Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27.03.2024

С 27 ГЛАСА “ЗА” И ЕДИН ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ВЕЛОАЛЕЯТАС 27 ГЛАСА “ЗА” И ЕДИН ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ВЕЛОАЛЕЯТА

Прокарването на път и разполагането на площадка за отпадъци не кореспондира с предназначението на пасищата и води до съществено унищожаване на повърхностния им слой.

 

Всички партии в Общинския съвет се обявиха против разполагането на площадка за отпадъци на територията на поземлен имот с идентификатор 65927.74.15 в град Севлиево. Предложението е внесено от Атанас Пламенов Атанасов – Председател на ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси“ и общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ“; Исмаил Кязим Хаджихасан – Заместник-председател на Общински съвет и председател на групата общински съветници от „Движение за права  исвободи - ДПС“; Станимир Косев Стойчев – председател на групата общински съветници от „БСП за България“; Тодор Стоянов Ганчев – Заместник-председател на Общински съвет и председател на групата общински съветници от „Земеделски народен съюз“ и Йордан Валериев Андреев – председател на групата общински съветници от „Възраждане“.

 

По време на днешното заседание на Общински съвет - Севлиево бяха обсъдени данните за незаконна площадка за отпадъци в земеделска територия в землището на гр. Севлиево, местност „Скъсаното“, след като в Общински съвет и в администрацията на Община Севлиево е постъпила информация за наличие на незаконно сметище, находящо се в района между река Росица и парк „Черничките“ в град Севлиево. В тази връзка са извършени няколко проверки, включително и такава от общински съветници. 

 

При проверките действително е установено, че в поземлен имот с идентификатор 65927.74.15 по кадастралната карта на град Севлиево – собственост на  „Фондация БИОЛЕНД“ – гр. Севлиево, ЕИК 176374140, с представляващ Евгени Петров Добрев, е разположена площадка за строителни отпадъци, частично оградена с мрежа. 

 

На площадката са депонирани тонове отпадък, представляващ предимно начупени керемиди, тухли, камъни и други материали ползвани в строителството. До нея се достига посредством неотразен в кадастралната карта път, посипан с трошляк. Пътят започва южно от парк „Черничките“ – в поземлен имот 65927.74.18 по КККР на града – и в началото си е затворен с верига. Неотразеният на картата път преминава последователно през поземлени имоти 65927.74.18, 65927.74.17 и 65927.74.16 преди да достигне до площадката за отпадъци в имот 65927.74.15.

 

Хронологията - със своя Заповед № ПО-09-276/19.12.2023 г. директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Габрово одобрява споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Севлиево, община Севлиево, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). От приложенията към заповедта е видно, че като ползвател на поземлени имоти с идентификатори 65927.74.15 (в който се намира самата площадка за отпадъци), 65927.74.17 и 65927.74.18 (през които преминава неотразения в картата път) за настоящата календарна 2024 г. е определена „Фондация БИОЛЕНД“ – гр. Севлиево, ЕИК 176374140. Поземлен имот с идентификатор 65927.74.16 не фигурира като част от приложенията към Заповедта за одобряване на разпределението на масиви в землището на града и за него няма информация за ползвател.

 

Всички описани поземлени имоти са частна собственост и са със статут на земеделска територия и начин на трайно ползване „пасище“, като именно начинът им на трайно ползване ги прави предмет на Заповед № ПО-09-276/19.12.2023 г. на директора на Областната дирекция „Земеделие“ – Габрово, която се издава вследствие процедура по реда на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и има за цел да осигури масиви от пасища, мери и ливади за ползване от местни животновъди. Прокарването на път и разполагането на площадка за отпадъци не кореспондира с предназначението на пасищата и води до съществено унищожаване на повърхностния им слой.

 

Така описаните имоти 65927.74.15, 65927.74.16, 65927.74.17 и 65927.74.18 по КККР на гр. Севлиево граничат на запад с река Росица, което създава предпоставки за замърсяване на водите ѝ и за неизмерими щети над околната среда. Освен това, четирите частни имота граничат на изток с велоалеята, върху която вече са констатирани нарушения по настилката поради преминаващите през нея тежкотоварни камиони, изхвърлящи отпадъците. В близост е и парк „Черничките“, както и терени и съблекални на Детско-юношеската школа по футбол, което създава опасност за децата, родителите им, отпочиващите в парка и трениращите в близост до площадката за отпадъци.

 

С оглед на изложеното е налице нерегламентирана площадка за строителни отпадъци в поземлен имот с идентификатор 65927.74.15, собственост и предоставен за ползване като част от масив за пасища, мери и ливади на „Фондация БИОЛЕНД“ – гр. Севлиево, ЕИК 176374140 със Заповед № ПО-09-276/19.12.2023 г. на Директора на Областната дирекция „Земеделие“ – Габрово (ОДЗ). Предвид начинът на трайно ползване на имота – „пасище“, за същия не съществува законов режим за приемане на строителни отпадъци. 

 

Липсата на регламентация на площадката, близостта ѝ до река, детски и спортни съоръжения, парк и велоалея, я прави изключително опасна за околната среда, инфраструктурата и жителите на град Севлиево. 

 

Неспазването на предназначението, за което е предоставен имотът със заповедта на директора на ОДЗ-Габрово показва грубо незачитане на официален документ, в който се съдържат императивни норми по регулиране дейностите в земеделски земи. 

 

Всичко това доказва високата опасност от екологична катастрофа на деянието, липсата на морал и явна незаинтересованост за здравето и живота на хората от страна на дееца при обособяването на подобно сметище в града.

 

“В тази връзка Общинският съвет – Севлиево не може да остане безучастен по тема, касаеща цялото население на общината. Необходимо е изявяването на твърда позиция при наличие на данни за грубо погазване на закона и сигнализиране до всички компетентни институции”, се казва в предложението за приемане на Декларация против разполагането на площадка за отпадъци на територията на поземлен имот с идентификатор 65927.74.15 в град Севлиево.

 

Със съдържанието на Декларацията можете да се запознаете тук:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ние, общинските съветници от Общински съвет – Севлиево, се обявяваме против разполагането на площадка за отпадъци на територията на поземлен имот с идентификатор 65927.74.15 в град Севлиево, находящ се между река Росица и велоалеята край парк „Черничките“ в града.

 

Настоящата декларация се издава по следните причини:

 

1. ПИ с идентификатор 65927.74.15 по кадастралната карта на град Севлиево е със статут на територията: Земеделска, и с начин на трайно ползване: Пасище. Констатираната площадка за отпадъци, предимно строителни, в нея е крайно неприемливо и опасно за живота и здравето на хората, тъй като тя се намира непосредствено до водите на река Росица, до велоалеята край парк „Черничките“ и Детско-юношеска школа по футбол. Освен това, ползването на пасищата за отпадъци нарушава повърхностния им слой и лишава от възможност за ползване по предназначението им.

 

2. Площадката се намира в крайбрежната част до река Росица, като ПИ с идентификатор 65927.74.15 граничи непосредствено до водното течение и по този начин създава предпоставки за свличане на земна маса с отпадъци и замърсяване на околната среда в особено големи размери. В тази връзка да се сигнализира РИОСВ – Велико Търново относно неправомерното ползване на пасището като площадка за отпадъци.

 

3. ПИ с идентификатори 65927.74.15, 65927.74.17 и 65927.74.18 са предвидени със Заповед № ПО-09-276/19.12.2023 г. на Директора на Областната дирекция „Земеделие“ – Габрово като части от масив за ползване за пасища, мери и ливади. Да се сигнализират органите на Министерството на земеделието и храните относно неизпълнението на посочената заповед и заличаването на постоянно затревени площи на територията на землището на град Севлиево чрез ползване на имотите като депо за отпадъци (65927.74.15) и като нерегламентиран път (65927.74.17 и 65927.74.18).

 

4. С оглед разположението на площадката за отпадъци, описано в т. 2, да се сигнализира Басейнова дирекция „Дунавски район“ поради разполагането на потенциални замърсители непосредствено до воден обект – река Росица.

 

5. Описаните ПИ с идентификатори 65927.74.15, 65927.74.17 и 65927.74.18 са предоставени с официален документ – Заповед № ПО-09-276/19.12.2023 г. на Директора на Областната дирекция „Земеделие“ – Габрово като части от масив за ползване за пасища, мери и ливади на ползвател за календарната 2024 г. – „Фондация БИОЛЕНД“ – гр. Севлиево, ЕИК 176374140. В тази връзка да се изпрати заявление за пълна проверка на животновъдния обект и броя животни, регистрирани в него до органите на БАБХ.

 

6. Поради наличие на основателни съмнения за създаване на предпоставки за мащабно замърсяване на воден обект – река Росица в град Севлиево, да се изготви сигнал до Районна прокуратура - Габрово за извършване на проверка за евентуално престъпление по чл. 352 или друг съотносим текст от раздел III от Наказателния кодекс.

 

7. Обособяването на нерегламентирана площадка за отпадъци е провокирало създаването и на нерегламентиран път през частни имоти с идентификатори 65927.74.15, 65927.74.16, 65927.74.17 и 65927.74.18. По този път преминават превозни средства, които изхвърлят отпадъците, като по този начин е причинена вреда на общинско съоръжение – велоалея, изразяваща се в натрошаване на настилка на алеята.

ВИДЕО - ТУК: https://www.facebook.com/sevlievo/videos/7311727442275658


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi