Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4, гр. Севлиево 

 

Наименование

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4, гр. Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-2.003

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево          

Продължителност

16 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

23.09.2022 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

23.01.2024 г.

Цел на проекта

Общата цел на проектното предложение е да е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда в град Севлиево. Проектното предложение има и следните конкретни цели:

1. Да се постигне минимален енергиен клас "С" в сградите - обект на интервенция, намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на две сгради в град Севлиево.

2. Осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за 93 домакинства в сградата и осигуряване на условия на работна среда в административната сграда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

3. Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево

Основни дейности

1. Организация и управление;     

2. Осъществяване на дейности по информация и публичност;          

3. Строителен надзор;       

4. СМР и въвеждане на обекта в експлоатация;         

5. Авторски надзор.

Описание на целевата група

Целеви групи на проектното предложение са  държавна администрация – 75 бр. и домакинства в жилищната сграда - 93 бр.

Очаквани резултати

Реализацията на проектното предложение ще допринесе за подобряване на жизнената среда на 93 домакинства на многофамилната жилищна сграда, осигуряване на условия на работна среда в административната сграда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и ще подобри експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

В съответствие с хоризонталните политики на ЕС, проекта ще допринесе до изпълнение на политиките на местно и национално ниво в областта на рационално използване на енергийните ресурси и опазване на околната среда.

Обща стойност на проекта

1 493 189.11 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

  Презентация Дата на качване: 20.03.2024

 Покана Дата на качване: 22.05.2023

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi