Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ВЪПРОС

ОТГОВОР

Какви услуги предлага Община Севлиево?

Информация за всички административни услуги и други дейности по закон с начините на заявяване, необходими документи, срок за изпълнение, размер на таксите, начините за плащане и образци за заявяването им, се намира на интернет страницата на Община Севлиево, раздел „Административни услуги“.

По какъв начин мога да заявя административна услуга?

1. Лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване (ЦАО) на адрес: гр. Севлиево, пл. “Свобода“ № 1, ст.110.

2. Лично или чрез упълномощено лице в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ на адрес: гр. Севлиево, пл. “Свобода“ № 1, ст.114.

3. Лично или чрез упълномощено лице в кметствата и населените места с административно обслужване от кметски наместник.

4. По електронен път (изисква се електронна идентификация):

- чрез Портала за електронни административни услуги на сайта  на Общината на адрес https://auslugi.com/public/home/sevlievo/index;

- чрез Единния портал за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses

Къде и по какъв начин мога да заплатя таксата за извършване на административна услуга?

1. На гише в брой.

2. На гише чрез банкова карта.

3. По банков път (информация за банковата сметка и за кода на съответната услуга има в описанието на услугата);

4. Подробна информация за начините на плащане по електронен път се намира на страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес https://pay.egov.bg/.

Къде и по какъв начин мога да получа изготвения документ?

1. На място.

2. По електронен път (когато заявлението е  подадено чрез Портала за електронни административни услуги на Община Севлиево или чрез Единния портал за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“);

3. Чрез лицензиран пощенски оператор („Български пощи“ ЕАД) за сметка на заявителя.

Как да направя деловодна справка по електронен път?

Можете да направите справка на интернет страницата на Община Севлиево в раздел „Онлайн услуги“, подраздел „Деловодна справка“.

За да направите справката, са Ви нужни входящият номер и индивидуалният код, които сте получили от служител в Центъра за административно обслужване при подаване на Вашето заявление/искане/сигнал, жалба и др.

Как мога да проверя по електронен път размера на дължимите от мен данъци и такси към Община Севлиево?      

На интернет страницата на Община Севлиево, раздел „Онлайн услуги“, подраздел „Справка дължими данъци“, ще намерите подробна информация как да проверите размера на дължимите от Вас местни данъци и такси.

Къде са публикувани банковите сметки на община Севлиево?

Информация за банковите сметки и кодове за видовете плащане можете да намерите в раздел „Банкови сметки“ на интернет страницата на Община Севлиево.

Какъв е редът за записване за среща с кмета на Община Севлиево?

Записването е всеки работен ден от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. на тел. 0675 396 114, технически сътрудник на кмета.

На какъв телефонен номер мога да подам сигнал?

Денонощно на тел. 0675 396 112, Координационен център

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi