Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детска градина "Радост" гр. СевлиевоДетска градина "Радост" гр. Севлиево
Детска градина "Радост" гр. Севлиево

Детска градина „Радост” гр. Севлиево е образователна институция за отглеждане и възпитание на деца от две и шест месеца до седемгодишна възраст със седалище: гр.Севлиево, обл. Габрово, община Севлиево, пощенски код.5400, ул.”Здравец” №1 и ЕИК:107549796. Тя се състои от две сгради: ДГ”Радост” №1 на ул.“Здравец“ №1 и  филиал ДГ”Радост” № 2, ул.“Гочо Москов“ №7. Създадена е на основание Заповед №505/09.09.2002 г. на Кмета на община Севлиево чрез сливане на първата детска градина в град Севлиево - „Митко Палаузов“, открита през 1950 г., а по-късно преименувана на ЦДГ ”Снежанка”и ЦДГ ”Първи юни”, открита през 1970 г.

Детска градина „Радост“ е с осем градински групи, които се посещават от  200 деца. За тях се грижат: шестнадесет детски учители;  учител по музика и директор. Общият персонал на детската градина е тридесет и двама човека. Във всяка сграда е осигурено медицинско обслучване чрез медицинска сестра. Всички учители са с висше образование, предучилищна педагогика. Голяма част от тях имат допълнителни професионално-квалификационни степен.

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Мото: „За нас всяко дете е кауза!“

Да създадем образователна, здравословна и безопасна среда за цялостно развитие на детската личност, в която да се положят основите на учене през целия живот; да се осигури физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на детето, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Детето да придобие съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими му за успешното преминаване към училищното образование.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Мото: „Чрез играта – опознавай, откривай, учи, мисли и мечтай!“

Утвърждаване на детска градина ”Радост” като модернизирана образователната институция, осигуряваща достъпно и качествено образование за развитие личността на детето, чрез осъвременена системата на образование и адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда чрез:

  • осигуряване условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2,6 м. до 7 годишна възраст;
  • подобряване на качествените характеристики на работещите в ДГ „Радост“;
  • утвърждаване на детската градина в общественото пространство като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция; като среда за социо-културна и образователна работа; като център за творчество и сътрудничество между  деца, родители и учители;
  • намаляване процента на отпадналите и преждевременно напусналите образователната система;
  • популяризиране на ученето през целия живот.

 

Контакти:

Детска градина „Радост”, град Севлиево

ул.”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46; 8-90-02

e-mail: zdg.radost@abv.bg; www.dg-radost.org

Директор на ДГ ”Радост” гр.Севлиево  - Цанка Ненчева

 

                                                                     


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi