Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Подкрепа за подобряване на административния капацитет на община Севлиево в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г.“ 

 

 

 

Наименование

„Подкрепа за подобряване на административния капацитет на община Севлиево в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г.“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бюджетна линия

BG16RFOP001-8.006-0004

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

град Севлиево          

Продължителност

5 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

10.07.2023 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

10.12.2023 г.

Цел на проекта

Целите на проектното предложение са осигуряването на подкрепа за подобряване на административния капацитет на община Севлиево в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г.  

Проектът ще се изпълнява във връзка с идентифицираната необходимост за подпомагане на община Севлиево по Оперативна програма „Региони в растеж“ във връзка с предстоящия програмен период, свързан с изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР), в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г

Основни дейности

1.  Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. за повишаване капацитета на Община Севлиево в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г., за подготовката на инвестиции за градско развитие и функционални зони.

2. Осъществяване на дейности по и публичност и визуализация;          

Описание на целевата група

Целевата група на проектното предложение са  служители на общинска администрация.

Очаквани резултати

Организирано и проведено на тридневно изнесено специализирано обучение в България за 30 служители. Организиран и проведен семинар, обучение, обмяна на опит и добри практики в чужбина, 4 дневно посещение в държава член на ЕС, в която се прилага интеграция на териториален подход на тема: “Концепции за инвестиции за градско развитие и функционални зони.“- 17 служители . Организиран и проведен семинар, обучение, кръгла маса - Концепция за ИТИ на гр. Севлиево – 30 служители

Обща стойност на проекта

177 950,00 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 

 

  СЪОБЩЕНИЯ Дата на качване: 19.10.2023

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi