Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Севлиевогаз-2000“ АД 

„Севлиевогаз-2000“ АД е акционерно дружество с предмет на дейност проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи и продажба на природен газ на територията на община Севлиево. Дружеството е създадено през 1997 г. като 100% общинско с наименование „Севлиевогаз“ЕООД. През 1999 г. то е преструктурирано в акционерно дружество, в което акциите са разпределени между Община Севлиево, „Видима“ АД и „Идеал Стандарт-България“ АД и е регистрирано като „Севлиевогаз-2000“ АД с Решение 1183 от 09.09.1999 г. на Габровски окръжен съд.

Първата Лицензия на Дружеството за разпределение на природен газ на територията на община Севлиево издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гр.София е издадена през 2000 г. По настоящем Дружеството притежава две лицензии за дейността си,а именно: Лицензия № Л – 172 -08/17.12.2004 г за разпределение на природен газ за територията на община Севлиево и Лицензия № Л – 172 12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадени от ДКЕВР гр.София

Дължината на газоразпределителната мрежа, която дружеството е изградило и експлоатира е е около 200 км. Основната цел на фирмата е да направи природния газ достъпен и да даде ефективна енергийна алтернатива на своите клиенти. Показателен факт за разумната ценова политика на дружеството са големият брой  потребители и високият ръст на реализираните продажби през годините. Клиентите на "Севлиевогаз-2000" АД са разделени условно в три групи. Основен дял в потреблението на природен газ в Общината имат промишлените предприятия. Замяната на традиционните горива с природен газ допринася съществено за намаляване на вредните емисии в околната среда, повишава качеството и конкурентоспособността на произвежданата от тях продукция. Не малък дял в потреблението на природен газ заемат и битовите потребители от града и близките села. Над 4500 домакинства използват съвременното, икономично и екологично чисто гориво, което им осигурява добър европейски стандарт на живот. В тясно сътрудничество с общинското ръководство "Севлиевогаз-2000" АД е осъществило газификацията на 100% от обществено-административните сгради в града. Резултатът е безспорен – по-добри условия на обучение и грижа за подрастващите, по-добри условия на труд, по-висок стандарт на живот. 
 

Основен приоритет в дейността на "Севлиевогаз-2000" АД е опазване на околната среда и създаване на здравословна и привлекателна жизнена среда. Един от значимите ефекти от цялостната газификация на промишлените предприятия, жилищните и административни сгради в Общината е намаляване на вредните емисии в атмосферата и намаляване количеството на твърдите отпадъци от традиционните горива, замърсяващи околната среда. Стремежът на дружеството е достигането на оптимално ниски цени при доставката на природен газ до потребителите и реални такси за присъединяване към мрежата, без това да създава пречки в пазарното поведение на същото. Постоянно се търсят методи за подобряване качеството на предлаганите услуги в рамките на лицензионната дейност.

Контакти:

адрес: гр. Севлиево

ул.“Бор“№ 4

Прокурист: инж. Николай Апостолов

тел: 0675/32272; 32274

e-mail: office@sevlievogas.eu

www.sevlievogas.eu

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi