Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево
Изпълнение на поръчката - съгласно утвърдените маршрутни разписания. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“  по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и съгласно чл. 18, ал. 2, във връзка с чл.176-181 от ЗОП е „публично състезание“. Подробно описание на маршрутните разписания е описано в Техническата спецификация. Основната цел, пред Възложителя е да осигури комфорт на пътниците: климатична инсталация /за автобусите - основни...
виж още»
„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Кормянско, Севлиево – Млечево, Севлиево – Столът, Севлиево – Душевски колиби, Севлиево – Крушево – Младен - Добромирка, Севлиево – Кръвеник, Севлиево – Петко Славейков, Севлиево – Ряховците, Севлиево – Ряховците – Петко Славейков /обиколен/, Севлиево – Крамолин, Севлиево – Бериево, Севлиево – Чолпана, Севлиево – Лозята, Севлиево - Функата, Севлиево – Габрово /директен/, Севлиево – Габрово /обиколен/, Велико Търново – Севлиево, Севлиево – Троян, Севлиево – Априлци, Севлиево – Левски, Севлиево – Горско Косово, Пловдив – Севлиево, Варна – Севлиево, София – Севлиево, Русе – Севлиево и Свищов – Севлиево“, по тринадесет обособени позиции
Предмет на ОП е възлагане на обществен превозна пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево за линиите: Севлиево-Кормянско, Севлиево-Млечево, Севлиево-Столът, Севлиево-Душевски колиби, Севлиево-Крушево-Младен-Добромирка, Севлиево-Кръвеник, Севлиево-Петко Славейков, Севлиево-Ряховците, Севлиево-Ряховците-Петко Славейков /обиколен/, Севлиево-Крамолин, Севлиево-Бериево, Севлиево-Чолпана, Севлиево-Лозята, Севлиево-Функата,...
виж още»
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“.
Предмет на настоящата обществена поръчка за сключване на договор обхваща следните дейности: - дейност №1: Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на фаза работен проект; - дейност  № 2:  Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България; Поръчката е публикувана с уникален номер в РОП    00189-2019-0008 Създадена...
виж още»
Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1"
Създадена на дата 02.03.2018г. Поръчката е публикувана под уникален №  00189-2018-0005 в ПОП.  Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите съгласно българското законодателство, чрез осъществяване на строителен надзор на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките"...
виж още»
"Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г."
Предметът на поръчката е доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г. Доставки ще се извършват в търговски обект/и /бензиностанции/ на Изпълнителя, който трябва да има бензиностанции на територията на Република България, които да са снабдени с терминално устройство за безналично плащане 24 часа в денонощието. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление да се реализира чрез...
виж още»
„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”
Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.  Линк за сваляне на Технически проект- https://dox.abv.bg/download?id=d9a0e314e1# Процедурата е публикувана в РОП: 00189-2019-0025 Създадена е на дата 29.08.2019 г.
виж още»
„Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”
Предмет на настоящата процедура е консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево" Поръчката е публикувана в РОП с номер: 00189-2019-0026 Създадена на дата: 29.08.2019 г.
виж още»
„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
Обществената поръчка  е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми. Идентификация на проекта: Договор № BG0RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 -  Улици "Строителство реконструкция и/или рехаилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7,2. "Инвестиции в създаването, подобряването...
виж още»
Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево
Целта на ремонтните работи е да се извърши реконструкция на уличните настилки, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Работите следва да бъдат извършени въз основа на одобрените инвестиционни проекти, ведно с количествените сметки към него, издаденото разрешение за строеж и изискванията на настоящата техническа спецификация.  уникален номер в РОП 00189-2019-0002 създадена на...
виж още»
„ Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“
Прогнозна стойност за изпълнение на  обществената поръчка е   в размер  до  2 850 000 лева /два милиона осемстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС. Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд,...
виж още»

[1] 2 3 4 5 6 7 8


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi