Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027„Равен шанс за всички деца от община Севлиево“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

 

 

Наименование

„Равен шанс за всички деца от община Севлиево“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Бюджетна линия

процедура BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА, Приоритетна ос Социално включване и равни възможности

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

община Севлиево          

Продължителност

26 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

5.10.2023 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

5.12.2025 г.

Цел на проекта

Основна цел на проекта е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на децата в ранна детска възраст и техните семейства в община Севлиево, които да допринесат за превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на детската бедност и подобряване качеството на живот.

Основни дейности

 

Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи;

Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности, програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и др;

Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата;

Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;

Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения;

Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие.    

Описание на целевата група

- деца на възраст от 0 до 7 години в риск/забавяне в развитието и др./ и родители (40 деца, 40 родители);

- деца, чиито родители са безработни (50 деца, 50 родители);

- деца, чиито родители получават социални помощи (50 деца, 50 родители);

- деца, чиито родители не са здравно осигурени (100 деца);

- деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца (50 деца);

- деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа (50 деца);

- деца с увреждания или здравни проблеми (40 деца);

- самотни родители (30 родители);

- родители /най-вече майки/ в рискова възраст (10 родители);

- родители без или с ниско образование (50 родители);

- родители, живеещи в лоши жилищни условия (50 родители);

- младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето(20 младежи).

Очаквани резултати

В проектните дейности ще бъдат обхваната най-малко 400 деца от целевите групи и техните семейства.

Проектните дейности ще надградят и продължат успешно създадените по Проекта за социално включване и проект „Равен шанс за всички”, BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОПРЧР 2014-2020 интегрирани услуги за ранно детско развитие и ще се създаде устойчивост на функциониращия Общностен център.

Обща стойност на проекта

388 827,69 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi