Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците,Сенник и Шумата на територията на Община Севлиево„ 

 

Наименование

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците,Сенник и Шумата на територията на Община Севлиево„

Източник на финансиране

 

 Национален план за възстановяване и устойчивост

Номер на договор за финасиране

BG-RRP-4.025-0066-C01

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата на територията на Община Севлиево

Продължителност

18 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.08.2024 г.

Планиран край на изпълнение на проекта

21.02.2025 г.

Цел на проекта

Основната цел на проектното предложение е да повиши енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Севлиево и да подобри условията на живот на населението в общината чрез изпълнение на мерки и въвеждане на технологии в съответствие с одобрен доклад за енергийно обследване от АУЕР.

Основни дейности

  1. Управление на проекта;
  2. Изпълнение на строително-монтажни работи по проекта;
  3. Строителен надзор;
  4. Авторски надзор;
  5. Дейности за информираност и публичност.

Описание на целевата група

Целевата група на проектното предложение са  жувущите в селата  Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата на територията на Община Севлиево

Очаквани резултати

1. Годишно намаление на вредните емисии с 531,89 тонове CO2екв.; 2. Годишно намаление на бюджетни разходи за електроенергия с44 543.24 евро; 3. Годишни енергийни спестявания с 458.52 MWh/y; 4. Подобрено качество на живот на населението, което ще се възползва от подобреното улично осветление - 14730 души;5. Повишена информираност на населението за ползите от прилагане на мерки за енергийна ефективност. 6. Повишен експертен капацитет на общината по отношение на прилагане на модели за управление на енергийните системи с цел минимизирани на разходи в резултат на двустранното партньорство и колаборация с норвежкия партньор.

Обща стойност на проекта

1 058 627,66 лв.

100 % безвъзмездна финансова помощ

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi