Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Асистентска подкрепаОбщина Севлиево предлага услугата „Асистентска подкрепа“

 

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане от 01.01.2021г. в община Севлиево е създадена социална услуга „Асистентска подкрепа“. Социалната услуга е с капацитет 146 потребители и се финансира от държавния бюджет. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, определена в действащите от 2020 г. Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му. Услугата се администрира на адрес: гр.Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев“ №12 – Домашен социален патронаж.

Услугата включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Ползватели на услугата могат да бъдат:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидат-потребителите могат да заявят желанието си да ползват социалната услуга по настоящ адрес, като представят следните необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие);други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (когато документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Всеки потребител може да ползва услугата до 4 часа дневно в работни дни, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

За предоставянето на социалната услуга се наемат социални асистенти. С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ се сключват трудови договори за 8-часов работен ден, като всеки асистент предоставя подкрепа на няколко потребители (най-малко 2-ма).

Приемът на документи за потребители се осъществява в сградата на Община Севлиево – гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел:0675 396 216, 0675 396 145, e-mail: m_baldzhieva@sevlievo.bg – Маргарита Балджиева – главен експерт „Социални дейности“, Нериман Мехмед - младши експерт "Хуманитарни и социални дейности" и Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности“ всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа.

Образците на заявления могат да бъдат получени в Домашен социален патронаж – гр.Севлиево, както и изтеглени от сайта на Община Севлиево: www.sevlievo.bg раздел: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, подраздел АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА. Заявление - кандидат-потребител Дата на качване: 23.02.2021

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi