Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Социални услугиСоциални услуги на територията на община Севлиево

 

I. Социални услуги за деца и младежи:

1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Севлиево с капацитет 12 места

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите им за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра е изградена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Дейностите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в обществото.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, „Стара планина” № 127

Ръководител: Светослава Радева

тел. 0878 621 317

 

e-mail: cnstd_sevlievo@abv.bg

 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Севлиево с капацитет 12+2 места

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга, която предоставя сигурна и защитена среда за децата и младежите с увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда. Центърът осигурява по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване за деца с увреждания (до 18 г.), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ, няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини или в приемно семейство, както и за младежи с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Крушевска” №24Б

Ръководител: Петър Петров

тел. 0878 621 316

 

e-mail: cnst_sevlievo@abv.bg

 

 

3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства

На територията на Община Севлиево функционира „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, включващ социалните услуги „Наблюдавано жилище“, „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, който е предоставен за управление чрез конкурс на фондация „Международна социална служба – България”

 

В „Център за обществена подкрепа“ социалните работници, психолозите и специалистите работят за предотвратяването на изоставянето на деца, оказват семейна подкрепа на семейства на деца с цел предотвратяване на раздялата между деца и семейства, подкрепа се оказва и на приемни родители, кандидати за осиновяване и одобрени осиновители. Екипът вярва, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, подкрепата на родителството, обученията, индивидуална работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла между деца и родители. Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. Центърът предоставя и подкрепа и консултации за превенция от отпадане от училище, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Капацитетът на услугата е 40 места.

Адресът на центъра е гр. Севлиево, ул. „Васил Левски” №11

„Наблюдавано жилище“ е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и на които им предстои да водят независим начин на живот. Услугата подпомага младежите докато намерят подходяща работа и се почувстват уверени и подготвени за самостоятелен живот. Капацитетът на услугата е 4 места. Жилището се намира в гр. Севлиево, ул. „хан Аспарух” №7

В  „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ се предоставят целодневни и почасови услуги на деца с различни видове и степен на увреждане. В Центъра се работи за развитие на комуникативни умения, обучение в умения за самостоятелност и независим живот, оказване на психологическа подкрепа, развитие на социални умения, психомоторно възстановяване. Осъществяват се педагогическа дейност, рехабилитация и лечебна физкултура, трудотерапия, работа с родителите и семействата на децата и младежите, музикотерапия, арттерапия и други дейности.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Васил Левски“ № 12

Директор: Анелия Монева

тел.: 0675 3 27 90

0884 645 197

e-mail: ksuds_se@abv.bg ; centar_sevlievo@abv.bg

 

 

 

II. Социални услуги за пълнолетни лица:

1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания -1, с. Столът с капацитет 15 места

2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания – 2, с. Столът с капацитет 15 места

Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания е форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с физически увреждания, които имат нужда от 24-часова грижа в среда близка до семейната. Социалната услуга от резидентен тип осигурява качествена грижа за потребителите на услугата, като не допуска социална изолация и изключване на потребителите. Потребителите разполагат с необходимите за нормален живот битови услови, професионална подкрепа, социални контакти и живот в общността.

За контакти:

5452 с. Столът, общ. Севлиево
тел.: 067 391/218

Управител: Георги Марков,

тел. 0885 373 188

 

e-mail: cnst1.2_stolat@abv.bg

 

3. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 1, с. Батошево с капацитет 15

4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства –2, с. Батошево с капацитет 15

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства е форма на социална услуга, насочена към пълнолетни лица с психични разстройства, които имат нужда от 24-часова грижа. Центровете осигуряват подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което да даде възможност на хората с психични проблеми да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот. Услугите осигуряват качество на живот, което не допуска социално изключване на потребителите и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

За контакти:

5470 с. Батошево, общ. Севлиево

Управител: Даниела Данева

тел. 0885 373 044

 

e-mail: cnst_batoshevo@abv.bg

 

 

 

 

 

5. Домашен социален патронаж

В Община Севлиево функционира Домашен социален патронаж, който обслужва града и 18 населени места на територията на общината. Капацитетът му е 350 места и е предназначен за стари хора и хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването.  В социалната услуга се изпълняват и проекти по Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс „Топъл обяд“

За контакти:
5400 гр. Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев” №12
тел. 0675/33 866;

Управител: Станка Дадийска
0888 874 343

 

e-mail: dsp_sevlievo@abv.bg

 

6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Севлиево с капацитет 20 места.

Центърът е социална услуга, която благоприятства процеса на преодоляване на социалната изолираност, гарантира равноправното положение на потребителите, създава възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения, навици за по-добро справяне с ежедневието. Насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културното развитие на всеки потребител на услугата като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността. Психологическа подкрепа и консултиране, трудотерапия, която включва различни по вид ателиета и групи, образователно обучение и кариерно ориентиране, здравно консултиране и медицинско обслужване, както и рехабилитация са една част от услугите, които се предоставят в Центъра. Насочването се извършва след подадено заявление от страна на лицето с увреждане.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Мара Гидик” №17

тел. 0876 815 037

Ръководител: Мария Бенева
тел. 0897 068 708

 

e-mail: centar_dobrina@abv.bg

 

7. Клубове на пенсионера

На територията на община Севлиево функционират културни клубове на пенсионера като форма на социални услуги за възрастни хора, които имат за цел да поддържат социалните контакти, социалната интеграция и подобряването на качеството на живот на хората в пенсионна възраст. В тях те организират различни видове събития и чествания на национални празници, религиозни празници, рождени дни, редовно участват в културния живот и годишните празници на града. Организират посещения в исторически обекти, част от културното наследство на родината ни, екскурзии в различни краища на страната и в чужбина. В град Севлиево функционират два клуба на пенсионера, като единият от тях има 5 салона в града.

На територията на общината функционират и клубове на пенсионера съгласно Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в 25 села.

За контакти:

 Клуб на пенсионера „Васил Левски”

гр. Севлиево

ул. „Опълченска” №32

тел. 0675 3 50 94

 

Клуб на пенсионера „Юг”

гр. Севлиево

жк „Митко Палаузов” №27

 

8. Клуб на хората с увреждания

Клубът на хората с увреждания е място за социални контакти, консултации по различни въпроси, касаещи социалната интеграция на хората с увреждания, провеждане на събрания, изложби, честване на лични, национални и християнски празници. Основните насоки за работа на Клуба са: укрепване здравето и жизнения статус на хората с увреждания, премахване на транспортни, архитектурни и комуникативни бариери, информационно-консултантски услуги, решаване на проблеми със заетостта и трудовата реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на документи и най-вече социализация на хората с увреждания. В клубът членуват около 600 души с увреждания.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Кирил и Методий” №16

  

III. Специализирани институции за пълнолетни лица и стари хора.

1. Дом за стари хора - с. Стоките с капацитет 40 места

ДСХ - с. Стоките обслужва възрастни хора, навършили пенсионна възраст при осигурено денонощно наблюдение и медицински грижи. За настанените лица полагат грижи медицински лица, социални работници, трудотерапевт и помощен персонал.

Целта на социалната услуга е опазване на физическото и психическото здраве на потребителите, предоставяне на възможности за осмисляне на ежедневието, емпатия и съпричастност към потребностите на старите хора.

 

За контакти:

5462 с. Стоките, общ. Севлиево
Директор: Стефан Дочев

Тел. 0885 373077

 

e-mail: dsh_stokite@abv.bg

 

2. Дом за стари хора - с. Добромирка с капацитет 55 места

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови услови, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Персоналът в услугата работи за подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот.

 

За контакти:

5430 с. Добромирка, общ. Севлиево
тел.: 0878 623 345;

Директор: Галина Рачева

тел. 0884 888 709

 

e-mail: dsh_dobromirka@abv.bg

 

3. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Батошево с капацитет 40 места

Специализираната институция, предоставя социална услуга на лица с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за извършване на услуги в общността. ДПЛУИ осигурява денонощно наблюдение и медицински грижи, трудотерапия и психотерапия. Основна цел е опазване здравето и живота на потребителите, правейки го по-лек и пълноценен. Персоналът работи по посока на развитие, обогатяване и подобряване на здравните, стоматологичните, психологическите, психиатричните и не на последно място – образователните и обучителни мероприятия, насочени към потребителите на социалната услуга.

За контакти:

5470 с. Батошево, общ. Севлиево
тел.: 067 303/ 580;

Директор: Елица Николаева

Тел. 0889 453 044

 

e-mail: dvui_batoshevo.62@abv.bg

   Aгенцията за социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

 Проект на Aгенция Социално подпомагане „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

 Проект на Агенцията за социално подпомагане „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на местно равнище”

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi