвет Севлиево открива процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево и Окръжен съд – Габрово (Мандат 2024 г. – 2028 г.) Дата на качване: 05.06.2024

 Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево Дата на качване: 23.05.2024

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ Дата на качване: 17.05.2024

 РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ Дата на качване: 10.05.2024

 Обявление за ИП язовир Багдалата Дата на качване: 10.05.2024

 Проект на Регионална програма за управление на отпадъците 2021-2028 г. Дата на качване: 10.05.2024

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Дата на качване: 29.04.2024

 Искане до РИОСВ за ПНИ на ОВОС Дата на качване: 29.04.2024

 РЕШЕНИЕ №ВТ-12-ЕО от 12.04.2024г. на РИОСВ - Велико Търново Дата на качване: 24.04.2024

 Инвестиционно предложение "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на система за улично исветление на населените места с. Батошево, с. Бериево, с. Градница, с. Душево, с. Дамяново, с . Крамолин и с. Петко Славейков Дата на качване: 24.04.2024

 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на системите за външно изкуствено осветление за следните населени места: с. Сенник, с. Добромирка, с. Кормянско, с. Шумата, с. Ряховците, с. Богатово в община Севлиево”. Дата на качване: 24.04.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 043/26.02.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕВЛИЕВО. Дата на качване: 15.04.2024

 Искане за преценка по ОВОС за ИП "Преустройство,пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие,боеприпаси и взривни вещества в УПИ Х, кв.28 по плана на с.Добромирка" с Възложител "ИКТИС" ЕООД Дата на качване: 28.03.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 16/25.07.2000Г. С ПРОТОКОЛ № 13 Дата на качване: 21.03.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД - СТАЦИОНАР ГР.ДРЯНОВО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 18.03.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СОЛИДАРЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 15.03.2024

 Решение на РИОСВ гр. В. Търново за преценяване необходимостта от екологична оценка на “Регионална програма за управление на отпадъците за регион Севлиево (с модул за всяка от общините – Севлиево, Дряново и Сухиндол) за периода 2021 -2028 година“. Дата на качване: 13.03.2024

 Уведомление за ИП "Преустройство,пристройка и надстройка на съществуваща работилница за обособяване на обслужваща сграда със склад за огнестрелно оръжие,боеприпаси и взривни вещества в УПИ Х, кв.28 по плана на с.Добромирка" с Възложител "ИКТИС" ЕООД Дата на качване: 13.03.2024

 РЕШЕНИЕ № 173 гр. Габрово, 13.02.2024 година на Административен съд- Габрово Дата на качване: 11.03.2024

 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 29.02.2024

 Уведомление за ИП „Събиране и третиране на чисти строителни отпадъци в пи №65927.501.4064 в гр.Севлиево” с възложител „Мазалат” ЕООД Дата на качване: 23.02.2024

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Севлиево Дата на качване: 20.02.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 20.02.2024

 Проект за изменение на Правила за настаняване на лица, желаещи да ползват услугите на Регионален хоспис ЕООД - Стационар гр. Дряново с финансовата подкрепа на община Севлиево Дата на качване: 15.02.2024

 Проект за приемане на Правилник за организация на работата на общински солидарен фонд за подпомагане лечение на граждани от община Севлиево Дата на качване: 14.02.2024

 Искане за ОВОС на ИП “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово” Дата на качване: 02.02.2024

 ПИСМО НА БДДР ОТНОСНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ КЛАДЕНЦИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ. Дата на качване: 02.02.2024

 Обявление за инвестиционно намерение Дата на качване: 01.02.2024

 Обявление за инвестиционно предложение:"Допълнително водовземане от подземни води чрез изграждане на нови съоръжения (сондаж) с. Добромирка Дата на качване: 23.01.2024

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за ОДОСНКВОАОС Дата на качване: 19.01.2024

 Проект за изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Севлиево Дата на качване: 18.01.2024

 Съобщение за традиционни продажби на мартеници Дата на качване: 16.01.2024

 Заповеди на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2024 г. Дата на качване: 02.01.2024

 Заповед № ПО-09-279/22.12.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие" – Габрово на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землище Батошево за 2024 г. Дата на качване: 28.12.2023

 Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд - Севлиево (Мандат 2024 г. – 2028 г.). Д Дата на качване: 20.12.2023

 Предложение за промени в Правилника за работа на Общинския съвет от група съветници на ПП-ДБ Дата на качване: 18.12.2023

 Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево, приет с Решение № 244 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Севлиево Дата на качване: 18.12.2023

 РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ Дата на качване: 14.11.2023

 Заповед на Българската агенция по безопасност на храните относно: Забрана за пазар и изложби на животни Дата на качване: 14.11.2023

 Инвестиционно предложение_Биолес Трейд ЕООД Дата на качване: 31.10.2023

 Доклад по наблюдението и контрола за прилагането на ОУП 2022 Дата на качване: 16.10.2023

 Решение №ВТ-11-ЕО2023 на РИОСВ - Велико Търново Дата на качване: 14.09.2023

 Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно-тренировъчна зала” в парк Казармите, гр. Севлиево. Дата на качване: 07.09.2023

 Регионален исторически музей – Габрово и вестник „Росица“ – Севлиево организират МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНОПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ Дата на качване: 15.08.2023

  Критерии за оценка на качеството на проектното предложение. Дата на качване: 08.08.2023

 Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II. Дата на качване: 08.08.2023

  Прием на документи за кандидатстване по Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Дата на качване: 08.08.2023

 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ Дата на качване: 31.07.2023

 РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ Дата на качване: 31.07.2023

 ПРОТОКОЛ № 1 НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО И РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО (МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г.) Дата на качване: 27.07.2023

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА "РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД-СТАЦИОНАР ГР. ДРЯНОВО С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 25.07.2023

 Изменение на Правила за настаняване на лица, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис” ЕООД - стационар гр. Дряново с финансовата подкрепа на Община Севлиево Дата на качване: 10.07.2023

 Инвестиционното предложение за Проект „Екологосъобразна мобилност в община Габрово и община Севлиево чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи“, по процедура „BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност“, Дата на качване: 07.07.2023

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2022 г. Дата на качване: 07.07.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на спортна площадка в ж.к. „Д-р Атанас Москов“, гр. Севлиево” Дата на качване: 27.06.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на тенис корт в УПИ XXVIII кв. 14 по плана на гр. Севлиево" Дата на качване: 27.06.2023

 Информация за планирани мерки за безопасност в "СИБИ" ООД Дата на качване: 22.06.2023

 Решение № ВТ-10-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Решение № ВТ-09-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Решение № ВТ-08-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Решение № ВТ-07-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Решение № ВТ-06-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Решение № ВТ-05-П-ЕО от 2023г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 19.06.2023

 Инвестиционно предложение: „Изграждане на амфитеатрална сцена на открито”. Дата на качване: 12.06.2023

 Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд - Севлиево (Мандат 2024 г. – 2028 г.). Дата на качване: 02.06.2023

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОАМТЦУТОС Дата на качване: 30.05.2023

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ОТНОСНО ПОЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ Дата на качване: 26.05.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИКУВАНО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОТВАРЯНЕ НА УЛИЦА В С.КОРМЯНСКО Дата на качване: 16.05.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИКУВАНО В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОТВАРЯНЕ НА УЛИЦА В С.КОРМЯНСКО Дата на качване: 16.05.2023

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.04.2023

 Решения на областна епизоотична комисия Дата на качване: 07.04.2023

 Заповед на ИД на БАБХ за огнище вс.Ново село и мерки Дата на качване: 07.04.2023

 Списък на лицата подали заявления за закупуване на дървесина за лична употреба за отоплителен сезон 2023/2024 Дата на качване: 07.04.2023

 Инвестиционно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Развитие –1870, гр. Севлиево” Дата на качване: 06.04.2023

 Инвестиционно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в спортна зала ,,Дан Колов“, гр. Севлиево” Дата на качване: 06.04.2023

 Инвестиционно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда в гр.Севлиево, ул. „Хан Аспарух” №5” Дата на качване: 31.03.2023

 Инвестиционно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата „Мара Белчева” гр. Севлиево Дата на качване: 31.03.2023

 Искане за ОВОС на ИП: "Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в имот с идентификатор 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево" с възложител Симона Симеонова Георгиева. Дата на качване: 22.03.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОТВАРЯНЕ НА УЛИЦА В С.КОРМЯНСКО Дата на качване: 22.03.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.32.4 Дата на качване: 22.03.2023

 Инвестиционно предложение Извършване на строително-монтажни работи, доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора - с. Добромирка, община Севлиево" Дата на качване: 22.03.2023

 Инвестиционно предложение: "Извършване на строително-монтажни работи, доставка на оборудване и обзавеждане на сграда за Дом за стари хора - град Севлиево" Дата на качване: 22.03.2023

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ Дата на качване: 21.03.2023

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, Дата на качване: 16.03.2023

 проект на КР на "ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА" АД, гр. Севлиево за оповестяване Дата на качване: 15.03.2023

 ИП „Почистване на частично залесени имоти с местоположение имоти, с идентификатори ПИ № 39431.293.28 в с.Крамолин и ПИ № 17542.104.1 в с.Градище, Община Севлиево”, с възложител „ЗЕМЕДЕЛИЕ КРАМОЛИН” ЕООД Дата на качване: 14.03.2023

 Инвестиционно предложение за изменение на действащ ОУПО за промяна на предназначението на ПИ 65927.59.118 Дата на качване: 13.03.2023

  СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 1 ОТ ЗВ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ БПС СЕВЛИЕВО НА "ВиК"ООД Дата на качване: 09.03.2023

 Уведомление за ИП: "Изграждане на тир-паркинг, автосервиз, столова на самообслужване и стаи за настаняване в имот с идентификатор 16376.113.19 по КК на с. Горна Росица, община Севлиево" с възложител Симона Симеонова Георгиева. Дата на качване: 01.03.2023

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 17.02.2023

 Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране Дата на качване: 14.02.2023

 Проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 09.02.2023

 Уведомление за инвестиционно предложение: „Обновяване на парк Черничките в УПИ I, кв. 80 гр. Севлиево” Дата на качване: 26.01.2023

 Уведомление за ИП „Внедряване на мерки предписани в доклада за енергийното обследване и техническия паспорт, на Дом на културата „Мара Белчева” и прилежащата територия, в УПИ IX, кв. 53, гр. Севлиево, община Севлиево” Дата на качване: 24.01.2023

 Искане за ОВОС на ИП "Изграждане на рибарник в имот ПИ 38652.18.482 от землището на с. Кормянско" Дата на качване: 17.01.2023

  Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Иван Василев Качиков Дата на качване: 17.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Христофор Савов Тодоров Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Христо Здравков Коев Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Христо Здравков Коев Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Тодор Стоянов Владев Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Петрана Борисова Христова Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Марин Стойчев Маринов Дата на качване: 12.01.2023

 Предписание за преместване на ИУМПС, собственост на Деян Колев Дянков Дата на качване: 12.01.2023

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА МАРТЕНИЦИ Дата на качване: 10.01.2023

 Инвестиционно предложение: „Ремонт на сграда на детско-юношеска школа по футбол, гр. Севлиево” Дата на качване: 09.01.2023

 Уведомление за ИП "Изграждане на рибарник в имот ПИ 38652.18.482 от землището на с. Кормянско" Дата на качване: 04.01.2023

 ЗАПОВЕД № ПО-09-271/ 21.12.2022 г. на Директор на ОД „Земеделие" - Габрово, основание чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 29.12.2022

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НРУУПОППТДОУКГДЗЗДСЗЮ Дата на качване: 20.12.2022

 Искане за ОВОС на ИП "Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в акваторията на язовир Александър Стамболийски, в землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново" с възложител "ГОЛД ФИШ ВД" ЕООД Дата на качване: 15.12.2022

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 11.09.2018 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 13.12.2022

 Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на оператора на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево за „Завод за производство на санитарна арматура“, площадка гр. Севлиево Дата на качване: 08.12.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение на Голд Фиш ВД ЕООД Дата на качване: 05.12.2022

 Искане за ОВОС на ИП "Изграждане на нов леярен цех за обработка на магнезиева сплав" в имот 65927.502.2082.26 по КК и КР на гр. Севлиево, с възложител "МГ. Аноди Интернешънъл" АД. Дата на качване: 01.12.2022

  Решение №ВТ-26-ЕО от 2022г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 18.11.2022

 Проект за изменение на НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на качване: 17.11.2022

 Решение №ВТ-25-ЕО от 2022г. на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 17.11.2022

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Дата на качване: 11.11.2022

 ПРОТОКОЛ НА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ от 02.11.2022 г. Дата на качване: 03.11.2022

 Протокол на Областна епизоотична комисия от 25.10.2022 г. Дата на качване: 31.10.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 27.10.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 27.10.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 20.10.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 20.10.2022

 Информация по Приложение 2 за ИП-Изработване на идеен и технически проект с извърване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план за запад Дата на качване: 12.10.2022

 Искане на ОВОС за ИП:„Разширяване на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки чрез присъединяване на ПИ с идентификатори № 65927.502.62 и № 65927.502.24, в едно със сградите които попадът върху имота, към площадка за третиране на отпадъци, представляваща ПИ с идентификатор 65927.502.60 по КККР на гр. Севлиево” с възложител „ШАКЕР” ООД Дата на качване: 03.10.2022

 Два броя искания за инвестиционно предложение Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 65927.501.15 иПИ 65927.501.3465 Дата на качване: 26.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС за имот 65927.501.3465 Дата на качване: 13.09.2022

 Уведомление за инвестиционно предложение съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС за имот 65927.501.15 Дата на качване: 13.09.2022

 Съобщение на основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностно водно тяло яз."ПИ 000729" - с. Сенник Дата на качване: 08.09.2022

 ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА САМОЗАЛЕСЕН ИМОТ, ПИ 83497.103.10, С.ШУМАТА Дата на качване: 26.08.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 26.08.2022

 Справка за постъпилите предложения от обществена консултация на проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево Дата на качване: 23.08.2022

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 19.08.2022

 Искане за преценяване на ОВОС за ИП:"Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48А по плана на с. Горна Росица, Община Севлиево" с възложител Н.М.Б. Дата на качване: 18.08.2022

 Уведомление за: „Разширяване на съществуваща площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки чрез присъединяване на ПИ с идентификатори № 65927.502.62 и № 65927.502.24, в едно със сградите които попадът върху имота, към площадка за третиране на отпадъци, представляваща ПИ с идентификатор 65927.502.60 по КККР на гр. Севлиево” с възложител „ШАКЕР” ООД. Дата на качване: 18.08.2022

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 15.08.2022

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА Изработване на идеен и технически проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП- Парцеларен план за западен обход на град Севлиево Републикански път "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Разград- о.п. Шумен Дата на качване: 11.08.2022

 чл.37в, ал.1 от ЗС и ПЗЗ -Обявление и Заповед за комисия за Споразумения за масиви Дата на качване: 08.08.2022

 Уведомление за ИП: "Почистване от горскодървесна растителност на ПИ с идентификатори 43966.210.13, 43966.210.14, 43966.210.15 и 43966.210.16 по КККР на с. Ловнидол, община Севлиево, област Габрово", с възложител "Лес Инвест - 8" ООД Дата на качване: 05.08.2022

 Проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево Дата на качване: 21.07.2022

 Справка за постъпилите предложения от обществена консултация на проект за изменение на НОАМТЦУТОС Дата на качване: 28.06.2022

  "Промяна отреждането на ПИ с идентификатори 16376.144.64 и 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево "за електроенергийно производство", с цел изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ)", с възложител "Грийнпул" ООД Дата на качване: 24.06.2022

 Уведомление за Изграждане на пивоварна в УПИ IV-706, кв. 48А по плана на с. Горна Росица, Община Севлиево. Дата на качване: 10.06.2022

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г. Дата на качване: 10.06.2022

 Решение №37 от 16.05.2022 г. на АС-Габрово Дата на качване: 09.06.2022

 Обявление за инвестиционно намерение "Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на с. Дамяново" Дата на качване: 03.06.2022

 РЕШЕНИЯ от проведеното на 30.05.2022 г. заседание на Общинската епизоотична комисия Дата на качване: 30.05.2022

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.05.2022

 Решения на Областната епизоотична комисия от 25.05.2022 г. Дата на качване: 27.05.2022

 Проект на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2022-2025 г. Дата на качване: 26.05.2022

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ЗА ПИ 16376.16.2, с. Горна Росица Дата на качване: 26.05.2022

 "Промяна отреждането на ПИ с идентификатори 16376.144.64 и 16376.144.68 по КККР на с. Горна Росица, община Севлиево "за електроенергийно производство", с цел изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ)", с възложител "Грийнпул" ООД Дата на качване: 23.05.2022

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ПО ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 2 ОТ ЗВ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РВ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ ШК-АВВ ПАУЪР ГРИДС БЪЛГАРИЯ Дата на качване: 18.05.2022

 Уведомление по чл. 8 и чл.11 от ЗСММ от Конфедерация на автобусните превозвачи - Протест на 18.05.2022г. Дата на качване: 16.05.2022

 ПОКАНА за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 16.05.2022

 Искане за преценяване на ОВОС за ИП - Съоръжение за изсушаване на утайки" в имот 65927.501.5174 по КК на КР на гр. Севлиево, с Възложител "Идеал Стандарт - Видима " АД Дата на качване: 12.05.2022

 Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ РД11-852 от 04.05.2022г. Дата на качване: 09.05.2022

 Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ РД11-850 от 04.05.2022г. Дата на качване: 09.05.2022

 Решенията на Областната епизоотична комисия от 05.05.2022 година Дата на качване: 09.05.2022

 Искане за ОВОС на ИП: "Магазин за промишлени стоки, за обществено обслужване и търговия в УПИ XVI, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, Община Севлиево" с възложител "Хенди" ЕООД Дата на качване: 05.05.2022

 СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 1 ОТ ЗВ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ,Р.ГРАДНИШКА,С.ГРАДНИЦА,ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ-АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КАМЕНЕН МОСТ В С.ГРАДНИЦА Дата на качване: 27.04.2022

 Уведомление за ИП: "Магазин за промишлени стоки, за обществено обслужване и търговия в УПИ XVI, кв. 25 по плана на гр. Севлиево, Община Севлиево" с възложител "Хенди" ЕООД Дата на качване: 13.04.2022

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.32.4 Дата на качване: 05.04.2022

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 28.03.2022

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Дата на качване: 25.03.2022

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 25.03.2022

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ГЛАВА III ОТ ЗОС ЗА ОБЕКТ: РАЗШИРЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65927.32.4 Дата на качване: 22.03.2022

 РЕШЕНИЯ от проведеното на 11.03.2022 г. заседание на Общинската епизоотична комисия Дата на качване: 14.03.2022

 Искане за ОВОС на ИП: „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствени нужди в поземлен имот 65927.124.95 по КК и КР на гр.Севлиево”, с Възложител „БУЛЧИКЪН” АД гр. София. Дата на качване: 07.03.2022

 Искане за ОВОС на ИП „Възстановяване на съществуващ рибарник и реализиране на сладководно рибовъдно стопанство в с идентификатор 17542.544.23 по КККР на с.Градище, община Севлиево” с възложител „Фермата НИ” ЕООД Дата на качване: 04.03.2022

 Решения на Областната епизоотична комисия от 28.02.2022г. Дата на качване: 04.03.2022

 Уведомление за ИП: „Разширение на предприятие за добив на птичи меса (птицекланица) с изграждане на цех за опаковане, етикетиране, замразяване, фолиране и съхранение, както и на фотоволтаична централа за собствени нужди в поземлен имот 65927.124.95 по КК и КР на гр.Севлиево”, с Възложител „БУЛЧИКЪН” АД гр. София. Дата на качване: 28.02.2022

 Искане за ОВОС на ИП "Разрешение за третиране на отпадък с код 19 08 05 утайки от пречистване на отпадни води, чрез биологична обработка от червен калифорнийски червеи", в имот пи 089019, с.Млечево. Дата на качване: 24.02.2022

 Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 23.02.2022

 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Дата на качване: 21.02.2022

 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Дата на качване: 21.02.2022

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ Дата на качване: 02.02.2022

 Уведомление за ИП "Разрешение за третиране на отпадък с код 19 08 05 утайки от пречистване на отпадни води, чрез биологична обработка от червен калифорнийски червеи", в имот пи 089019, с.Млечево. Дата на качване: 01.02.2022

 Решение №ВТ-01-ЕО от 2022г. на РИОСВ - Велико Търново Дата на качване: 27.01.2022

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА МАРТЕНИЦИ Дата на качване: 26.01.2022

 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НРУУПОППТДОУКГДЗЗДСЗЮЛНЦ Дата на качване: 24.01.2022

 Решения на Областната епизоотична комисия от 18.01.2022г. Дата на качване: 21.01.2022

 Обявление за отчуждаване по реда на чл.25 от ЗОС Дата на качване: 17.01.2022

 Искане за ОВОС на ИП "Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за сепариране на отпадъци" в имот ПИ 65927.92.36 по КК и КР на гр. Севлиево Дата на качване: 14.01.2022

 ПРОЕКТ ЗА Изменение на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на качване: 22.12.2021

 Решения на Областната епизоотична комисия, Протокол № 10 /30.11.2021г. Дата на качване: 08.12.2021

 Решение №ВТ-30-ЕО2021 на РИОСВ Дата на качване: 26.11.2021

 Решение №ВТ-31-ЕО от 2021г. на РИОСВ - Велико Търново Дата на качване: 26.11.2021

 Решение №ВТ-29-ЕО от 2021г. на РИОСВ - Велико Търново Дата на качване: 16.11.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение на Еко Титан Груп АД Дата на качване: 09.11.2021

 РЕШЕНИЕ №ВТ-27-ЕО 2021 на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Дата на качване: 29.10.2021

 Уведомление за ИП : „Добавяне на нов код отпадък за приемане на площадката на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“ с цел оползотворяване (запръстяване на клетките на депото)“ Дата на качване: 27.10.2021

 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за обект язовир "Крамолин" Дата на качване: 26.10.2021

 Проект на предложение до ОбС за: Одобряване на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година. Дата на качване: 20.10.2021

 Инвестиционно предложение на "Идеал Стандарт - Видима" АД Дата на качване: 13.10.2021

 Съобщение относно изтичане на срокът, в който се плаща четвърта /последна/вноска за патентен данък за 2021г Дата на качване: 11.10.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево Дата на качване: 08.10.2021

 Информация за ОВОС на ИП „Преустройство и разширение на съществуващо месопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 65927.501.5341 по КККР на гр. Севлиево /УПИ XI, кв. 3 по плана на гр. Севлиево” с възложител „Месокомбинат Севлиево 1929” ООД Дата на качване: 06.10.2021

 Информация за ОВОС на ИП за „Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане“ на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА” АД, Завод за производство на санитарна керамика гр. Севлиево Дата на качване: 09.09.2021

 Обявление в изпълнение разпоредбата на чл.72б,ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 09.09.2021

 Обявление за Инвестиционно предложение от "Бесткозметикс" ЕООД Дата на качване: 08.09.2021

 РЕШЕНИЕ № 8050 от 02.07.2021 г. от ВАС Дата на качване: 02.09.2021

 Искане за ОВОС на ИП: "Изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди, ПИ 16376.195.35 в с.Горна Росица" с възложител "Ферма ЛОВИКО" ЕООД. Дата на качване: 26.08.2021

 Проект за изменение и допълнение на Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево Дата на качване: 25.08.2021

  Решение за ИП на Община Севлиево Дата на качване: 25.08.2021

 Уведомление за ИП: "Изграждане на обор за млечни кози и техните приплоди, ПИ 16376.195.35 в с.Горна Росица" с възложител "Ферма ЛОВИКО" ЕООД. Дата на качване: 24.08.2021

 Инвестиционно предложение на Месокомбинат Севлиево 1929 ООД Дата на качване: 23.08.2021

 Обявление чл.25,ал.1 от ЗОС Дата на качване: 16.08.2021

 Решение за ИП на Идеал Стандарт-Видима АД Дата на качване: 16.08.2021

 ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Севлиево - с.Стоките Дата на качване: 12.08.2021

 Искане за ОВОС за инвестиционно предложение: "Сграда за търговска дейност с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, КВ. 25 по плана на гр. Севлиево, Община Севлиево" с възложител "Лъки строй 2011" ЕАД Дата на качване: 10.08.2021

 чл.37в, ал.1 от ЗС и ПЗЗ -назначаване на комисия за Споразумения за масиви Дата на качване: 09.08.2021

 ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОРГАНИЗИРАТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА КАМПАНИЯ 2021 Г. Дата на качване: 02.08.2021

 Съобщение относно възникнала авария в Участък № 2 Дата на качване: 23.07.2021

 Искане за ОВОС за ИП: “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води” с възложител “Идеал Стандарт-Видима” АД Дата на качване: 22.07.2021

 ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Севлиево - с.Кръвеник Дата на качване: 21.07.2021

 СЪОБЩЕНИЕ относно водоподаването и ремонт по договорите в Участък № 3 Дата на качване: 16.07.2021

 Обявление за обсъждане ОУПО в сградата на кметство с. Кръвеник Дата на качване: 16.07.2021

 Уведомително писмо за провеждане на листно подхранване с авиационна техника Дата на качване: 15.07.2021

 Уведомление за ИП "Сграда за търговска дейност с два магазина за промишлени стоки в УПИ XII, КВ. 25 по плана на гр. Севлиево, Община Севлиево" с възложител "Лъки строй 2011" ЕАД Дата на качване: 14.07.2021

 Инвестиционно предложение за Реконструкция на отоплителна инсталация на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - гр.Севлиево Дата на качване: 13.07.2021

 Искане за ОВОС за ИП "Добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици и алевролити от находище "Идилево" през оставащия срок на концесията с пи 000339 в с. Добромирка". Дата на качване: 12.07.2021

 Съобщение трасе -Кривошии - Столът ПИ569.3 Дата на качване: 05.07.2021

 Уведомление за: "Изграждане на сграда за производство на филтри за леене под високо налягане, ПИ 65927.31.14, гр.Севлиево" с възложител "Идеал Стандарт - Видима" АД Дата на качване: 01.07.2021

 Искане за ОВОС за ИП "Изграждане на фотоволтаична централа, ПИ 65927.501.5188, гр. Севлиево" с възложител ЕМКА АД. Дата на качване: 29.06.2021

 съобщение трасе -Г.Росица - ПИ16376.116.19 Дата на качване: 24.06.2021

 ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Севлиево Дата на качване: 23.06.2021

 Уведомление за ИП "Изграждане на фотоволтаична централа, ПИ 65927.501.5188, гр. Севлиево" с възложител ЕМКА АД. Дата на качване: 18.06.2021

 Инвестиционно предложение от Община Севлиево и Идеал Стандарт - Видима Изменение на ОУП и ПУП Дата на качване: 17.06.2021

 Искане за ОВОС за ИП "Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в упи xxiv, кв. 25 с пи 65927.501.5369 в гр. Севлиево" възложител "Лъки строй 2011" ЕАД Дата на качване: 15.06.2021

 "Сграда за търговска дейност с три магазина за промишлени стоки в упи xxiv, кв. 25 с пи 65927.501.5369 в гр. Севлиево" възложител "Лъки строй 2011" ЕАД Дата на качване: 15.06.2021

 "Добив и първична преработка на подземни богатства - строителни материали - варовици и алевролити от находище "Идилево" през оставащия срок на концесията с пи 000339 в с. Добромирка" Дата на качване: 15.06.2021

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2020 г. Дата на качване: 11.06.2021

 Уведомление за Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води с възложител Идеал Стандарт-Видима АД Дата на качване: 07.06.2021

 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за обект язовир "Кюн дере II" Дата на качване: 31.05.2021

 Информация по пр.№2 от Наредбата за ОВОС - яз. Крамолин Дата на качване: 31.05.2021

 Решение на РИОСВ за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево и изработване на проект за ПУП-ПЗ за имот 65927.80.5 по КК и КР на гр. Севлиево. Дата на качване: 26.05.2021

 Искане за ОВОС на ИП "Разширение на птицекланица" с местоположение - имот 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево с възложител "Булфудс Експорт" ЕООД Дата на качване: 20.05.2021

 Съобщение и Решение № 169 от 29.10.2021г. на Административен съд гр. Габрово Относно: Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Севлиево Дата на качване: 10.05.2021

 Инвестиционно предложение за "Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения", което ще се реализира в язовир "Крамолин", имот №000247 в землището на село Крамолин, община Севлиево с възложител "Иван Зюмбилски 2020" ЕООД Дата на качване: 07.05.2021

 Инвестиционно предложение за "Разширение на птицекланица" с местоположение - имот 65927.124.3 по КК и КР на гр. Севлиево с възложител "Булфудс Експорт" ЕООД Дата на качване: 22.04.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение за Аварийно възстановаване и укрепване на каменен мост в с. Градница, община Севлиево Дата на качване: 22.04.2021

 ПОКАНА за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 15.04.2021

 Проект за изменение на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 30.03.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НРУППОРДТОС Дата на качване: 29.03.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОАМТЦУТОС Дата на качване: 29.03.2021

 Уведомление по чл. 142 от ЗВ - за планово (превантивно) контролирано изпускане на водите от яз. Багдалъта - с. Горна Росица, община Севлиево Дата на качване: 23.03.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“ Дата на качване: 22.03.2021

 Обявление на Проект на заповед за защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000618 Видима Дата на качване: 11.03.2021

 Обявление на Проект за изменение и допълнение на заповед за защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000494 Централен Балкан Дата на качване: 11.03.2021

 Обявление на Проект на заповед за защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0001493 Централен Балкан-Буфер Дата на качване: 11.03.2021

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 10.03.2021

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 05.03.2021

 "Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 26.02.2021

  "Проект за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Севлиево" Дата на качване: 26.02.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНАТА В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕС Дата на качване: 22.02.2021

  Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за обект язовир "Стублата" Дата на качване: 16.02.2021

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА МАРТЕНИЦИ Дата на качване: 04.02.2021

 Откриване на процедура за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен Дата на качване: 03.02.2021

 МОТИВИ към проект за приемане на „Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 01.02.2021

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ,МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 11.09.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО Дата на качване: 22.01.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ,МОТИВИ И ОЦЕНКА НА НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на качване: 22.01.2021

 Информация за ОВОС "Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.763673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК на КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово" с възложител "ИНТЕР ЕКО" ЕООД гр. София. Дата на качване: 15.01.2021

 СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 12.01.2021

 Решение № 953 от 22 декември 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и алевролити, от находище „Идилево“, разположено в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово, на „ИМВАР“ – ООД, гр. София Дата на качване: 11.01.2021

 Информация за ОВОС за инвестиционно предложение „Инженеринг: Проектиране и изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов” Дата на качване: 07.01.2021

 Уведомление за инвестиционно предложение за Смяна на покривна конструкция в болнично заведение. Дата на качване: 07.01.2021

 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за обект язовир "ПИ 000254" с. Буря Дата на качване: 30.12.2020

 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за обект язовир "Бяло поле" Дата на качване: 29.12.2020

 Уведомление „Инженеринг: Проектиране и изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов”” с възложител Община Севлиево Дата на качване: 23.12.2020

 Уведомление "Инсталация за производство на компост в поземлен имот с идентификатор 63673.59.7, 63673.59.763673.59.15, 63673.59.16 и 63673.59.17 по КК на КР на с. Ряховците, Община Севлиево, Област Габрово" с възложител "ИНТЕР ЕКО" ЕООД гр. София. Дата на качване: 16.12.2020

 Предложение и мотиви относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево, приета с Решение № 043/26.02.2008 г. на Общински съвет – гр. Севлиево. Дата на качване: 11.12.2020

 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА НОАМТЦУТОС от 06.11.2020 г Дата на качване: 10.12.2020

 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА НОАМТЦУТОС от 09.11.2020 г Дата на качване: 10.12.2020

  Обявление на Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000275 "Язовир Стамболийски" Дата на качване: 07.12.2020

 Обявление на Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000263 "Скалско" Дата на качване: 07.12.2020

 Разширяване дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в махала Троенци, с. Табашка, община Севлиево, с възложител Радослав Пеев Дата на качване: 30.11.2020

 СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62А,АЛ.1 ОТ ЗВ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ АКВАКУЛТУРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДЕЙНОСТИ - ЯЗОВИР КАСТЕЛ, ПИ № 02885.60.30 (СТАР № 000066) В С. БАТОШЕВО Дата на качване: 20.11.2020

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА Дата на качване: 18.11.2020

 Уведомление за Инвестиционно предложение, за „Разширяване на дейността на къща за гости и ферма за животни, чрез изграждане на кланичен пункт с кът за транжиране на собствена продукция в ПИ 288001, находящ се в община Троенци, с. Табашка, община Севлиево” с възложител Радослав Пеев Дата на качване: 13.11.2020

 Предложение и мотиви относно: Изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево Дата на качване: 11.11.2020

 ОБЯВЛЕНИЕ чл.37ж от ЗСПЗЗ Дата на качване: 10.11.2020

 ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37ж ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА 2021 г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 10.11.2020

 ЗАПОВЕД № ПО-09-261/ 04.11.2020 г. гр.Габрово Комисия в състав по землища в община СЕВЛИЕВО, както следва Дата на качване: 10.11.2020

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ,МОТИВИ И ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 11.09.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 09.11.2020

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ, МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 06.11.2020

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ,МОТИВИ И ОЦЕНКА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 132 ОТ 11.09.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 06.11.2020

 Информация за инвестиционно предложение „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли” с местоположение – имот с идентификатор 65927.501.2774.8 по КККР на гр. Севлиево, с възложител „КАНЕППЕЛЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП” ООД. Дата на качване: 26.10.2020

 Обявление за инвестиционно предложение яз"Буря (ПИ 000254)" Дата на качване: 16.10.2020

 Съобщение по чл.62 за заявеното ползване на водите с цел рибарство и аквакултури яз. Копрюджика Дата на качване: 16.10.2020

 Обявление за изменение на ОУПО Дата на качване: 07.10.2020

 Обявление на Проект на заповед за обявяване на защитена зоназа опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000616 "Микре" Дата на качване: 01.10.2020

 Съобщение за уведомяване на населението на с.Буря Дата на качване: 25.09.2020

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за напояване от яз. Гюр чешма Дата на качване: 08.09.2020

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за 3 бр. шахтови кладенци на ЕМКА Дата на качване: 08.09.2020

 Съобщение по чл. 62а, ал 1 от Закон за водите Дата на качване: 31.08.2020

 Обявление към ИП ОВОС (яз. Копрюджика) Дата на качване: 27.08.2020

 График - комисии Дата на качване: 12.08.2020

 Заповед - комисии Дата на качване: 12.08.2020

 Обявление за ползватели Дата на качване: 12.08.2020

 ИСКАНЕ ПРЕЦЕНКА ОВОС Инвестиционно предложение „Садково рибовъдно стопанство за аквакултури и свързаните с тях дейности в ПИ с идентификатор 21628.226.15 по КК и КР на с. Добромирка, община Севлиево” Дата на качване: 07.08.2020

 Съобщение по чл. 62а, ал 1 от ЗВ за публично обявление Дата на качване: 10.07.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА - ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 29.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА - ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 25.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА - ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 23.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 22.06.2020

 Решение на ГАС - Наредба пожарна безопасност Дата на качване: 22.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА - ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 17.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 17.06.2020

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2019 г. Дата на качване: 15.06.2020

 ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Дата на качване: 12.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 12.06.2020

 ИСКАНЕ ПРЕЦЕНКА ОВОС ЗА ИП НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ЯЗОВИР, ПИ 17587.15.31, С.ГРАДНИЦА Дата на качване: 12.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 11.06.2020

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 09.06.2020

 МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 09.06.2020

 Предложение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево Дата на качване: 09.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 05.06.2020

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проектно предложение с наименование „Ревитализация на археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич” Дата на качване: 04.06.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 29.05.2020

 Инвестиционно предложение (ИП) за „Интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения”, което ще се реализира в язовир „Крамолин”, разположен в имот №000247 в землището на с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово. Дата на качване: 29.05.2020

 Мотиви за изменение на ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.05.2020

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.05.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 22.05.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 22.05.2020

 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА НРУГТСОС Дата на качване: 19.05.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ИМОТИ И ПОЛЕТА ПО ПРИЛОЖЕН СПИСЪК Дата на качване: 15.05.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 15.05.2020

 Обявление за публичен търг с явно наддаване на “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД Дата на качване: 12.05.2020

 Предложение за допълнение на проект на "НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО" Дата на качване: 08.05.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 07.05.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ :"Инженеринг : Проектиране и ремонт на улици" Дата на качване: 29.04.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево - 4-2020 Дата на качване: 29.04.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево - 3-2020 Дата на качване: 23.04.2020

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за водосток на р. Маришница Дата на качване: 23.04.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 16.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Ален Мак №4" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Митко Палаузов №4" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Митко Палаузов №5" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Раковска №3" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Стара планина №129" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев №18" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ул. "Хаджи Димитър №2" Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 15.04.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 08.04.2020

 Проект на "НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО" Дата на качване: 06.04.2020

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 06.04.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 02.04.2020

 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО Дата на качване: 31.03.2020

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 31.03.2020

 Решение № ВТ-04-ЕО от 2020 г. за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка Дата на качване: 31.03.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Теленор България ЕАД Дата на качване: 31.03.2020

 ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 26.03.2020

  Съобщение за пчеларите в Община Севлиево Дата на качване: 26.03.2020

 ПОКАНА за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 23.03.2020

 Съобщение за пчеларите в Община Севлиево Дата на качване: 20.03.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на съществуващо производствено помещение като леярна за леене на дребногабаритни магнезиеви детайли” с местоположение имот 65927.501.2774.8 в гр. Севлиево Дата на качване: 13.03.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение на Идеал Стандарт-Видима АД Дата на качване: 11.03.2020

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Дата на качване: 04.03.2020

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Дата на качване: 04.03.2020

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 28.02.2020

 ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 28.02.2020

 Уведомление по чл. 142 от ЗВ - контролирано източване на яз. Студен кладенец Дата на качване: 26.02.2020

 Уведомление по чл. 142 от ЗВ - контролирано източване на яз. Агатово Дата на качване: 26.02.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Добромирка ЕООД Дата на качване: 18.02.2020

  Предложение за изменение на Правила за настаняване в Регионален хоспис - стационар гр.Дряново с финансовата подкрепа на Община Севлиево. Дата на качване: 14.02.2020

 Съобщение за язовир Гюр чешма ползване Дата на качване: 05.02.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение с Възложител Фермата ни ЕООД Дата на качване: 23.01.2020

 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 21.01.2020

 Изменение на Наредба за управление на горските територии собственост на община Севлиево Дата на качване: 08.01.2020

 Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.) - ПРОТОКОЛ №1 Дата на качване: 07.01.2020

 Допълнение към Проект на Наредба за промяна на наредбата за местни данъци Дата на качване: 03.01.2020

  Съобщение за откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево (Мандат 2020 г. – 2023 г.) Дата на качване: 18.12.2019

 Проект на Наредба за промяна на наредбата за местни данъци Дата на качване: 13.12.2019

 Обявление за инвестиционно предложение яз.Кастел Дата на качване: 11.12.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение напояване от яз. Гюр чешма Дата на качване: 10.12.2019

 Изменение и допълнение на правилник ОП Озеленяване и благоустройство Дата на качване: 10.12.2019

 Изменение на Наредба № 1 за обществения ред на община Севлиево Дата на качване: 06.12.2019

 Обявление към (ИП ОВОС яз. Кастел) Дата на качване: 03.12.2019

 Обявление за инвестиционно предложение яз. Гюр чешма ползване Дата на качване: 28.11.2019

 Обявление за инвестиционно предложение яз. Гюр чешма водовземане Дата на качване: 28.11.2019

 Обява за стартиране на процедура за прием и подбор на лица от целевата група за участие в проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“ Дата на качване: 23.10.2019

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Дата на качване: 16.10.2019

 Съобщение регистрация на водовземни съоръжения – кладенци Дата на качване: 18.09.2019

 Доклад от комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд -Габрово и Районен съд -Севлиево Дата на качване: 29.08.2019

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛУШВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО И РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО (МАНДАТ 2020 Г. – 2023 Г.) Дата на качване: 13.08.2019

 Обявление по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 12.08.2019

 Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 12.08.2019

 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 08.08.2019

 Обявление публикувано в Държавен вестник по процедура за принудително отчуждаване на имот Дата на качване: 06.08.2019

 Обявление публикувано в Държавен вестник по процедура за принудително отчуждаване на имоти - Дата на качване: 24.07.2019

 Обявление за ИП (яз. ПИ 000453 - с. Дамяново) Дата на качване: 10.07.2019

  “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД ОБЯВЛЕНИЕ Дата на качване: 08.07.2019

 Съобщение за Етажна собственост- общо събрание Дата на качване: 08.07.2019

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО И РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО (МАНДАТ 2020 Г. – 2023 Г.) Дата на качване: 01.07.2019

 Съобщение за Операторите на ЯСС - ПОС (2019) Дата на качване: 18.06.2019

  Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 11.06.2019

 Информация по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Дата на качване: 30.05.2019

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 28.05.2019

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 28.05.2019

 Решение 6252/24.04.2019 г. на Административен съд Дата на качване: 23.05.2019

 Решение 148 по адм.д. 234 от 2017г. Дата на качване: 23.05.2019

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 20.05.2019

 Съобщение за пчелари в Община Севлиево Дата на качване: 16.05.2019

 Съобщение Дата на качване: 14.05.2019

 Обявление за процедура за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост Дата на качване: 10.05.2019

 Съобщение за въвеждане на регистър за разкопаванията в УТ (уведомления по чл. 72 от ЗУТ) Дата на качване: 02.05.2019

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ ШК Идеал стандарт Дата на качване: 24.04.2019

 Проект на Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 24.04.2019

 Промяна на обслужващата банка, считано от 02.05.2019 г. Дата на качване: 24.04.2019

 Решение №42 от 11.04.2019 г. на Административен съд -Габрово Дата на качване: 24.04.2019

 Проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Севлиево. Дата на качване: 16.04.2019

 Решение ВТ-02-ЕО_2019 Дата на качване: 16.04.2019

 Съобщение за проект за План-схеми за електроснабдяване и ВиК до УПИ II-23 кв161 гр.Севлиево Дата на качване: 12.04.2019

 Съобщение за проект за ПУП - ПЗ и ПП м Торището Кръвеник ПИ 097005 Дата на качване: 12.04.2019

 Съобщение по чл.62а от ЗВ за яз.№4 Шумата Дата на качване: 22.03.2019

 Съобщение по чл.62а от ЗВ язовир Широка долчина Дата на качване: 22.03.2019

 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 06.03.2019

 Обявление за процедура за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост Дата на качване: 01.03.2019

 Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 26.02.2019

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 19.02.2019

 Обявление на основание чл. 28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 25.01.2019

 Покана публично обсъждане бюджет 2019 Дата на качване: 28.12.2018

 Съобщение относно проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 10.12.2018

 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево Дата на качване: 07.12.2018

 Проект на Наредба за определяне на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг Дата на качване: 07.12.2018

 Съобщение по чл. 62а за язовир Александър Стамболийски Дата на качване: 07.12.2018

 Информация по Приложение № 2 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Промяна предназначението на „Цех за производство и пакетаж на подправки” в УПИ Х-1003, 1004 в кв. 46 на с. Сенник, община Севлиево и обособяването му в „Цех за преработка на охлюви” Дата на качване: 05.11.2018

 Съобщение по чл. 62а яз. № 729 Сенник Дата на качване: 30.10.2018

 Съобщение по чл. 62а яз. № 3 Шумата Дата на качване: 30.10.2018

 Съобщение по чл. 62а яз. № 2 Шумата Дата на качване: 30.10.2018

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 17.10.2018

 Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 12.10.2018

 Съобщение за частично изменение на ОУПО Севлиево Дата на качване: 02.10.2018

 Съобщение по чл. 62а за ТК1 и ТК2 Сиагрон-Столът Дата на качване: 18.09.2018

 Заявка Бюджет 2019 г. Дата на качване: 17.09.2018

 Информация по Приложение № 2 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от „Идеал Стандарт-Видима”АД, завод за производство на санитарна арматура Дата на качване: 03.09.2018

 Обявление по §4к от ПЗР Дата на качване: 22.08.2018

 Обявление по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 09.08.2018

 Заповед по чл. 37, ал. 1 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 09.08.2018

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: „Технически сътрудник“ в Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – гр. Севлиево Дата на качване: 03.08.2018

 Предложение за приемане на нова „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 02.08.2018

 Решение № 99 от 29.06.2018 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 19.07.2018

 Информация по Приложение № 2 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - Еко Виет ООД гр. Севлиево Дата на качване: 12.07.2018

 Предложение за изменение и допълнение на „Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево“ Дата на качване: 11.07.2018

 Проект на правилник за организация дейността на Общинско предприятие Дата на качване: 29.06.2018

 Обявление за инвестиционно намерение - аквакултури в яз. ПИ 000729 - с. Сенник Дата на качване: 22.06.2018

 Информация съгласно приложение № 2 на наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение "Монтиране на автоклав към "Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и бобови зърнени култури" с местоположение в ПИ 16376.195.34 по КК на землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово Дата на качване: 22.06.2018

 Уведомление по чл. 142 от ЗВ (яз. ПИ 000729 - с. Сенник) Дата на качване: 22.06.2018

 Събощение по чл. 62а от ЗВ за ШК Нектар Севлиево Дата на качване: 19.06.2018

 Събощение по чл. 62а от ЗВ за ВЕЦ Батошево 2 Дата на качване: 19.06.2018

 Решение № 69 от 01.06.2018 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 15.06.2018

 Обявление за инвестиционно предложение Дата на качване: 12.06.2018

 Предложение за изменение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево Дата на качване: 17.05.2018

 Мотиви за отказ на предложение към Наредба за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Севлиево Дата на качване: 15.05.2018

 Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Актуализирана РПУО на Регион Севлиево Дата на качване: 14.05.2018

 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2017 г. Дата на качване: 14.05.2018

 Решение № 55 от 03.05.2018 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 10.05.2018

 Решение № 32 от 27.03.2018 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 03.05.2018

 Информация съгласно приложение № 2 на наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща сграда и оборудване в сортировъчен цех и линия за преработка на яйца с пастьоризатор в имот с идентификатор 39431.531.14, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово“ Дата на качване: 18.04.2018

 Информация съгласно приложение № 2 на наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за кисело и прясно мляко в ПИ 16376.196.19 в с. Горна Росица, общ. Севлиево Дата на качване: 04.04.2018

 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Севлиево Дата на качване: 23.03.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за яз. Крамолин Дата на качване: 22.03.2018

 Започва контролирано изтакане на язовири "Крамолин" и "Ряховски ливади" Дата на качване: 19.03.2018

 Информация съгласно приложение №2 на наредбата за ОВОС "Обособяване на Автоморга- площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в поземлен имот с пл. N 263 от квартал 39 по плана на с Душево, общ Севлиево Дата на качване: 16.03.2018

 Предложение за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 27.02.2018

 Информация съгласно приложение №2 на наредбата за ОВОС "Изграждане и оборудване на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир „Александър Стамболийски" Дата на качване: 26.02.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ ШК Мазалат Севлиево Дата на качване: 23.02.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ ШК Мазалат Ряховците Дата на качване: 23.02.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Лъвов мост Дата на качване: 30.01.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Черни връх Дата на качване: 30.01.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Петлите Дата на качване: 30.01.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Кладев рът Дата на качване: 30.01.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Караците Дата на качване: 30.01.2018

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ за КИ Добревци Дата на качване: 30.01.2018

 Обявление за инвестиционно намерение "Реконструкция на улични водопороводи в централната част на град Севлиево" Дата на качване: 28.12.2017

 Обявяване на обособени части от СЗ ДК 05112012г Дата на качване: 28.11.2017

 Съобщение за аварийно затваряне на ул. Никола Петков Дата на качване: 24.11.2017

 Приложение към Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 22.11.2017

 Покана за избор на финансова или кредитна институция Дата на качване: 22.11.2017

 Съобщение по чл. 62а от ЗВ - р. Малобухалщица Дата на качване: 20.11.2017

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към проект на Наредба за определяне и предоставяне на прилежаща площ – частна общинска собственост на Община Севлиево към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост Дата на качване: 16.11.2017

 Проект на Наредба за определяне и предоставяне на прилежаща площ – частна общинска собственост на Община Севлиево към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост Дата на качване: 16.11.2017

 Решение № 115 от 12.10.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 13.11.2017

 Заповед по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 07.11.2017

 График-създаване на масиви за пасища и ливади 2017-2018 г. Дата на качване: 07.11.2017

 Съобщение и предложение на Кмета на Община Севлиево относно определяне на такса битови отпадъци за 2018 г. Дата на качване: 01.11.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:„Изграждане, реконструкция и оборудване на цех за преработка на кисело и прясно мляко в ПИ № 196019, находящ се в землището на с. Горна Росица, Община Севлиево” Дата на качване: 23.10.2017

 Протокол от административно дело № 170/2017 Дата на качване: 10.10.2017

 Горскостопански план Дата на качване: 29.09.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Преустройство на производствен цех с предмет на дейност – Производство на хранителни добавки, което ще се реализира в УПИ І-2844, кв. 159 по плана на гр. Севлиево. Дата на качване: 25.08.2017

 Обявление за язовир Широка долчина Дата на качване: 18.08.2017

 Решение № 83 от 28.07.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 15.08.2017

 Съобщение на БДДР - Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 15.08.2017

 Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 10.08.2017

 Заповед по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Дата на качване: 08.08.2017

 Обявление по чл. 72, ал . 4 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 08.08.2017

 Решение № 77 от 10.07.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 21.07.2017

 Съобщение по чл.62, ал.1 от Закон за водите за ползване на воден обект: река Малобухалищица, десен приток на река Росица Дата на качване: 27.06.2017

 Решение № 56 от 16.06.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 23.06.2017

 Съобщение по чл. 62 а от Закона за водите Дата на качване: 23.06.2017

 Решение № 32 от 10.05.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 23.06.2017

 Информацията по приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС „Обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни“, което ще се реализира в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево Дата на качване: 22.06.2017

 Проект за промяна на Наредбата за опазване на обществения ред Дата на качване: 22.06.2017

 Решение № 52 от 08.06.2017 г. на Административен съд Габрово Дата на качване: 13.06.2017

 Проект за Изменение на „Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево“ Дата на качване: 08.06.2017

 Съобщение по чл. 32 от ДОПК Дата на качване: 01.06.2017

 Съобщение по чл. 32 от ДОПК Дата на качване: 01.06.2017

 Проект за изменение на "Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат" към администрацията на Община Севлиево" Дата на качване: 25.05.2017

 Обявление за инвестиционно предложение на „ЧАСТНО РИБНО СТОПАНСТВО” ЕООД Дата на качване: 22.05.2017

 Обявление за инвестиционно предложение на „ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГАБРОВО” ЕООД Дата на качване: 22.05.2017

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево" Дата на качване: 17.05.2017

 Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект (река „Видима”) – с цел напояване на насаждения от боровинки в ПИ № 121022 и ПИ № 121023, находящи се в землището на с. Градница с ЕКАТТЕ 17857, Община Севлиево, област Габрово – посредством локална система за капково напояване” Дата на качване: 09.05.2017

 Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Увеличаване капацитета на тунелна пещ № 4 FFC от 32т. / 24 часа на 47.5 т./ 24 часа, и демонтаж и извеждане от експлоатация на шатълна пещ № 9 FFC”, което ще се реализира в “Идеал Стандарт - Видима” АД – Завод за производство за санитарна керамика Дата на качване: 03.04.2017

 Проект за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 21.03.2017

 Съобщение до заинтересованите лица (по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ) Дата на качване: 13.03.2017

 Доклад за оценка на въздействието върху околната среда Дата на качване: 10.03.2017

 Обява за среща за обществено обсъждане Дата на качване: 10.03.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Заповеди за набиране на военнослужещи Дата на качване: 17.02.2017

 Обявление за инвестиционно предложение Дата на качване: 14.02.2017

 Инфорация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата да ОВОС - Хамбергер България ЕООД Дата на качване: 27.01.2017

 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - ЗП Пламен Христов Петров Дата на качване: 17.01.2017

 Обявление за отдаване под наем на спортен обект Дата на качване: 20.12.2016

 Предложение за изменение в Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 15.12.2016

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното намерение „Разширяване на съществуващ гробищен парк в село Сенник, община Севлиево“ Дата на качване: 14.12.2016

 Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево Дата на качване: 09.12.2016

 Информация по Приложение № 2 Сиагрон 2016 Дата на качване: 07.12.2016

 Мотиви към Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево (приет от Общински съвет – Севлиево с Решение № 244/26.07.2016г.) Дата на качване: 05.12.2016

 Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Дата на качване: 05.12.2016

 Решение № 106 от 04.11.2016 г. Дата на качване: 01.12.2016

 Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - Актив Клийн ООД Дата на качване: 23.11.2016

 Мотиви за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 22.11.2016

 Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 22.11.2016

 Документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Паралел ЕАД гр. Севлиево Дата на качване: 04.11.2016

 Съобщение по чл. 62а от Закона за водите за горски път Мали бухал Дата на качване: 24.10.2016

 Обява за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Дата на качване: 05.10.2016

 Съобщение от Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове гр. Севлиево Дата на качване: 05.10.2016

 Заявление - декларация по проект "Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево" Дата на качване: 04.10.2016

 Съобщение по чл. 62а от Закона за водите язовир Копрюджика Дата на качване: 30.09.2016

 Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 26.09.2016

 Декларация по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 20.09.2016

 Заявление-декларация за ползване на социалната услуга "Топъл обяд" Дата на качване: 20.09.2016

 Община Севлиево обявява прием на Заявления за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ Дата на качване: 20.09.2016

 Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 31.08.2016

 Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 26.08.2016

 Проект за изменение и допълнение на "Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Севлиево" Дата на качване: 23.08.2016

 Информация по Приложение 2 ЕТ Лескомерс ХВ - Симеон Стоянов Дата на качване: 12.08.2016

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 08.08.2016

 Информация за преценяване на ОВОС за ремонт и оборудване на съществуваща птицеферма в село Горна Росица Дата на качване: 02.08.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 27.07.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 27.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост” Дата на качване: 25.07.2016

 Решение № 66 на Административен съд Габрово Дата на качване: 19.07.2016

 Проект за приемане на "Наредба за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Севлиево" Дата на качване: 08.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища” Дата на качване: 08.07.2016

 Съобщение за язовир Табашкото Дата на качване: 05.07.2016

 Съобщение за язовир Идилево Дата на качване: 05.07.2016

 Съобщение за язовир Балък бунар Дата на качване: 05.07.2016

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 04.07.2016

 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Дата на качване: 15.06.2016

 Протокол от 19.05.2016 г. от заседание на ПК "Бюджет, финанси и стопански дейности" Дата на качване: 14.06.2016

 Предложение относно изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 14.06.2016

 Правилник за дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието им с Община Севлиево Дата на качване: 11.05.2016

 Мотиви за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието им с Община Севлиево Дата на качване: 11.05.2016

 Инфомация за преценяване на ОВОС за орехова градина в с. Дебелцово Дата на качване: 22.04.2016

 Обявление за инвестиционно предложение: „Допълнително аварийно отводняване на най-ниската част на Парк "Черничките", гр. Севлиево” Дата на качване: 22.04.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 11.04.2016

 Обява за Набиране на военнослужещи в редовете на българската армия Дата на качване: 07.04.2016

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 28.03.2016

 Обявление на основание чл. 28, ал. 1 от ППЗОЗЗ и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ Дата на качване: 28.03.2016

 Набиране на български граждани за обучение в начална военна подготовка Дата на качване: 29.02.2016

 Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 19.02.2016

 На вниманието на заинтересованите лица относно Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Севлиево Дата на качване: 01.02.2016

 Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Севлиево Дата на качване: 01.02.2016

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-Севлиевогаз-2000 АД Дата на качване: 29.01.2016

 Открита процедура по приемане на служба във военните формирования Дата на качване: 22.01.2016

 Предложение за отмяна на "Наредба № 1 за обществения ред на територията в Община Севлиево" Дата на качване: 12.01.2016

 Изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 11.01.2016

 Проект на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 08.01.2016

 Допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 08.01.2016

 Съобщение за изработване на Общ устройствен план Дата на качване: 28.12.2015

 Обявление за отдаване на концесия на язовир с.Добромирка Дата на качване: 18.12.2015

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-EМ ДЖИ МИЛК ООД Дата на качване: 11.12.2015

 Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево Дата на качване: 07.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ Тръста Дата на качване: 03.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ До селото Дата на качване: 03.12.2015

 Съобщение за издаване на разрешително по ЗВ Зелево перо Дата на качване: 03.12.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 03.12.2015

 Предложение за отмяна на „Наредба за организацията на търговската дейност на територията на община Севлиево” Дата на качване: 27.11.2015

 Съобщение на основание чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 25.11.2015

 Съобщение на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове гр. Севлиево Дата на качване: 25.11.2015

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение за предоставяне на Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-ЕМКО ЕООД Дата на качване: 24.11.2015

 Съобщение по чл.62а от ЗВ Дата на качване: 19.11.2015

 Обявление съгласно § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 13.11.2015

 Информация за инвестиционно предложение Дата на качване: 11.11.2015

 Съобщение за предоставяне на информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС Дата на качване: 30.10.2015

 Съобщение за язовир Под селото Дата на качване: 09.10.2015

 Съобщение за язовир Стублата Дата на качване: 09.10.2015

 Решение на РИОСВ за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка Дата на качване: 24.09.2015

 Решение № 55 от 13.07.2015 г. Административен съд - гр. Габрово Дата на качване: 24.09.2015

 Съобщение относно Решение № 55 от 13.07.2015 г. Административен съд - гр. Габрово Дата на качване: 01.09.2015

 Съобщение за предоставяне на Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС-Хермес Ико ЕООД Дата на качване: 31.08.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на "Наредба № 1 за обществения ред в Община Севлиево" /приета с Решение № 161/ 25.07.2000г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 19.08.2015

 Съобщение по чл.62, ал.1 от ЗВ Дата на качване: 06.08.2015

 Предложение относно: Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" /приета с Решение № 184 от 31.10.2012 г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 08.07.2015

 Предложение относно: Изменение на "Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост" /приета с Решение № 256 от 16.12.2014 г. на Общински съвет - Севлиево/ Дата на качване: 08.07.2015

 Съобщение за язовир Търхово Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Пчеларица Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Памука Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Орта дере Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Кованлъка Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение за язовир Каса дере Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 24.06.2015

 Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 11.06.2015

 Мотиви за приемане на „Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии – собственост на Община Севлиево” Дата на качване: 08.06.2015

 Обявление по чл.62а от ЗВ - село Градница Дата на качване: 02.06.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 15.05.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 13.05.2015

 Обявление за инвестиционно намерение Дата на качване: 12.05.2015

 Обявление на проект за Санитарно охранителна зона Дата на качване: 12.05.2015

 Мотиви за допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 08.05.2015

 Обявление на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 28.04.2015

 Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ Дата на качване: 24.04.2015

 Съобщение по чл.62а от ЗВ с.Стоките Дата на качване: 24.04.2015

 Обявление за проект на СОЗ за каптажи с.Крушево Дата на качване: 21.04.2015

 Информация за разширение на съществуваща свинеферма Дата на качване: 01.04.2015

 Съобщение за разширение на съществуваща свинеферма и изграждане на силози за съхранение на зърно Дата на качване: 01.04.2015

 Предложение за Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 30.03.2015

 Окончателен годишен списък по реда на чл. 18 от НРУУЖННПОЖ (неразделна част от заповед 0292/19.03.2015г.) Дата на качване: 20.03.2015

 Заповед за утвърждаване на окончателен годишен списък по НРУУЖННПОЖ Дата на качване: 20.03.2015

 Уведомление на основание чл.13, ал.2 и чл.14 от Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредна дейност на територията на община Севлиево Дата на качване: 13.03.2015

 Обявление за план на новообразувани имоти и регистър на имотите към него в землището на с. Стоките Дата на качване: 12.03.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 12.03.2015

 Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 12.03.2015

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Община Севлиево Дата на качване: 06.03.2015

 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с решение 184 от 31.10.2012 г., на Общински съвет – Севлиево/ Дата на качване: 06.03.2015

 Обявена процедура за набиране на резервисти в доброволния резерв на въоръжените сили Дата на качване: 04.03.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-5" Дата на качване: 23.02.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-4" Дата на качване: 23.02.2015

 Обявление относно проект за СОЗ за каптиран извор "Баира-1" и "Баира-3" Дата на качване: 23.02.2015

 Изменение и продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите Дата на качване: 18.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Стублата" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Под селото" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Идилево" Дата на качване: 17.02.2015

 Обявление за общинска концесия за язовир "Балък бунар" Дата на качване: 17.02.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на община Севлиево” Дата на качване: 09.02.2015

 Предложение за Изменение и допълнение на „Наредба № 1 за обществения ред в община Севлиево” Дата на качване: 09.02.2015

 Съобщение за откриване на процедура за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Малауча" Дата на качване: 26.01.2015

 Съобщение за набиране на лица във военно формирование 54990 гр. Враца Дата на качване: 21.01.2015

 Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“ Дата на качване: 19.01.2015

 Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево” Дата на качване: 12.01.2015

 Мотиви и проект за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево” Дата на качване: 12.01.2015

 Решение № 140 на Административен съд-Габрово Дата на качване: 12.01.2015

 Обявление във връзка с отдаване на обособени части от обект, публична общинска собственост – Спортна зала „Дан Колов“ Дата на качване: 19.12.2014

 Съобщение до всички настанени под наем в общински жилища Дата на качване: 04.12.2014

 Мотиви и проект на "Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост " Дата на качване: 01.12.2014

 Мотиви и проект за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 28.11.2014

 Съобщение на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Дата на качване: 21.11.2014

 Обявление на основание чл.109, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ Дата на качване: 14.11.2014

 Допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево" Дата на качване: 10.11.2014

 Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ Дата на качване: 10.11.2014

 Съобщение по чл.62а от ЗВ Дата на качване: 31.10.2014

 Решения на Административен съд - Габрово Дата на качване: 08.10.2014

 Обявление във връзка с изграждането на система за производство на електрическа енергия от биомаса с. Сенник Дата на качване: 11.09.2014

 Мотиви за допълнение на „Наредба за организация на движението на територията на община Севлиево”

 Обявление Дата на качване: 29.09.2014

 Допълнение на “Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Севлиево”

 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“

 Проектно предложение за промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево

 Мотиви за промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево

 Проект на Изменение на "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Севлиево"

 Съобщение относно инвестиционно предложение "Изграждане на сонда" с. Горна Росица.

 Мотиви и Проект на „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Севлиево”

 Съобщение по чл. 111, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 Съобщение по чл.62а от ЗВ

 Обявление по чл.28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползуването на земеделски земи

 Предложение за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Проект на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика" при Общинска админинстрация Севлиево

 Обявление по чл.129, ал.1 от ЗУТ

 Съобщение за предоставяне достъп до обществена информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за ОВОС

 Съобщение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка

 Съобщение за предоставяне на обществена информация по чл. 6 от Наредба за ОВОС

 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Мотиви за Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - Прогресстрой ЕООД

 Съобщение по чл.62а ЗВ за с. П.Славейков - ТК1-Ангел Димитров-Гранит

 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 Решение № 17222 на Върховният административен съд на Република България

 Решение №29 на Административен съд - гр. Габрово

 Съобщение за министерство на отбраната за обявяване на вакантни длъжности

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ за язовир "Багдалата"

 Съобщение за удължаване срока за подаване на заявления за изплащане на левова компенсация

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ за язовир "Бяло поле"

 Допълнение и изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 Изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Обявление за изработването на парцеларен план за трасета на мрежа ниско напрежение и водопровод

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево

 Мотиви към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево

 Изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Община Севлиево

 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево”

 Допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Съобщение за определяне границите на земеделски земи

 Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

 Мотиви за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност

 Обявление за СОЗ каптаж Двата кл. Къричин и Мерджанов кладенец

 Обявление за СОЗ каптаж "Бъката"

 Обява за прием на 370 войници в сухопътни войски

 Заповед за назначаване на комисия за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013 - 2014 г.

 Обявление за изготвени предварителни регистри във връзка със земеделските масиви за ползване за 2013 - 2014 г.

 График на заседанията на комисиите по чл.37В от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения при създаване на земеделски масиви

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от язовир с.Дамяново

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 Обявление СОЗ каптаж Петлите, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Лъвов мост, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Караците, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Добревци, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Валевци 2, с. Стоките

 Обявление СОЗ каптаж Валевци 1, с. Стоките

 Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите

 Съобщение за обществен достъп до документация по чл.104, ал.1 от ЗООС

 Обявление СОЗ Стара ПС с.Младен

 Обявление СОЗ Над Язовира с. Петко Славейков

 Обявление СОЗ Зелени ливади с. Бериево

 Обявление СОЗ Букът I с. Малки Вършец

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от язовир в с.Буря

 Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Мотиви за изменение на „Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища”

 Съобщение за издаване на разрешително за водовземане

 Информация ОВОС относно Инвестиционно предложение: „Газопроводно отклонение за „Паралел” ООД в землището на гр.Севлиево, Община Севлиево”

 Съобщение относно Инвестиционно предложение: „Газопроводно отклонение за „Паралел” ООД в землището на гр.Севлиево, Община Севлиево”

 Мотиви за приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Севлиево

 Мотиви за приемане на Наредба за рекламната дейност на територията на община Севлиево

 Наредба за реклмната дейност на територията на община Севлиево

 Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз.Стамболийски

 Допълнение на „Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет” на община Севлиево

 Достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

 Предложение за Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Oбявление СОЗ каптажи Коцовец, Табашка чешма, Сливова чешма,Качица и Каменец с.Крамолин

 Oбявление СОЗ каптажи Горен, Среден и Долен с. П.Славейков

 Oбявление СОЗ каптаж Нелъба с. Добромирка

 Oбявление СОЗ извор Баира 2 с. Дамяново

 Обявление СОЗ Чешмите с. Дамяново

 Обявление СОЗ Узун бунар с. Добромирка

 Обявление СОЗ Гюр чешма с. Дамяново

 Обявление СОЗ Бързи брод с. Градница

 Обявление СОЗ Букът 2,3,4 с. Малък Вършец

 Съобщение по чл.62а от ЗВ МВЕЦ Чадърлии

 Съобщение по чл.62а от ЗВ за МВЕЦ Видима - Градница

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 Мотиви за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 Крайният срок за подаване на заявления от жилищно-спестовни вложители е 21 ноември 2013 г.

 Предложение за изменение и допълнение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 Предложение за приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

 Обявление за отдаване под наем на обособени части от спортна зала „Дан Колов”

 Обявление за отдаване под наем на обособени части от спортна зала „Дан Колов”

 Проект за изменение и допълнение на „Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост”

 ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на р.Росица (приток Видима)

 МОТИВИ за актуализация на текстове в "Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Севлиево"

 Проект на нова "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги "

 Проект на нова "НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА"

 Изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 Покана за публично обсъждане за утвърждаване цените на услугите на фирма "Бяла" ЕООД

 Обява за прием на резервисти в СВ, ВВС И ВМС през 2012 година

 Свикване на Общо събрание за всички работници и служители в Община Севлиево

 Обявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 Обявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 Обявление за отдаване под наем на обособена част от СЗ "Дан Колов"

 Изменения и допълнения в Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Севлиево

 Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Севлиево

 Предложение за изменение на „Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Севлиево”

 Промяна на „Наредбата за определянето и администрирането на местни такси цени и услуги на територията на община Севлиево”

 Проект за наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд

 Проект за наредба за управление на горските територии, които са собственост на Община Севлиево

 Предложение за изменение и допълнение на „Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел“

 Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 Предложение за промяна Правилника за устройството, дейността и управлението на Спортна зала "Дан Колов"

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi