Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

05.06.2024

Общински съвет Севлиево открива процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево и Окръжен съд – Габрово (Мандат 2024 г. – 2028 г.)СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет – Севлиево със свое Решение № 178/28.05.2024 година  открива  нова процедура за попълване списъка  на кандидатите за  съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево и Окръжен съд – Габрово  (Мандат 2024 г. – 2028 г.), като кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

          Срокът за приемане документи на  кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи е от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. включително в деловодството на Община Севлиево всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа

Утвърдените с решение № 178 от 28.05.2024 г. от Общински съвет- Севлиево образци на документи са:

1. Заявление /Приложение № 1/ към което се прилагат:

1.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

1.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

1.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

1.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

1.5. мотивационно писмо;

1.6. писмено съгласие;

1.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

 1.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.; 9.декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ.

2. Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 /Приложение №2/;

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение №3/;

4. Декларация по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение №4/;

5. Формуляр - Данни за лицата по чл.68, ал.З, т.5 от ЗСВ /Приложение №5/

/Същите могат да се получат  и на хартиен носител от деловодството на Община Севлиево/

Временната комисия обявява списъка на допуснатите до участие кандидати на интернет страницата на Община Севлиево и ги уведомява за датата на изслушването.

Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията на чл.68а от ЗСВ и съставя доклад за протичането му, който се публикува на интернет страницата на община Севлиево и се предоставя на Общински Съвет - Севлиево в 7-дневен срок преди гласуването.

Задължава Председателя на Временната комисия в седем дневен срок преди гласуването да внесе в Общински съвет - Севлиево доклада и проекта за решение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Севлиево и Окръжен съд Габрово (Мандат 2024 г. - 2028 г.).

Д-р Явор Памукчиев

Председател на Общински съвет - Севлиево Приложение № 5 Дата на качване: 05.06.2024

 Приложение № 4 Дата на качване: 05.06.2024

 Приложение № 3 Дата на качване: 05.06.2024

 Приложение № 2 Дата на качване: 05.06.2024

 Приложение № 1 Дата на качване: 05.06.2024

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi