Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Обяви по чл.20 ал.3 от ЗОП№9 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет" Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" Поръчката е с № 9091591
виж още»
№8 от 20.08.2019г.„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ “Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020
Обществена поръчка, изпълнима при условията описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява с предмет: "Консултантски услуги по управление и отчитане н проект: "Основен ремонт, реконструкция и закупуван на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с. П.Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв. 27 и база за изнесено обучение в с. Градница, УПИ V, кв. 5 община Севлиево" Поръчката е с № 9091588
виж още»
Обява №8 от 12.06.2020г. „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”
Предметът на поръчката включва проектиране и изграждане на байк парк с три зони. Зона 1: Проектиране на пъмп трак площадка със специализирано асфалтово покритие. Трасето да притежава предимно тренировъчно - състезателен характер.Конфигурацията на формите и цветовото оформление да е технически и  естетически издържано. Зона 2: Проектиране на зона с прогресивна линия за дърт джъмп (скокове). Зона 3: Проектиране на зона с най-необходимите базови уреди и препятствия за упражняване...
виж още»
Обява №2 от 29.01.2020 г. „Упражняване на строителен надзор на обект: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево” – по две обособени позиции
В обхвата на обществената поръчка се включва "Упражняване на строителен надзор на обект: "Извършване на строиелно-монтажни работи при реализацията на проект "Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севливво" - по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Уличен водопровод по ул. "Росица" от о.т. 907 до о.т.735 с дължина 90 м; Уличен водопровод по ул. "Росица" от о.т. 735 до връзка със същ. водопровод Ф160 с...
виж още»
Обява №6 от 16.04.2020г. Упражняване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')”
 Настоящата обществена поръчка предвижда да се осъществи предвидените по чл. 168 от Закона за устройство на територията комплекс от мерки и дейности по осъществяване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР – за точното спазване на одобрения инвестиционен проект и сметната документация към него, съгласно Техническа спецификация и издаденото Разрешение за строеж. Създадена на 16.04.2020г.                     ...
виж още»
Обява №7 от 07.05.2020г. Изработване на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките
Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на Технически инвестиционен проект на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда за социални услуги в гр. Севлиево, с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките.   Архитектурно заснемане: https://dox.abv.bg/download?id=91666a90f8# - Линк за сваляне  Създадена на 07.05.2020г.               ...
виж още»
Обява №5 от 30.03.2020г. „Разработване на План за интегрирано развитие на община Севлиево /ПИРО/ за периода 2021 – 2027 г.”
Специфични цели на поръчката: Разработване на План за интегрирано развитие на община Севлиево за програмен период (2021-2027). Получаване на актуална картина на социално-икономическото състояние на община Севлиево, чрез осигуряване на статистическа информация; Подобряване на контрола при формулирането и прилагането на политики на Община Севлиево; Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. Създадена на 30.03.2020г.   ...
виж още»

[1] 2 3 4 5


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi